LKMA logoPaulius Vaidotas Subačius

Bibliografija

I. Knygos

Subačius P. Lietuvių tapatybės kalvė: Tautinio išsivadavimo kultūra. – V.: Aidai, 1999. – 248 p.

Subačius P. Tekstologija: Teorijos ir praktikos gairės. – V.: Aidai, 2001. – 592 p.

Subačius P. Antanas Baranauskas: gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai. – Vilnius: Aidai, 2010. – 320 p.

Subačius P. Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai 1988–2013: Krikščionys Lietuvos visuomenėje po Atgimimo. – 2 d. – V.: Lietuvių katalikų mokslo akademija, Naujasis Židinys-Aidai, 2015. – 1544 p.

II. Mokslinės, tiriamosios ir tekstologinės publikacijos, parengti ir sudaryti leidiniai, konferencijų tezės

[Subačius P.] P. S. Silvestras Gimžauskas: [Biografija ir tekstų publikacija] // Sietynas. – 1988. – Nr. 1. – P. 104–110.

Subačius P. Tarp knygnešių ir daraktorių: [S. Gimžausko švietėjiška veikla] // Tarybinis mokytojas. – 1988. – Nr. 96. – P. 4.

Subačius P. Vienas iš užmirštųjų 19 a. tautinio atgimimo veikėjų: Silvestro Gimžausko biografijos punktyras // Draugas. – 2-ji dalis. – 1989. – Nr. 230. – P. 1–3.

Subačius P. Silvestro Gimžausko kelias į tautinį sąjūdį // LTSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai. – Literatūra. – 1990. – Nr. 32 (1). – P. 3–16.

Subačius P. Skundai ir skundikai: [Publikacija ir komentaras: dokumentas S. Gimžausko biografijai] // Knygnešių krivulė. – 1991. – Nr. 8. – P 3; pakartotinai publikuota: Paminklai Lietuvos knygnešiams ir daraktoriams: CD / pareng. Irena Kubilienė, Benjaminas Kaluškevičius, 2008.

Subačius P. Silvestras Gimžauskas – Vilniaus krašto pamokslininkas: [Priedas: tekstų publikacija] // Naujasis Židinys. – 1991. – Nr. 5. – P. 43–48.

Subačius P. Tautinis atgimimas: savimonės raida ir kultūrinė mitologija // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 2. – P. 53–55.

Subačius P. Lietuvninkų ir žemaičių brolis: [J. Čerkeliauskas] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 3. – P. 52–56.

Subačius P. Antano Baranausko „Dainu dainelę“ – dviejų vertybių sistemų sintezė // Metmenys. – 1992. – Nr. 63. – P. 150–163.

Subačius P. Tautinio atgimimo vienišius: [A. Baranauskas] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 11. – P. 36–43.

Subačius P. Cenzūra ir naivumas: vakarykščio slogučio atšvaitai: [V. Mykolaitis – Putinas] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 1. – P. 34–38.

Subačius P. Žmogaus atsakomybės erčia: Jurgio Jankaus kūrybos įspūdis // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 7/8. – P. 79–93.

Subačius P. Pirmasis poetinis kūrinys apie Kražių įvykius: [S. Gimžausko „Kražiečių atminčiai“] // LKMA Metraštis. – 1994. – T. 7. – P. 55–59.

Subačius P. Žvirblelis nuo Pušaloto Žemaičiuose: [J. Čerkeliauskas] // Aitvarai: S. Stanevičiaus bendrijos metraštis: Nr. 4. – Raseiniai. Paupys. – V.: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1994. – P. 106–112.

Subačius P. Aleksandras Burba tautinio išsivadavimo kultūros kontekste // Lietuvių katalikų mokslų akademijos XVI suvažiavimo pranešimų tezės. – Alytus: Angelų Sargų bažnyčios religinės bendruomenės l-kla, 1994. – P. 23.

Subačius P. Kelionė iš Lietuvos ir į ją: [A. Baranauskas] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 1. – P. 24–29.

Subačius P. Tautinio išsivadavimo kultūros prasmės: Aleksandras Burba sąmoningumo istorijoje // Kultūros barai. – 1995. – Nr. 3. – P. 71–76.

Subačius P. Skraidantys ir tupintys paukščiai: [A. Strazdas] // Gimtasis žodis. – 1995. – Nr. 3. – P. 6–8.

Subačius P. „Vos tik aušros žvaigždė kelias…“: [Matas Kajetonas Petrauskas] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 7/8. – P. 573–577.

Subačius P. „Kiti girias pilezopais...“: [S. Gimžauskui – 150] // Gimtasis žodis. – 1995. – Nr. 10. – P. 17–22.

Subačius P. Cerkov’ i obščestvo v Litve (1990–1995) // Logos: Dialog Vostok – Zapad. – Brjussel’, Mjunxen, Moskva, 1995. – S. 188–210.

Subačius P. Apie V. Mykolaičio-Putino Raštų VIII tomo cenzūrą // Putinas – gyvenimo ir kūrybos akiračiai. – V.: Vaga, 1996. – P. 261–269.

Subačius P. Aleksandras Burba tautinio išsivadavimo kultūros kontekste // Lietuvių katalikų mokslų akademija: Suvažiavimo darbai. T. 16. – V.: LKMA, 1996. – P. 182–195.

Subačius P. Ilgas epinis eilėraštis: skoliniai ir atradimai // Mokslo darbai. – Literatūra. – 1996. – 34(1). – P. 30–36.

Subačius P. Daugumos ir mažumos paradoksai: Bažnyčia Lietuvoje 1990–1995 // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 1/2. – P. 15–25.

Subačius P. Tautinio išsivadavimo kultūros žmogus: Įvadas // Gimžauskas S. Lietuvos Bicziuolis / Parengė, įvadą, komentarus ir žodynėlį parašė P. Subačius. – V.: Aidai, 1996. – P. 11–46. – 321 p. [5 aut. l. straipsnio, komentarų ir rodyklių teksto; 9 aut. l. parengto teksto]. Rec: Vidugiris A. Didžio Rytų Lietuvos švietėjo raštams pasirodžius // Voruta. – 1997. – Nr. 11. – P. 10.

Subačius P. Kompiuteris sąmoningumo istorijoje // Kompiuterių naudojimas mokykloje: Paskaitų konspektai mokytojams / Švietimo ir mokslo ministerija; Sud. V. Dagys. – V.: Baltic Amadeus, 1997. – P. 87–105.

Subačius P. Pėdos – aukso smėly, juodžemy, purve…: Bažnyčia ir Lietuvos visuomenė 1996 m. // Naujasis Židinys-Aidai. – 1997. – Nr. 1/2. – P. 17–25.

Kunickytė L., Subačius P. Apie spausdintines raides ir pasipriešinimo poeziją [t. p. A. Burbos (?) eiliuoto teksto rankraštinio nuorašo publikacija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1997. – Nr. 7/8. – P. 311–314.

Subačius P. Vincas Kudirka: liberalumas ir liberalizmas // Laisvė lietuviškojoje idėjų istorijoje: „Vinco Kudirkos skaitymų“ medžiaga / Parengė P. Subačius. – V.: Aidai, 1997. – P. 49–63. – 82 p. [1 aut. l. straipsnio teksto; 4,5 aut. l. parengto teksto].

Subačius P. Metodologinė tautinio išsivadavimo kultūros koncepto prasmė // Mokslo darbai. – Lietuvos istorijos studijos. – 1997. – Nr. 4. – P. 170–175.

Subačius P. Vietininkai ir savo vieta: Bažnyčia Lietuvoje Kristaus metais // Naujasis Židinys-Aidai. – 1998. – Nr. 1/2. – P. 82–91.

Subačius P. Tautinių įvaizdžių metamorfozės: lenkas – nuo „brolio“ iki „velnio“ // Kultūros barai. – 1998. – Nr. 7. – P. 49–53; perspaudas – vertimas: Subačius P. Metamorfozy wizerunków narodowych: Polak – od „brata“ do „diabla“ // Tygiel Kultury. – 1999. – Nr. 10/12. – S. 17–22.

Subačius P. Palaimintojo atida: Rengėjo žodis // Matulaitis J. Užrašai / Institutum Historicum Marianorum; Įvadą parašė V. Aliulis, tekstus, komentarus ir rodykles parengė P. Subačius. – V.: Aidai, 1998. – (Fontes Historiae Marianorum / 4) – P. 281–293. – 402 p. [6,8 aut. l. straipsnio, komentarų ir rodyklių teksto; 12 aut. l. parengto teksto]. Rec: Gustaitė G. Recenzijos vietoje: Pasklaidžius palaimintojo vyskupo Jurgio Matulaičio užrašus // Kultūros barai. – 1999. – Nr. 1. – P. 89–91; t. p. Draugas....

Subačius P. Before and after Respite // Aufbruch / Katholische Akademie. – Berlin–Szeged, 1998. – P. 61–68.

Subačius P. O wynalezieniu odszczepieńca: Kilka uwag na temat retoryki nacjonalizmu litewskiego // Polis. – 5/1998. – Nr. 28. – S. 10–14.

Subačius P. Lituanistika ir religijos studijos // Pasaulio lituanistų bendrijos darbai. – T. 4: Tarpdisciplininiai ryšiai lituanistikoje. – V.: Homo liber, 1999. – P. 80–86.

Subačius P. Išvakarių ruoša: Bažnyčia Lietuvoje 1998 m. // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 1/2. – P. 22–29.

Subačius P. Brendimo krizė: Katechezė kryžkelėje // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 4. – P. 186–193; perspaudas:

Subačius P. „Paauglystės krizė“ katechezėje, arba katechezė – nuomonių kryžkelėje // Sėjėjas. – 1999. – Nr. 2. – P. 33–44.

Subačius P. „Vidutinio“ lietuvio tapatybė: sąmoningumo prieštaros ties amžių riba // Sociologija: mintis ir veiksmas. – 1999. – Nr. 3(5). – P. 81–88.

Subačius P. O tym, jak wymyślono heretyka: Kilka uwag na temat retoryki nacjonalizmu litewskiego // Pozostawione historii: Litwini o Polsce i Polakach / Red. K. Korzeniewska, V. Sirutavičius. – Kraków: Znak, 1999. – S. 72–82.

Subačius P. Podirvio krustelėjimai: Lietuvos Bažnyčia Didžiojo jubiliejaus išvakarėse // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 1/2. – P. 16–22.

Subačius P. Lietuvių katalikų kalendorius; Kunigas ar poetas?; „Balsas širdies“; Sentikiai Lietuvoje; Ortodoksai Lietuvoje; Lietuviai misionieriai; Lietuva: Carų priespauda; Žemaičių Piemuo; „Pulkim ant kelių“; Biblijos draugijos Lietuvoje; Ar lietuvis gali būti katalikas?; Arkivyskupas Jurgis Matulaitis; Abipus Nepriklausomybės slenksčio; Lietuva totalitarizmo gniaužtuose; Provokuojantys „Žodžiai“; Nuo Skvirecko iki Rubšio; Krikščionys atgimstančioje Lietuvoje; „Gyvieji“ pasauliečiai; Vargo ekumenizmas // Krikščionybės istorija. – V.: Alma littera, 2000. – P. 33–34, 44, 502, 506–508, 517, 564–573, 629, 636–639, 641–643, 661–663, 713, 720, 728–729, 733, 735 [1,7 aut. l.].

Subačius P. Krikščionybė Lietuvoje tūkstantmečių sandūroje // Kultūros barai. – 2000. – Nr. 7. – P. 9–11; kitas teksto variantas: Subačius P. Krikščionybė Lietuvoje tūkstantmečių sandūroje // Draugas. – 2000. – Nr. 142. – 2-oji dalis: Literatūra, mokslas, menas. – P. 1, 3; tezės: Subačius P. Krikščionybė Lietuvoje tūkstantmečių sandūroje // XI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas: Tezių rinkinys. – V.: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2000. – P. 7.

Subačius P. Postromantinis patriotizmas: brežneviniai tekstai ir veiksmai // Romantizmai po romantizmo / Kultūros ir meno ins-tas; Sud. G. Jankevičiūtė. – V.: Gervelė, 2000. – P. 167–176.

Subačius P. Tautinio išsivadavimo kultūros žmogus: [S. Gimžauskas] // Lietuvių dvasininkai kūrėjai / Sud. R. Jakutis, Vyr. red. V. Aliulis. – V.: Poli, 2000. – P. 191–208.

Subačius P. [Analitinė recenzija:] V. Merkys. Motiejus Valančius: Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo, 1999 // Literatūra: Mokslo darbai. – 2000. – Nr. 38(1): Senosios ir XIX amžiaus literatūros studijos. – P. 145–156.

Subačius P. Tekstas, autorius ir tradicija lituanistikos verčių hierarchijoje. Tekstologinis žvilgsnis // Literatūra: Mokslo darbai. – 2000. – Nr. 39–42(1): Literatūros procesų modeliavimas. – P. 67–77.

Subačius P. Az eufória éz a hétköznapok között az egyház Litvániában: az első poszt-szovjet évtized // A Katolikus Egyház a balti országokban / Szerk. Adriano Caprioli és Luciano Vaccaro; Ford. R. Vida Ilona, Aranka Laczházi; Az utószót írta Endre Bojtár. – Budapest: M. Katolikus Püspöki Kar Egyháztört. Biz., 2000. – 344 p. – (Ecclesia Sancta; 5) – P. 311–333.

Subačius P. Ledkalnių šimtmetis: Bažnyčia ir visuomenė Lietuvoje XX a. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 1/2. – P. 13–17.

Subačius P. [Analitinė recenzija:] A. Baranauskas. Raštai, t. 1, 1995 // Archivum Lithuanicum. – T. 3. – Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2001. – P. 253–280; t. p. atskiras atspaudas.

Subačius P. Kaip ap(si)tvėrė akademiją: Lietuvos mokslo politika ir praktika // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 11. – P. 587–598.

Subačius P. [XIX] Amžiaus antrosios pusės pradžios (1863–1883) poezija // Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius / Sud., vyr. red. J. Girdzijauskas. – V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos ins-tas, 2001. – P. 382–413.

Subačius P. Stūksantis ir veikiantis autoritetas: [Lietuvos religinis gyvenimas 2001 m.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2002. – Nr. 1/2. – P. 9–13.

Subačius P. Filologinė keliavedžio tapatybė: [Analitinė recenzija:] A. Baranauskas. Rinktinė, 2001 // Darbai ir dienos. – Nr. 29. – 2002. – P. 271–274.

Subačius P. Du dalgiu ir du slenksčiu: [Analitinė recenzija:] A. Žentelytė. XIX amžiaus lietuvių literatūra, 2001 // Knygų aidai. – 2002. – Nr. 1. – P. 33–37.

Subačius P. „Aukso amžiaus“ pabaiga: Antano Baranausko versija // Menotyra. – 2002. – Nr. 2(27). – P. 33–36.

Subačius P. Stasio Šalkauskio inteligentijos koncepcija iš šiandienos perspektyvos // LKMA Metraštis. – T. 20. – 2002. – P. 381–389.

Subačius P., Hrsg. Fortsetzung folgt: Essays über Litauen und Europa. – V.: Inter Nos, 2002. – 230 s.

Šiek tiek iš šalies: Esė apie Lietuvą ir Europą / Sud. P. Subačius. – V.: Inter Nos, 2002. – 206 p.; rec: Kazys Almenas, „Kam tokių knygų reikia“, Literatūra ir menas, 2003 03 14.

Subačius P. „Patikimiausio“ Anykščių šilelio šaltinio tekstas: tarp lingvistikos ir poezijos // Literatūra. – 2002. – Nr. 44(1): XVIII–XIX a. lietuvių literatūra. – P. 108–116.

Subačius P. V. Preterition of the Baltic Sea in the Culture of Lithuanian National Liberation: from Valiunas to Baranauskas // Landscapes of the Baltic Sea in Literature and Art: Lectures [Materials of Visby Symposium, 28 November - 1 December 2002]. – [Visby]: Baltic Writers’ Council, 2002. – http://www.balticwriters.org/landscape/subacius.htm .

Subačius P. Svajonių Bažnyčia: Bažnyčios gyvenimas Lietuvoje 2002 m. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 1/2. – P. 10–18.

Subačius P. Mito pradžia: [Justino Marcinkevičiaus fenomenas] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 4. – P. 173–179.

Subačius P. Magijos praraja ar tiltas į Europą // Politikos metmenys. – T. 2: DPI 2003 03 27 konferencijos Lietuva referendumo išvakarėse pranešimai. – V.: Demokratinės politikos institutas, 2003. – P. 45–54.

Subačius P. V. Aukštasis mokslas žmogaus gyvenime, kūryboje, raidoje // Lietuvos aukštasis mokslas: diagnozės ir prognozės / Lietuvos laisvosios rinkos institutas; Žinių ekonomikos forumas: 2002 11 05 konferencijos medžiaga. – V: LLRI, [2003]. – P. 7–15.

Navickas A., unter Mitarbeit von I. Laumenskaite, I. Vaisvilaite, J. Miceviciute, P. V. Subacius, Litauen // Katholische Kirche und Zivilgesellschaft in Osteuropa: Postkommunistische Transformations-prozesse in Polen, Tschechien, der Slowakei und Litauen / Hrsg. von M. Spieker. – Oaderborn–München–Wien–Zürich: Ferdinand Schöningh, 2003. – S. 313–366. – (Politik- und Kommunikationswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft; Band 22).

Subačius P. V. Krikščioniškų principų sklaida Lietuvoje abipus XXI amžiaus slenksčio // Krikščionybė ir demokratija / Demokratinės politikos institutas; sud. J.-D. Nackmayr. – V.: Aidai, 2003. – P. 21–46.

Subačius P. Gabijos šventasis: Antano Baranausko satisfakcija // Darbai ir dienos. – Nr. 35. – 2003. – P. 19–29.

Subačius P. Europa Antano Baranausko akimis // LKMA Metraštis. – T. 23. – 2003. – P. 101–110;

Subačius P. Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto santykių visuomeninė refleksija po Nepriklausomybės atgavimo // LKMA Metraštis. – T. 23. – 2003. – P. 399–404;

Subačius P. Monografija apie ignoruojamą tradiciją: [Analitinė recenzija:] O. Tijūnėlienė. Katalikiškoji Lietuvos edukologija: integralumo linkmė (1918–1940), 2003 // Soter. – Nr. 10 (38). – 2003. – P. 214–217.

Subačius P. Skiedros ir naujagimiai, arba Įsismaginę ekspertai // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 11/12. – P. 599–604.

Subačius P. Vaizdai ne pro laikraščių langą: Religinis gyvenimas Lietuvoje 2003 m. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2004. – Nr. 1/2. – P. 9–14.

Subačius P. Poezijos eklerai // Naujasis Židinys-Aidai. – 2004. – Nr. 6. – P. 233–240.

Subačius P. Antano Baranausko kultūrinė lokalizacija: Apšvieta versus Romantizmas // LKMA Metraštis. – T. 24. – 2004. – P. 53–63;

Subačius P. Vyskupas Antanas Baranauskas ir vyskupas Jurgis Matulaitis: dvi nacionalizmo įveikos taktikos // LKMA Metraštis. – T. 24. – 2004. – P. 437–445;

Subačius P. Antanas Baranauskas apie žemaitišką ir lietuvišką tapatybę // Žemaičių istorijos virsmas: iš 750 metų perspektyvos / Sud. A. Ivinskis. – Vilnius: Aidai, 2004. – ISBN 9955-445-99-8. – P. 183–198;

Subačius P. Kas gi buvo uždrausta, apginta ir atgauta?: 1864–1904 m. iš šimtmečio perspektyvos // Naujasis Židinys-Aidai. – 2004. – Nr. 12. – P. 582–584;

Subačius P. Uždraustos kalbos ir uždrausti rašmenys: A. Baranausko įžvalgos // Raidžių draudimo metai / LKI, LLTI, LII; sud. Darius Staliūnas. – V.: LII l-kla, 2004. – P. 199–205; summary: p. 261–262;

Subačius P. V. Viešasis asmens pažeidžiamumas kaip baimės kultūros veiksnys // Žiniasklaida ir asmenybės raida: Nepilnamečių apsauga ir žmogaus orumas. – V.: VU l-kla, 2004. – P. 100–105, summary: p. 220;

Subačius P. V. Didieji mažoje istorijoje, arba kaip Antaną Baranauską klupdė klierikų suole // Senoji Lietuvos literatūra. – Kn. 17: Literatūros istorija ir jos kūrėjai. – V.: LLTI, 2004. – P. 182–190;

Katilius A., Subačius P., pareng., Kunigo Juozapo Šipausko pasakytas pamokslas šv. Kazimiero garbei // LKMA Metraštis. – T. 25. – 2004. – P. 629–641.

Subačius P. Įkurtuvės – Europoje ir namie: Bažnytinis gyvenimas Lietuvoje 2004 m. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2005. – Nr. 1/2. – P. 10–17.

Subačius P. Literatūrologas Juozas Brazaitis: „Pamirštoji“ A. Baranausko interpretacija // LKMA Metraštis. – T. 26. – 2005. – P. 555–561.

Subačius P. Šv. Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams parafrazės Antano Baranausko tekstuose // Tiltai. Priedas: Mokslo darbai. – Klaipėda: KUL, 2005. – Nr. 27: Biblija ir literatūra / Sud. R. Bončkutė. – P. 136–146.

Subačius P. Apie sunkiausiai įveikiamą dvarų atskirties formą // Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. antra pusė – XX a. pirma pusė / Sud. Giedrė Jankevičiūtė, Dangiras Mačiulis. – V.: E. Karpavičiaus l-kla, 2005. – P. 27–32.

Subačius P. Vytauto Kavolio akademinės laikysenos pamokos // Vytautas Kavolis: Humanistica vs liberalia: Vytauto Kavolio 75-osioms gimimo metinėms skirtos mokslinės konferencijos (2005 09 08) pagrindu parengtas straipsnių rinkinys. – V.: LLTI, 2005. – P. 7–13.

Subačius P. Vyskupo kasdienybė: nutylėtas sufraganas Antanas Baranauskas // Lietuvos etnologija: Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. – 2005. – Nr. 5 (14): Kasdienybės kultūra / Sud. A. Čepaitienė. – P. 65–74.

Субачюс П. Прагматические аспекты «непрагматического отпора»: проект литературного правописания А. Баранаускаса в контексте запрета письменности // Исторический путь литовской письменности: сборник материалов конференции / Посольство Литовской Республики в Российской Федерации, Дом Юргиса Балтрушайтиса. – Вильнюс: Институт литовского языка, 2005. – С. 210–218. – ISBN 9986-668-93-X.

Subačius P. Carinės stačiatikybės ir tautinio sąmonėjimo akivaizdoje; Dešimtmetis, tampantis istorija // Krikščionybės Lietuvoje istorija / Sud. Vytautas Ališauskas. – V.: Aidai, 2006. – P. 341–383; 557–569. [3 sp. lankai]

Subačius P. Ekstensyvios plėtros pabaiga? // Naujasis Židinys-Aidai. – 2006. – Nr. 1/2. – P. 12–19.

Subačius P. Sudarytojo žodis; Du šv. Kazimierui skirti XIX a. pamokslai; Priedas: nežinomo Žemaičių vyskupijos kunigo pamokslas Šv. Kazimiero iškilmei [Kritinė publikacija] // Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: įvaizdis ir refleksija: Mokslinių straipsnių ir šaltinių publikacijų rinkinys / Sud. Paulius Subačius. – V.: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006. – P. 7–8; 113–119; 175 p. – ISBN 9955-415-52-5; sudarymas: 16,5 sp. l.

Subačius P. V. „Anykščių šilelio“ politekstas: autoriteto suspendavimas ar įtvirtinimas? // Bendrinė kalba ir kitos kalbos atmainos: 14-oji Jono Jablonskio konferencija (2006 10 05): Pranešimų tezės. – V.: LKI, 2006. – P. 22–23.

Subačius P. Postkolonijinė kritika // XX amžiaus literatūros teorijos: Vadovėlis aukštųjų mokyklų filologijos specialybės studentams / [Sud. A. Jurgutienė]. – V.: VPU, 2006. – P. 284–303. [3 sp. lankai]

Subačius P. Mokslas: kaip valdyti(s) ir finansuoti(s) // Naujasis Židinys-Aidai. – 2006. – Nr. 11. – P. 443–449; t. p. paskelbta: bernardinai.lt 2006 12 12; trumpesnė versija: Mokslo ir studijų reformos metmenys: Konferencijos „Mokslas ir studijos – pokyčiai Lietuvos ateičiai“ (Vilnius, 2006 m. lapkričio 8 d.) medžiaga. – V.: [LRLS], 2006. – P. 25–28.

Subačius P., pareng. „Man visada akyse buvo tik žmogus“: Trys Jurgio Jankaus laiškai // Naujasis Židinys-Aidai. – 2006. – Nr. 11. – P. 475–483.

Subačius P. Ne(į)vykęs virsmas: [Analitinė recenzija:] E. Said. Orientalizmas // Knygų aidai. – 2006. – Nr. 3. – P. 20–24.

Subačius P. V. On Notation that does not Refine: Twelve Phonetic Versions in a Multiple Edition of a 19th Century Lithuanian Poem // Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship. – Vol. 5: Texts in Multiple Versions. Histories of Editions. – Amsterdam–New York: Rodopi, 2006. – P. 181–190. – ISSN 1573-3084.

Subačius P. Reliatyvizmo diktatūros šaltukas: Religinis gyvenimas Lietuvoje 2006 // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 1/2. – P. 9–16.

Subačius P. The problem of Polytext // Literatūra. – Nr. 49(5): Vakarų literatūros tyrinėjimai. Anapus postmodernizmo: literatūra teorija, kultūra. – Vilnius: VU, 2007. – P. 133–137.

Subačius P. Canonisation as impediment for textual scholarship: postcolonial experiences [tezės] // Textual Scholarship and the Canon = Tekstologija ir kanonas: The Fourth International Conference of the ESTS [Konferencijos programa ir tezės] / Parengė Paulius Subačius. – V.: VUL, 2007. – P. 33–34; 40 p. – ISBN 978-9955-33-115-5, sud. 3 sp. l.

Subačius P. Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos konkordato (1927 m.) rengimo refleksija pal. Arkivysk. Jurgio Matulaičio ir vysk. Pranciškaus Būčio korespondencijoje // Bažnyčios istorijos studijos. – T. 1: Katalikai ir valdžios XX amžiuje. – Vilnius: LKMA, 2007. – P. 33–41.

Subačius P. V. „Anykščių šilelio“ politekstas: autoriteto suspendavimas ar įtvirtinimas? // Kalbos kultūra. – Nr. 80. – V.: LKI, 2007. – P. 135–142. – ISSN 0130-2795.

Subačius P. Vigilija, kai rytas dar toli: Krikščionių gyvenimas Lietuvoje 2007 m. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2008. – Nr. 1/2. – P. 9–19.

Subačius P. Akademinis romanas: [Analitinė recenzija:] S. Greenblatt, Vilas ir pasaulio valia // Knygų aidai. – 2008. – Nr. 4. – P. 16–21.

Subačius P. Particularly public and very private [tezės] // Private. Do (not) enter...: Personal Writings and Textual Scholarship: The Fifth International Conference of the European Society for Textual Scholarship: Abstracts. – Lisbon: University of Lisbon, 2008. – P. 28.

Subačius P. Antano Baranausko gyvenimo tekstas = The Life Text of Antanas Baranauskas [tezės] // XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas: Tezių rinkinys. – V.: LMA, 2008. – P. 180.

Subačius P. V. Inscribing Orality: The First Folklore Editions in the Baltic States // Editing the Nation’s Memory. Textual Scholarship and Nation-Building in Nineteenth-Century Europe. – Ed. by Dirk Van Hulle, Joep Leerssen. – Amsterdam–New York, NY: Rodopi, 2008. – P. 79–90. – [European Studies – An Interdisciplinary Series in European Culture, History and Politics; 26]. – ISBN 978-90-420-2484-7. – ISSN 1568-1858

Subačius P. V. Marianas Zdziechowskis ir arkivysk. Jurgis Matulaitis // LKMA Metraštis. – 2008. – T. 31. – P. 221–226. – ISSN 1392-0502.

Subačius P. V. Marian Zdziechowski i arcybiskup Jerzy Matulewicz // Marian Zdziechowski 1861–1938 w 70 rocznicę śmierci: Praca zbiorowa / Red. Jan Skoczyński, Artur Wroński. – Kraków: Księgarnia akademicka, 2009. – S. 69–76. – ISBN 978-83-7188-224-1.

Subačius P. V. Ar Antanas Baranauskas (ne)rašė apie 1863–1864 m. sukilimą? // Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų respublikos žemėse; Straipsnių rinkinys / LKMA; Sud. Aldona Prašmantaitė. – V.: LII, 2009. – P. 317–328. – ISBN 978-9955-847-18-2.

Subačius P. Multilingual persons, monolingual texts: [tezės] // Texts Beyond Borders: Multilingualism and Textual Scholarship: The 6th International Conference of the European Society for Textual Scholarship: Abstracts. – Brussels: The Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts, 2009.

Subačius P. V. How a Poem Became a Book of Poetry: Conflict of Folkloristic, Literary, and Linguistic Approaches in the Publications of a Nineteenth-Century Classic of Lithuanian Literature // Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship. – Vol. 6: Textual Scholarship and the Material Book / Ed. by Wim Van Mierlo. – Amsterdam–New York: Rodopi, 2009. – P. 177–190. – ISSN 1573-3084. – ISBN 978-90-420-2817-3.

Subačius P. Orumas ir naujoji įvairovė. Konservatyvios švietimo politikos etiudas // Libertas & Pietas: Lietuviškasis konservatizmas. Antologija. 1993–2010. – V.: DPI, 2010. – P. 407–417.

Subačius P. Liminalios tapatybės Justino Marcinkevičiaus sovietmečio lyrikoje // XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika / Parengė Aušra Jurgutienė. – V.: LLTI, 2010. – P. 370–388. – [ISBN 978-609-425-024-8].

Subačius P. V. Canonisation as impediment for textual scholarship: Lithuanian postcolonial experiences // Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship. – Vol. 7: Textual Scholarship and the Canon / Ed. by Hans Walter Gabler, Peter Robinson and Paulius V. Subačius. – Amsterdam–New York: Rodopi, 2008 [de facto 2010]. – P. 23–35. – ISSN 1573-3084. – ISBN 978-90-420-3235-4.

Silvestras Gimžauskas. Pamokslai / Parengė Paulius Subačius, Renata Taučiūtė; LKMA Humanitarinių tyrimų institutas, Lietuvos istorijos institutas. V.: LKMA, 2010. – xxxxiv, 612 p. – ISBN 978-9986-592-65-5.

Subačius P. Kokius pamokslus sakė kunigai Vilniaus vyskupijoje XIX a. // Kunigas: Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio tarnystės penkiasdešimtmečiui: [Mokslinių straipsnių ir esė rinkinys] / Sud. Paulius Subačius. – V.: LKMA, 2011. – P. 409–426; LXXI+534 p. – ISBN 978-9986-592-66-2.

Subačius P. Sukūrimo gramatikos: moderni humanitarika ir žmogiškojo proto skverbtis // Mokslo pažanga ir dvasingumas: [Konferencijos medžiaga]. – V.: LR Seimas, 2011. – P. 77–81.

Subačius P. Kai žodžiai byloja apie akims skirtąjį meną // Dailės istorijos šaltiniai nuo seniausių laikų iki mūsų dienų: Antologija / Sud. G. Jankevičiūtė. – V. : VDA l-kla, 2012. – P. 767–772.

Subačius P. V. Particularly Publiic and Very Private // Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship. – Vol. 8: Private: do (not) enter: Personal Writings and textual Scholarship / Ed. by João Dionísio. – Amsterdam–New York: Rodopi, 2012. – P. 75–83. – ISSN 1573-3084. – ISBN 978-90-420-3475-4.

Raila E., Subačius P. Visažinantis ar visataisantis taisytojas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2012. – Nr. 3. – P. 158–163.

Raila E., Subačius P. Language standartization and Forms of Ideological Education // Lituanus. – 2012. – Vol. 58:2. – P. 18–30.

Subačius P. Apie filologo gyvenimą: Juozas Ambrazevičius: Lectio ultima, Vilniaus universitetas, 2012 m. birželio 19 d. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2012. – Nr. 5. – P. 295–298.

Subačius P. Apie „rezistencines“ profesijas ir sveiką valstietišką protą: [Rec. Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia, 2011] // Knygų aidai. – 2012. – Nr. 3. – P. 20–23.

Subačius P. V. Textual Janus: Baltic Scholarly Editing between Russia and Germany // Editio: Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft / Ed. by Rüdiger Nutt-Kofoth, Bodo Plachta, Winfried Woesler. – Berlin: Walter de Gruyter, 2012. – Vol. 26. – P. 72–85.

Subačius P. Verslininko įvaizdis: kultūrinė dimensija // Visuomenės požiūris į verslininką: Koks ir Kodėl?: Sociologinė, istorinė, psichologinė, antropoliginė, ekonominė ir religinė analizės / LLRI; John Templeton foundation. – V.: LLRI, 2013. – P. 58–65.

Subačius P. V. Das Abbild des Barmherzigen Jesu; Chronik der Litauischen Katholischen Kirche // Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff / Hrsg. von Joachim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch. – Berlin: De Gruyter, 2013. – P. 410–429.

Subačius P. V. Pratarmė: Monumentinė Donelaičio būklė=Introduction: The monumental Condition of Donelaitis // Giedrė Jankevičiūtė, Mikas Vaicekauskas. Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos Metai iliustracijos ir vaizdinis kanonas=An Omnipotent Tradition: The Illustrations and the Visual Canon of Kristijonas Donelaitis’s Poem Metai. – Vilnius: LLTI, 2013. – P. 17–28.

Subačius P. V. Antroji Anykščių Šilelio eilutė: skaitymų prielaidos ir padariniai // LKMA Metraštis. – T. 37. – Vilnius: LKMA, 2013. – P. 285–297.

Subačius P. V. Skaitmeninė rekolonizacija // Knygų aidai. – 2013. – Nr. 4. – P. 34–37.

Vaičėnas B. Partizano sąsiuviniai: Lokio rinktinės vado dienoraštis, laiškai, manifestaciniai tekstai / Parengė K. Driskius, R. Mozūraitė, P. V. Subačius. – V.: Tautos paveldo tyrimai, 2013. – X, 336, ccxviii p.

Subačius P. V. On the Importance of One Character: Some Afterthoughts on The Forest of Anykščiai // Textual Cultures: Texts, Contexts, Interpretation. – Vol. 8. – No. 2. – Bloomington: Indiana University, 2013, p. 142–155.

Subačius P. Wobec carskiego prawosławia i narodzin świadomości narodowej (1841–1904); Dekada, która przechodzi do historii (1990–2000) // Dzieje chrześcijaństwa na Litwie / Tł. Katarzyna Korzeniewska. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014. – P. 266–305, 440–450.

Subačius P. Kaip loja rimti šunys: A. Gailius. Penkiapėdžio sugrįžimas rec. // Knygų aidai. – 2014. – Nr. 1. – P. 24–26.

Reforma Lietuvoje: Įžvalgos apie mokslo ir studijų pertvarką / Specialusis redaktorius, [sudarytojas] Paulius Subačius. – Vilnius: Alma littera, 2014. – 280 p.

Subačius P. V. Kaip romiam pasauliečiui atsivėrė religinė Šiluva: V. Butkus. Stebuklo horizontai: Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje, 2014 rec. // Colloquia. – 2014. – Nr. 32. – P. 186–192.

Subačius P. V. Vaizdai ir vaizdeliai suaugusiems: Prano Mašioto šviesa, 2013 rec. // Knygų aidai. – 2014. – Nr. 2. – P. 26–29.

Subačius P. V. “Folded to fit into a pocket…”: Delivering a Sermon without Pulpit and Cassock // Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship. – Vol. 11 / Ed. by Wim Van Mierlo. – Amsterdam–New York: Rodopi, 2014. – P. 155–170.

Subačius P. V. Nušlifuoti deimantą, arba kuo Maironis įdomus ne vien pokolonijiniams kraštams // Eina garsas: Nauji Maironio skaitymai: Straipsnių rinkinys / Sud. Manfredas Žvirgždas. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. – P. 89–113.

Matulaitis J., Būčys P. P. Laiškų dialogas / Parengė P. Subačius. – Vilnius: LKMA, 2016. – x, 790 p. – [Fontes Historiae Marianorum; 23].

Subačius P. V. [Recenzija:] Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje, 2015 // Archivum Lithuanicum. – 2016. – Nr. 18. – P. 337–346.

Subačius P. V. Rankraštinio ir sakytinio teksto paribyje: kelios metodologinės problemos // Senoji Lietuvos literatūra. – Vol. 39: XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimai. – 2015 . – P. 133–145.

Subačius P. V. Kristijono Donelaičio rankraščiai: Rec. Kristijono Donelaičio rankraščiai: Fotografuotinis leidimas, 2015 // Senoji Lietuvos literatūra. – Vol. 39: XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimai. – 2015. – P. 215–216.

Subačius P. Posovietinė kalbos priežiūra kaip galios monopolis: Teisinio reguliavimo savimonė posovietmečiu // Lietuvių kalbos ideologija: Norminimo idėjų ir galios istorija: [Kolektyvinė monografija], sud. Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys. – V.: Naujasis Židinys-Aidai, 2016. – P. 201–220.

Subačius P. V. The Interaction between the Church and the State (Not) to the Letter: The twists and turns of preparing agreements between the Holy See and the Republic of Lithuania and some aspects of their implementation from the perspective of the Church // Politeja. – 2016. – Vol. 45 (6). – P. 335–354.

Subačius P. Pastabos apie Akto šaltinius // Naujasis Židinys-Aidai. – 2017. – Nr. 3. – P. 9–13.

Subačius P. V. Polishing versus Adapting: Genesis of Poems and Identities in Emerging of Modern Lithuania, in: Genesis Helsinki 2017, Creative Processes and Archives in Arts and Humanities [Helsinki, 7–9 June 2017]: Abstracts, Helsinki: SKS, p. 44–45.

Subačius P. V. Partisan’s Notes: How to edit a conundrum of abridgments // Archiwa ir bruliony pisarzy: Odkrywanie, red. Maria Prussak, Paweł Bem, Łukasz Cybulski. – Warszawa: Instytut badań literackich PAN, 2017. – P. 191–201.

Subačius P. Naisių etosas ir dvasios // Naujasis Židinys-Aidai. – 2017. – Nr. 7. – P. 21–25.

Subačius P. Kaip kronika tampa istorija: A. Noreikaitė. Su vėju, 2015 rec. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2017. – Nr. 8. – P. 73–76.

Subačius P. [Recenzija:] The Phenomenon of Scarcity: Being, Man, and Society by Elena Leontjeva, Aneta Vainė, and Marija Vyšniauskaitė (Editors), 2016 // Journal of Markets & Morality. – Acton Institute for the Study of Religion and Liberty. – 2017 – Vol. 20. – Iss. 2. – P. 354–356.

Subačius P. Book as Initiation, Workshop and Revenge: authorial use of ‘The Voices of Spring’: [Tezės] // SHARP 2018, From First to Last Texts, Creators, Readers, Agents: Conference Handbook. – Parramatta: Western Sidney University, 2018. – P. 128–129.

Subačius P. V. Liten kärna med stort skal – religiösa gemenskaper i Litauen // Signum. – 2018. – September. – Nr. 6.

[Maironis] Kl. J. Maculevičius. Lietuva: Maironio rankraščio faksimilinis leidimas / Parengė Inga Liepaitė, Paulius V. Subačius. – V.: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 164 p. – t. p. straipsnis Šalies poetizavimo vaikystė p. 159–163.

Subačius P. V. Concordat versus agreements: experience of integration Church activity into the Lithuanian legal system // Prawo Kanoniczne. – 2018. – Vol. 61. – No. 2. – P. 157–168.

Subačius P. V. Perrinkus teatro žadintuvą: atlikę spyruoklės // Teatras – Lietuvos istorijos dokumentas: Mokslinės konferencijos leidinys. – V.: Krantų redakcija, 2019. – P. 134–149.

Subačius P. V. Św. Jan Paweł II i niepodległość // Horyzonty wolności: XIII Dni Jana Pawła II / Red. Zofia Zarębianka. – Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2019. – S. 51–59.

Subačius P. Maironio scholijos ir glosos // Naujasis Židinys-Aidai. – 2020. – Nr. 2. – P. 22–26.

Maironis. Pavasario balsai: Skaitmeninis archyvas ir gentinis kritinis leidimas = The Voices of Spring: A Digital Archive and a Scholarly Edition / Parengė P. V. Subačius (vyr. red.), Jurgita Venckienė, Magdalena Slavinska, Dovilė Gervytė. – V.: VU l-kla, 2020. – 54,8 aut. l. – eISBN 978-609-07-0500-1. – DOI: 10.15388/voicesofspring2020

Subačius P. V. On the Threshold to Editorship, or from Collection to Oeuvre // Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship. – Vol. 15-16 / Ed. by Wout Dillen, Elli Bleeker et all. – OpenEdition, 2021. – http://journals.openedition.org/variants/

Matulaitis J. Užrašai / Įvadą parašė V. Aliulis, tekstus, tekstus, paaiškinimus ir rodykles parengė P. Subačius. – [2-as pataisytas leid.]. – Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2022. – 404 p. – [Fontes Historiae Marianorum; 4].

Subačius P. Tekstas kaip gyvatvorė // Archivum Lithuanicum. – 2022. – Vol. 24. – P. 9–26.

III. Kitos publikacijos (atrinktas sąrašas) 

Subačius P. Jeigu supras tave bitė ir arklys… // Komjaunimo tiesa. – 1985. – Geg. 5. – [Jaunųjų korespondentų universitetas].

Subačius P. Vėjų pagairėje: kn. Zurba A. Skersvėjis: [Recenzija] // Komjaunimo tiesa. – 1985. – Spal. 18. – [Versmės].

Subačius P. Nuo lūpų tirpsta sniegas: [Eilėraščiai] // Moksleivis. – 1985. – Nr. 11. – P. 19.

Subačius P. Ką aš palieku…: Kartu su graudžiai džiugiu paskutinio skambučio aidu lenkiuosi savo mokyklai // Vakarinės naujienos. – 1986. – Birž. 12. – [Abituriento atsisveikinimo laiškas].

Subačius P. Trys žodžiai lietui; Kryžkelėj vėl nežinau…: [Eilėraščiai] // Tarybinis studentas. – 1986. – Nr. 39. – [Prologas].

Subačius P. Iš tautinės juostos: [Įvadinis rubrikos tekstas] // Tarybinis studentas. – 1987. – Nr. 37.

Subačius P. Ne tau, Martynai, mėlynas dangus?..: Keletas svarstymų miesto folkloro klausimu // Spartuolis. – 1988. – Nr. 21. – [t. p. rusų ir lenkų k.]

Subačius P. Eilėraščio likimas // Tarybinis studentas. – 1988. – Nr. 13.

Subačius P. Trupiniai iš užmaršties // Tarybinis studentas. – 1988. – Nr. 25; t. p. Biržiečių žodis. – 1988. – Nr. 116.

Silvestras Gimžauskas: [Lankstinėlis] / Parengė P. Subačius. – Utena: [Kraštotyros muziejus], 1988.

Subačius P. Paminklas S. Gimžauskui // Lenino keliu. – 1988. – Nr. 124.

Subačius P. Prisimintas S. Gimžauskas // Gimtasis kraštas. – 1988. – Nr. 32. – P. 5.

Subačius P. Šešios ginčų dienos: Kokiu pagrindu turėtų būti kuriama Lietuvos studentų federacija // Universitas Vilnensis. – 1989. – Nr. 5.

Subačius P. Dvasingumą ir nuovoką praradus // Universitas Vilnensis. – 1989. – Nr. 9.

Subačius P. Idėjų eksportas į Riazanę // Universitas Vilnensis. – 1989. – Nr. 12.

Subačius P. Nidoje, bet ne prie jūros // Komjaunimo tiesa. – 1989. – Kov. 30.

Subačius P. Atsigręžimas į žodį // Komjaunimo tiesa. – 1989. – Geg. 25.

Subačius P. Paaukoję… // Knygnešių krivulė. – 1989. – Nr. 3.

Subačius P. Švietėjo knygnešio atminimui: [Paminklas S. Gimžauskui] // Katalikų pasaulis. – 1989. – Nr. 17/18. – P. 39–40.

Subačius P. Valgančiųjų pasveikinimas // Moteris. – 1989. – Nr. 11. – P. V. – [Kalbos kertelė].

Subačius P. Liūdnos mintys apie linksmą šventę // Universitas Vilnensis. – 1989. – Nr. 27.

Subačius P. Nepailskime daryti gera // Anykšta. – 1991. – Nr. 15. – P. 2.

Subačius P. Silvestras Gimžauskas: tautinio išsivadavimo kultūros štrichai // Kaišiadorių aidai. – 1991. – Nr. 59. – P. 2–3.

Subačius P. Bulvinis medalis už istoriko honorarą: kn. Kalbėti motinos tarme: [Replika] // Literatūra ir menas. – 1991. – Nr. 31. – P. 7.

Subačius P. Ir svietiškos, ir šventos…: kn. Strazdas A. Giesmės svietiškos ir šventos”: [Recenzija] // Naujasis Židinys. – 1991. – Nr. 10. – P. 58–59.

Subačius P. Prie estetinio objektyvizmo kapo: kn. Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija / Sud. V. Kubilius, t. 1: [Recenzija] // Naujasis Židinys. – 1991. – Nr. 11/12. – P. 83–84.

Subačius P., Zaikauskas E. Viena Klaipėdos krašto lietuviška epitafija // Sietynas. – 1991. – Nr. 10. – P. 83.

Subačius P. Belskimės ir bus atidaryta: [Kalbinės savimonės ugdymas] // Dialogas. – 1992. – Nr. 5. – P. 4. – [Būties namai].

[Subačius P.] Baltų lankų žolė: Žurn. Baltos lankos, Nr. 1: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 1. – P. 78–79.

Subačius P. Provokuojantis klausimas: kn. Raila B. Kodėl antraip?: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 3. – P. 75–76.

Subačius P. Išpažintis: [Apie reikalavimą atlikti viešą išpažintį] // Šiaurės Atėnai. – 1992. – Nr. 13. – P. 8.

Subačius P. „Prabilis skaititoiop mieloiop“: kn. Daukša M. Postilės prakalbos: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 4. – P.76–77.

Subačius P. Kaip greičiau pasiklysti?: kn. Lietuvos kultūros ir gamtos paminklų atlasas: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 5. – P. 78–79.

Subačius P. Įžvalgos ir konstrukcijos // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 5. – P. 64–65.

[Subačius P.] Fundamentalus kolektyvinis monologas? // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 6. – P. 67–68.

Drevinskaitė A., Subačius P. Du jauni apie senas giesmes ir Dievo meilę: konversatoriumas // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 6. – P. 63–67.

Subačius P. Rimtas folkloro vakaras: [T. Brazio dainų vakaras VU] // Naujasis Dienovidis. – 1992. – Nr. 23/24. – P. 14.

Subačius P. „Nebereiks klumpėtai vargą bristi... “: kn. Miškinis A. Rinktiniai raštai / Pareng. R. Tūtlytė, t. 1: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 7/8. – P. 106–107.

[Subačius P.] P. S. Nikodemas Švogžlys – Milžinas // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 9. – P. 42.

Subačius P. Pasišiaušusiems ir susiglosčiusiems gimnazistams: kn. Lietuvių literatūros skaitiniai X klasei / Sud. A. Žentelytė: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1992. – Nr. 11. – P. 78–79.

Subačius P. Pluoštelis senųjų fotografijų // Naujasis Dienovidis. – 1992. – Nr. 37/38. – P. 14.

[Subačius P.] [Be pavad.] [kn. Dzigaitė L. Ignas Končius ir jo „Žemaičio šnekos“]: [Anotacija] // Naujasis Dienovidis. – 1992. – Nr. 39/40. – P. 16.

Subačius P. Prarastas ir atrastas Baranauskas // Vakarinės naujienos. – 1992. – Nr. 243. – P. 5.

Subačius P. Paminėjimai ir pamąstymai: [A. Baranausko mirties metinės] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 1. – P. 70–71.

[Subačius P.] Šimtmečio prieblanda: [V. Mykolaičio-Putino šimtmetis] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 2. – P. 69–70.

[Subačius P.] Robinzonų almanachas: kn. Salos: almanachas: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 4. – P. 86–87.

Subačius P. Kelio ženklai: kn. Gairės: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 5. – P. 85–87.

Subačius P. Kunigams apie vyskupą?: kn. Puzaras P. Vyskupo Motiejaus Valančiaus pastoracinė veikla: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 6. – P. 81–83.

[Subačius P.] Faktų prieblanda: kn. Mūsų švyturiai: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 7/8. – P. 138–139.

Subačius P. Laiškas redaktoriui // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 9. – P. 1–2.

Subačius P. Veidu į Lietuvą ir kūnu Lietuvoje: [Santara-Šviesa] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1993. – Nr. 9. – P. 74–76.

[Subačius P.] In memoriam Leonas Vilutis // Naujasis Dienovidis. – 1993. – Nr. 30. – P. 14.

[Subačius P.] [Be aut.] [Be pavad.] [kn. Kudarauskaitė M. M. Kęstaičių žemaičiai]: [Anotacija] // Naujasis Dienovidis. – 1993. – Nr. 47. – P. 14.

[Subačius P.] Aistis Jonas; Aleknavičius Kajetonas // Magyar Nagylexikon. – Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993. – K. 1: A–Anc. – P. 309, 454–455.

Subačius P. Tautinio atgimimo kultūra: Romantinė retorika: [Pranešimo ir diskusijų reziume] // Senosios literatūros seminaro dienoraštis: 1991 rugsėjis – 1994 gegužė // Senoji Lietuvos literatūra / Liet. literatūros ir tautosakos inst. T. 2: Mikalojaus Kazimiero Šemetos “Reliacija”. – V.: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1994. – P. 272–274.

Apie „Ramuvą“, tėvyniškumą ir neperžengiamas ribas / A. Patacką kalbina P. Subačius // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 1. – P. 43–50; P. S. Atitaisymas su pat[iks]linimu // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 2. – P. 68.

Subačius P. Užžėlę ir praminti takai: [S. Daukanto jubiliejus] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 1. – P. 81–82.

Subačius P. Egzodo generacijų išklotinė: kn. Lietuvių egzodo literatūra 1945–1990 / Red. K. Bradūnas, R. Šilbajoris: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 1. – P. 91–95.

Subačius P. Žanrų šešėlis: kn. Senosios literatūros žanrai: [Recenzija] // Metai. – 1994. – Nr. 3. – P. 143–146.

Subačius P. Apie vieną // Naujasis Dienovidis. – 1994. – Nr. 14. – P. 7.

Evangelija veikia visose epochose / Jėzaus Draugijos generolą kun. P. H. Kolvenbachą kalbina P. Subačius // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 4. – P. 61–65.

Subačius P. Vyskupo violetai: kn. Mikšytė R. Antanas Baranauskas: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 4. – P. 86–89.

[Subačius P.] Popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika apie spindinčią tiesą: kn. Veritatis splendor: [Recenzija] // Lietuvos rytas. – 1994. – Nr. 195. – P. 41.

[Subačius P.] Jelenos Matvejevnos iškirptė: kn. Drilinga A. Ateiti ir išeiti: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 11. – P. 86–87.

Subačius P. Klasicistiniai paveikslo rėmai: kn. Vanagas V. Dionizas Poška: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 11. – P. 87–89.

Sovietmečio martyrologija / Kun. V. Aliulis MIC atsako į P. Subačiaus klausimus // Naujasis Židinys-Aidai. – 1994. – Nr. 12. – P. 61–64.

Lituanistinės studijos užsieniečiams=Lithuanian studies for foreigners / Pareng. J. Pribušauskaitė, M. Ramonienė, P. Subačius. – V.: VU l-kla, 1994. – 74 p.

Mediumas ar 3-oji studijų pakopa / Interviu su P. Subačiumi // Universitas Vilnensis. – 1995. – Nr. 1. – P. 2.

Subačius P. Kiek Biblijų yra Lietuvoje // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 1. – P. 66–67.

Šių laikų stebuklai Lietuvoje / Vysk. S. Tamkevičius atsako į P. Subačiaus klausimus // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 2. – P. 156–157.

[Subačius P.] Skyrybų bylos tęsinys // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 2. – P. 162–163.

Religijos studijos Vilniaus universitete / Eglė Laumenskaitė ir Arūnas Peškaitis atsako į Pauliaus Subačiaus klausimus // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 3. – P. 236–239.

[Drazdauskas S., Raila E., Subačius P.] Dračiula D. Naujasis Židinys-Aidai, Nr. 1: [Apžvalga] // 7 meno dienos. – 1995. – Nr. 6. – P. 4.

Subačius P. Viešas kreipimasis į Petrą Kimbrį: Išėjus 50-ajam „Naujojo Židinio“ numeriui // Šiaurės Atėnai. – 1995. – Nr. 10. – P. 5.

Subačius P. Kauniškiai hesiodai: žurn. Darbai ir dienos, Nr. 1(10): [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 6. – P. 521–524.

Subačius P. Atgailos komentarai: kn. Daujotytė V. Salomėjos Nėries ruduo: [Recenzija] // Literatūra ir menas. – 1995. – Nr. 27. – P. 4.

Subačius P. Skonio sprendimai ir įpročių našta: kn. Dvidešimto amžiaus lietuvių poezija / Sud. V. Kubilius, t. 2: [Recenzija] // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 7/8. – P. 604–605.

Subačius P. Kanonai keičia statutą // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 9. – P. 674–675.

Subačius P. Bendruomenė ir hierarchija: Trys posovietinės patirtys // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 11. – P. 863–865.

Subačius P. Tautinio išsivadavimo kultūros žmogus: Silvestrui Gimžauskui – 150 // Utenis. – 1995. – Nr. 123. – P. 4.

Gyvybė: pro et contra / Arkiv. Audrys Juozas Bačkis atsako į Pauliaus Subačiaus klausimus // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 12. – P. 947–948.

Subačius P. Tradicijos algoritmas // Naujasis Židinys-Aidai. – 1995. – Nr. 12. – P. 950–951.

Subačius P. Kultūros sidabriniai // Kelyje. – 1996. – Nr. 1. – P. 4.

Subačius P. Proga visuotinei talkai // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 1/2. – P. 67–68.

Subačius P. Spaudos skiltys ir Bažnyčios balsas // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 3. – P. 145–146.

Subačius P. Saugiausioji mokykla // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 4. – P. 239–241.

Subačius P. [Pasisakymas diskusijoje „Šiuolaikinė menų kritika: jos sampratos ir kriterijai“] // Kultūros barai. – 1996. – Nr. 4. – P. 7–9.

Subačius P. Pakantumas ar sandora? // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 5. – P. 329–330.

Subačius P. Apsijuokti prieš visą pasaulį? // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 5. – P. 339–341.

Subačius P. Kai nejauku // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 6. – P. 420–422.

Nebūsiu tylintis vyskupas / Arkiv. S. Tamkevičių kalbina P. Subačius // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 6 . – P. 358–366.

Subačius P. Veikėjas iš Dievo įkvėpimo: [Kun. J. Breiva] // Utenis. – 1996. – Nr. 71. – P. 6.

Subačius P. „Ansamblio“ priimamasis: In memoriam Vytautui Kavoliui // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 7/8 . – P. 506–507.

Subačius P. Du raginimai, dvi visuomenės // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 7/8 . – P. 497–498.

Subačius P. Vinco Kudirkos skaitymai apie laisvę senovėje // Kelyje. – 1996. – Nr. 6. – P. 7.

Subačius P. Išgydymo strėlė // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 9. – P. 596–597.

Subačius P. Universitetas susigrąžino bažnyčią? // Naujasis Židinys-Aidai. – 1996. – Nr. 10. – P. 671–673.

Subačius P. Iš virtualios sakyklos // Naujasis Židinys-Aidai. – 1997. – Nr. 3/4. – P. 162–163.

Rūtelių kartumėlis / Arkiv. S. Tamkevičius atsako į P. Subačiaus klausimus // Naujasis Židinys-Aidai. – 1997. – Nr. 5/6. – P. 252–253.

Subačius P. Su abitu ir be jo // Naujasis Židinys-Aidai. – 1997. – Nr. 7/8. – P. 328–329.

[Subačius P.] P.V.S. [Be pavadinimo:] kn. Mekas J. Laiškai iš Niekur: [Mažoji recenzija] // Kelyje. – 1997. – Nr. 2. – P. 20.

[Subačius P.] Nauji Lietuvos vyskupai apie veiklos prioritetus: interviu su vysk. J. Boruta, vysk. E. Bartuliu, vysk. R. Norvila // Bažnyčios žinios. – 1997. – Nr. 16. – P. 2–3.

[Subačius P.] P.V.S. [Be pavadinimo:] kn. Taylor Ch. Autentiškumo etika: [Anotacija] // Kelyje. – 1997. – Nr. 4. – P. 20.

„Kas, jeigu ne mes?“ / Kun. dr. H. F. Fischer atsako į P. Subačiaus klausimus // Naujasis Židinys-Aidai. – 1997. – Nr. 11/12. – P. 473–477.

Subačius P. Dešimtinės skatikai // Naujasis Židinys-Aidai. – 1998. – Nr. 3. – P. 169–171.

Subačius P. Padangių žemės ūkis // Naujasis Židinys-Aidai. – 1998. – Nr. 4. – P. 257–259.

Kontraversijos dėl Vilniaus Arkikatedros lobyno / Arkiv. A. J. Bačkis atsako į P. Subačiaus klausimus // Bažnyčios žinios. – 1998. – Nr. 13/14. – P. 6–8.

Daugiau melstis nėra nuodėmė / Arkiv. A. Pujats atsako į P. Subačiaus ir R. Tumėnaitės klausimus // Naujasis Židinys-Aidai. – 1998. – Nr. 5/6. – P. 425–429.

Subačius P. Slaptoji konstanta: Keletas žodelių apie priešinimosi dvasią // Homo sum: Žodžiai Kazimierui Eigminui. – V.: Lietuvių kalbos ins-to l-kla, 1998. – P. 248–251.

Subačius P. [Septynios dienos:] [Apie paramą „Naujajam Židiniui-Aidams“] // Literatūra ir menas. – 1998. – Nr. 37. – P. 2.

„Skepticizmas neįmanomas be tikėjimo“ / Interviu su P. Subačiumi // Žemaičių saulutė. – 1998. – Nr. 31.

Katalikiška spauda: situacija šiandien ir perspektyvos / Interviu su P. Subačiumi // Žemaičių saulutė. – 1998. – Nr. 32; perspausdinta: XXI amžius. – 1998. – Nr. 69. – P. 12.

Apie vyskupijos radimąsi / Vysk. E. Bartulis atsako į P. Subačiaus klausimus // Naujasis Židinys-Aidai. – 1998. – Nr. 7/10. – P. 425–429.

[Subačius P.] Už vartelių išėjus…: kn. Sauka L. Lietuvių tautosaka, 1998: [Recenzija] // Knygų aidai. – 1999. – 01–03. – P. 9–10.

[Subačius P.] pvs. [Be pavadinimo:] kn. Gudaitis L. Teisybė daugiaveidė, 1998: [Mažoji recenzija] // Knygų aidai. – 1999. – 01–03. – P. 46.

[Subačius P.] pvs. [Be pavadinimo:] kn. Geda S. Valkataujantis katinas, 1998: [Mažoji recenzija] // Knygų aidai. – 1999. – 01–03. – P. 46.

[Subačius P.] pvs. [Be pavadinimo:] kn. Viliūnas G. Literatūrinis gyvenimas Nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940), 1999: [Mažoji recenzija] // Knygų aidai. – 1999. – 01–03. – P. 46–47.

Subačius P. Diskusijos besišaukiant // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 3. – P. 131–133.

Subačius P. Princesė ir kunigas // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 4. – P. 228–230.

Subačius P. Pasitikėjimo dovana // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 5/6. – P. 313–315.

[Subačius P.] -ps-. Vilniaus arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis dalyvavo vyskupų konferencijoje Vatikane // Bažnyčios žinios. – 1999. – Nr. 13/14. – P. 2.

Subačius P. Recenzento temperamentas // Knygų aidai. – 1999. – Nr. 2. – P. 44–45.

[Subačius P.] pvs. [Be pavadinimo:] kn. Lietuvos kultūra ir krikščionybės vaidmuo, 1998: [Mažoji recenzija] // Knygų aidai. – 1999. – Nr. 2. – P. 46.

[Subačius P.] pvs. [Be pavadinimo:] kn. Žilaitytė D. Balta gėlė, 1999: [Mažoji recenzija] // Knygų aidai. – 1999. – Nr. 2. – P. 46–47.

„Prieiti arčiau brolių kunigų“ / Arkiv. A. J. Bačkis atsako į P. Subačiaus klausimus // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 7/8. – P. 398–400.

Subacius P. V. Nach der Wende: Osteuropa auf der Suche nach Bürgersinn: Subsidiarität als Kernprinzip: Fachleute sprachen in Vilnius über den Beitrag der Kirche zum Wiederaufbau der Zivilgesellschaft // Die Tagespost. – 1999. – Nr. 142. – S. 5.

Subačius P. Laiškas redaktoriui: Apie balvonus ir baletą // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 11/12. – P. 521–524.

Subačius P. Lauktuvės iš amžinojo miesto // Naujasis Židinys-Aidai. – 1999. – Nr. 11/12. – P. 568–571.

Subačius P. Vadovas po areopagus // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 4. – P. 191–193.

Subačius P. Foley argumentas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 5. – P. 269–271.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Kulakauskas A. Kova už valstiečių sielas, 2000: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 5. – P. 286.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Literatūros teksto interpretacija, 2000: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 5. – P. 286.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Pivoras S. Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida, 2000: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 5. – P. 287.

Subačius P. Kongresas: slėpinys ir žinia // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 6 . – P. 296–298.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Dostojevskis F. Nusikaltimas ir bausmė, 2000: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 6. – P. 358.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Lazdynas G. Romano struktūrų formavimasis Lietuvoje, 1999: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 6. – P. 359.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Lietuviški elementoriai, sud. A. Rabačiauskaitė, 2000: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 6. – P. 359.

Subačius P. Kalnų broliai // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 7/8. – P. 408–410.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos, sud. D. Kuolys, R. Kavolienė, 2000: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 7/8. – P. 430.

„Nereikia užsiremti mažame namelyje…“ / Vysk. Jonas Kauneckas atsako į Pauliaus Subačiaus klausimus // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 9/10. – P. 439–442.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Čaplinskas A. R. Vilniaus gatvės, 2000: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 9/10. – P. 511.

Aktyvios krikščioniškosios bendruomenės dalis visuomenėje didėja / Interviu su P. Subačiumi // Apžvalga. – 2000. – Nr. 26. – P. 7.

Subačius P. Svarbos matlankis // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 11/12. – P. 563–566.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Apie Jurgį Savickį: Atsiminimai, dokumentai, kritika, pareng. J. Žėkaitė, 2000: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2000. – Nr. 11/12. – P. 581.

Subačius P. Apie kultūras ant refleksijos pasaitėlių // Žodžio versmės. – 2000. – Nr. 6. – P. 2–7.

Subačius P. Slėpinys ir žinia // Lietuvos II Eucharistinis kongresas: Fotodokumentinis leidinys. – K.: Lietuvos II Eucharistinio kongreso organizacinis komitetas, 2000. – P. 5–6.

Lietuva stokoja krikščioniškos socialinės aplinkos analizės: Interviu su P. Subačiumi // Prizmė. – 2000. – Nr. 4. – P. 36–37.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Valančius M. Ganytojiški laiškai, pareng. V. Merkys, 2000: [Recenzija] // Knygų aidai. – 2000. – Nr. 3. – P. 43–44.

[Subačius P., Maslauskaitė S.] -pvs, sm- Naujai nominuoto kardinolo sutikimas Lietuvoje // Bažnyčios žinios. – 2001. – Nr. 2. – P. 2.

Subačius P. Šventosios Romos Bažnyčios kardinolai Lietuvoje: Istorinės ir sociokultūrinės paralelės // Apžvalga. – 2001. – Nr. 5. – P. 5; t. p. Voruta. – 2001. – kovo 17.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Šeinius I. Raštai, t. 1, pareng. J. Žėkaitė, 2001: [Recenzija] // Literatūra: Mokslo darbai. – 2001. – 43(1). – P. 136–137; 2001 E–1. – url: http://www.literatura.lt/TXT/E-1/sein_sub.htm

Subačius P. Besivaržančioji // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 4. – P. 190–193.

Kuo aktualus Motiejus Valančius?: V. Zaborskaitės, A. Kulakausko, P. Subačiaus, A. Ivinskio, J. Sasnausko pokalbis // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 4. – P. 197–200.

Subačius P. „Lietuvos rytas“ bando supriešinti katalikų hierarchus // Apžvalga. – 2001. – Nr. 8. – P. 7.

Marija ir mariologija dabartyje / V. Aliulį kalbina P. Subačius // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 5. – P. 267–269.

Subačius P. Išpažinimų pripažinimas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 6. – P. 345–348.

Subačius P. Darbotvarkėje – religingas europėnas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 9. – P. 485–487.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Komparatyvistika šiandien: teorija ir praktika, 2000: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 9. – P. 502–503.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Valančius M. Raštai, t. 1, 2001: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 9. – P. 503.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Biliūnas J. Kūdikystės sapnai, 2001: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 10. – P. 574.

Subačius P. [Be pavadinimo:] kn. Valančius M. Raštai, t. 1, pareng. V. Vanagas, red. B. Vanagienė, 2001: [Recenzija] // Literatūra: Mokslo darbai. – 2001. – 43(1). – P. 138–142; 2001 E–3. – url: http://www.literatura.lt/TXT/E-3/valanc.htm

Subačius P. Inteligentas krikščionis: šiandien ir prieš karą [Stasio Šalkauskio mirties 60-mečiui] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 12. – P. 654–657.

Subačius P. Sielovada: svarstymas drauge [Kauno arkiv. 75-mečio minėjimai] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2001. – Nr. 12. – P. 701–703.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Fowles J. Vikšras, 2001: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2002. – Nr. 1/2. – P. 66.

Subačius P. Pastoracinė situacija ir perspektyvos Kauno arkivyskupijoje: pasauliečio žvilgsnis // Kauno arkivyskupijos naujienos. – Nr. 10. – Priedas. – 2002. – P. 28–30.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Bakonis E., Janušas J. Lietuva ir pasaulis, 2001: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2002. – Nr. 3. – P. 140.

Priklausomybės nostalgija: interviu su Paulium Subačium // Esu. – 2002. – Nr. 5. – P. 4–5, 17.

Subačius P. Kas vaikšto po aikštes // Naujasis Židinys-Aidai. – 2002. – Nr. 5. – P. 270–273.

Subačius P. Apie mokslinius ir reprezentacinius leidinius // Knygų aidai. – 2002. – Nr. 1. – P. 42–43.

Subačius P. Bendraminčių rūpestis ir Dievo pagalba // Naujasis Židinys-Aidai. – 2002. – Nr. 6. – P. 342–344.

Subačius P. Arkikatedros aikštė: veiksmas ir vyksmas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2002. – Nr. 7/8. – P. 416–418.

Subačius P. Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 17: Nacionalizmas ir emocijos, 2001: [Rec.] // Knygų aidai. – 2002. – Nr. 3. – P. 16–17.

Subačius P. Apsukus ratą… // Naujasis Židinys-Aidai. – 2002. – Nr. 9/10. – P. 485–487.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Nauckūnaitė Z. Teksto komponavimas, 2002: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2002. – Nr. 11/12. – P. 572.

Subačius P. Deklaruojanti nepasitikėjimą žmogumi // Dialogas. – 2002. – Nr. 42. – P. 9–10.

Subačius P. Kunigų svajonė ant NATO slenksčio // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 1/2. – P. 47–49.

Subačius P. „Kai pati tauta šventa, šventųjų nematyti…“ // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 3. – P. 82–83.

Subačius P. Šeimos bastionas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 3. – P. 127–130.

Subačius P. Skaičiai, arba pažvelgti tiesai į akis // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 4. – P. 199–201.

Subačius P. Gandrai – euroskeptikai? // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 5. – P. 262–264.

[Subačius P.] P. S. Jonitai – prancūzai ir lietuviai // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 7/8. – P. 413.

Subačius P. Pavedėjimai Dievopi // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 9. – P. 438–440.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Katiliškis M. Seno kareivio sugrįžimas, 2003: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 9. – P. 502.

Bažnyčia, žiniasklaida ir paradoksai: Interviu su VU RSTC bendradarbiu Pauliumi Subačiumi // Atgimimas. – 2003. – Nr. 37. – P. 1, 3.

[Subačius P.] P. S. Hierarchų sambūris // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 10. – P. 552–553.

Subačius P. Lyg pirmųjų misijų dienomis… // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 10. – P. 554–556.

Subačius P., Šidlauskas M. Vydūnas čia ir dabar: [polemika] // Baltija 2003: Literatūrinis kultūrinis almanachas / Sud. S. Simanaitienė, J. Baranova. – Klaipėda: KU, 2003. – P. 148–153.

Subačius P. V. Viešasis asmens pažeidžiamumas kaip baimės kultūros veiksnys=A person’s public vulnerability as a factor of the culture of phobia // Tarptautinė konferencija „Žiniasklaida ir asmenybės raida: nepilnamečių apsauga ir žmogaus orumas“: VU, 2003 12 05–06: [Tezės]. – [V.: VU], 2003. – P. 56–57.

[Subačius P.] P. S. Kasdienybė už trobos slenksčio // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 11/12. – P. 627.

[Subačius P.] P. S. Knygų Knyga ir kitos knygos // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 11/12. – P. 628.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Aleksandravičius E. Giesmininko kelias, 2003: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2003. – Nr. 11/12. – P. 644.

Subačius P. Apie priekaištus Antanui Baranauskui // Anykščiai: krašto kultūros istorijos puslapiai. – T. 20. – 2003. – P. 5–6.

Pokalbis su P. Subačiumi apie kultūrinių leidinių finansavimą ir kultūrinę cenzūrą: kalbėjosi J. Kryževičienė // OMNI Laikas. – 2004 02 12. – url: http://www.omni.lt/?i$9359_26002$z_148530 .

Bažnyčia ir žiniasklaida: Živilės Makauskienės interviu su Pauliumi V. Subačiumi // Pasaulio Lietuvis. – 2004. – Nr. 1. – P. 7–9; [persp. Lietuvos aidas. – 2004. – ???]

Sekmadienį švęsk: Stanislovo Kairio pokalbis su Pauliumi Subačiumi // Atgimimas. – 2004. – Nr. 13.

Subačius P. Dienoraštis // Naujasis Židinys-Aidai. – 2004. – Nr. 3. – P. 77–78.

[Subačius P.] -ps- Europos krikščionių susitikimas Gniezne // Bažnyčios žinios. – 2004. – Nr. 6. – P. 4–5.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Valančius M. Raštai, t. 2, 2003: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2004. – Nr. 4. – P. 215.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Mykolaitis-Putinas V. Vakarėj žaroj. Būties valanda. Langas, 2004: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2004. – Nr. 6. – P. 287.

Bažnyčia siekia jungti, o ne skaldyti visuomenę / Religinio gyvenimo apžvalgininką, „Naujojo Židinio-Aidų“ ir „Mažosios studijos“ bendradarbį Paulių Subačių kalbina Andrius Navickas // Bernardinai.lt. – 2004 09 30. – url: http://www.bernardinai.lt/index.php?s_id=171&exp=1&n_id=14375

Subačius P. V. Pragmatical Aspects of the „Non-Pragmatical Rebuff“: A. Baranauskas’ Project of Appellative Orthography in the Context of the Print Ban // Istoričeskij put’ litovskoj pis’mennosti: tezisy meždunarodnoj naučnoj konferencii. – Moskva, 2004. – P. 56–57.

Subačius P. V. Apie nepaprastumo menkystę ir recenziją kaip tarnystę // Knygų aidai. – 2004. – Nr. 4. – P. 2–3.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Lietuviškos spaudos aušra, 2004: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2004. – Nr. 12. – P. 646.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Buračas A., Užtupas V., Senieji Lietuvos spaudmenys, 2005: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2005. – Nr. 1/2. – P. 70.

Aleknaitė K. P. Subačius: popiežius – įtakingiausias žmonijos vadovas: Interviu // DELFI. – 2005. – balandžio 4. – url: http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=6399110&categoryID=7&ndate=1112617462 .

Savukynas V. Ar gausėja diplomuotų beraščių: Interviu su A. Tereškinu ir P. Subačium // OMNI Laikas. – 2005. – balandžio 18. – url: http://www.omni.lt/index.php?base/z_268980 .

Subačius P. Universitetas: galvos ir pašaukimai // Kultūros barai. – 2005. – Nr. 4. – P. 13–17.

Subačius P. Dienoraštis // Naujasis Židinys-Aidai. – 2005. – Nr. 5. – P. 147–149; t. p. autorinės fotografijos „Šv. Petro aikštė“ publikacija.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Spurga S., Gintarinė valstija, 2005: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2005. – Nr. 5. – P. 215.

Diplomas be žinių?: O. Mackonytės parengti interviu su P. Subačium, J. Karaliūniene, V. Daujočiu // Universitas Vilnensis. – 2005. – Nr. 5.

[Subačius P.] P. S. Du šimtai metrų tandemu // Naujasis Židinys-Aidai. – 2005. – Nr. 10. – P. 484–485;

Strmiska M. The Music of the Past in Modern Baltic Paganism [t. p. interviu su P. Subačium] // Nova Religio. – March 2005. – Vol. 8. – No. 3. – P. 39–58.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Knygos ir bibliofilijos kultūra, 2005: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2006. – Nr. 1/2. – P. 70.

Subačius P. Popiežiaus Jono Pauliaus II įtaka visuomenei // Bernardinai.lt. 2006 04 10. – url: http://www.bernardinai.lt/index.php?-989923219 .

Subačius P. Geriausių 2005 metų laidų konkurso „Pragiedruliai“ derlius // Bernardinai.lt. 2006 04 21. – url: http://www.bernardinai.lt/index.php?-589284646 .

Subačius P. V. Ar katalikai dar gali išsaugoti šeimą? // Artuma. – 2006. – Nr. 5. – P. 12–14; t. p. Bernardinai.lt. 2006 05 12. – url: http://www.bernardinai.lt/index.php?1524094871 .

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Bagužas B., Lietuvos piliečio kelias, 2006: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2006. – Nr. 4/5. – P. 214.

Subačius P. Žinios iš lygybių fronto // Naujasis Židinys-Aidai. – 2006. – Nr. 6/7. – P. 271–273; t. p. Lrytas.lt. 2006 08 03. – url: http://www.lrytas.lt/?id=11545859891154436145&view=4 .

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Barnes J., 10½ pasaulio istorijos skyrių, 2006: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2006. – Nr. 6/7. – P. 286.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Dessons G., Poetikos įvadas, 2006: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2006. – Nr. 6/7. – P. 286.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Alvtegen K., Dingusi, 2006: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2006. – Nr. 8. – P. 358.

Baublys K. Ar Lietuvoje reikalinga literatūros teorija? [t. p. interviu su P. Subačium] // Literatūra ir menas. – 2006. – liep. 2.

Pokalbis apie humanitarinių mokslų būklę: V. Ališauskas, E. Gudavičius, N. Šepetys, J. Poškienė, N. Putinaitė, P. Subačius, B. Savukynas // Kultūros barai. – 2006. – Nr. 8/9. – P. 2–7. – Nr. 10. – P. 7–12.

P. Subačius: mokamas mokslas – neišvengiamas. [I. Urbonaitės interviu su P. Subačiumi] // DELFI. – 2006. – rugs. 27. – http://www.delfi.lt/news/daily/education/article.php?id=10798463 .

Kad derėtų europietiškumas ir tautiškumas (1). Kolapso aukos (2) [G. Zemlicko interviu su P. Subačiumi] // Mokslo Lietuva. – 2006. – Nr. 21. – P. 2–3. – Nr. 22. – P. 2–3.

Jankevičiūtė G. Lietuva: Vadovas / Rec. P. Subačius. – V.: R. Paknio leidykla, 2006. – 440 p.

Subačius P. Sekcija „Šiuolaikinio ‚istorinio teksto‘ problemos: kaupimas saugojimas, tyrimas, eksponavimas“: [Pirmasis Lietuvos istorikų suvažiavimas] // Lietuvos istorijos metraštis. – 2006 – Vol. 1. – V.: LII l-kla, 2007. – P. 161–162.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Werber B., Tanatonautai, 2006: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 1/2. – P. 71.

Subačius P. Kultūros spauda ir krikščionybė // Atgimimas. – 2007. – Nr. 17 (04.27); t. p. Kaip kultūrą praturtina krikščioniškas dėmuo, bernardinai.lt. – 2007 05 03 [ http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/61904 ].

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Buckley I., Retorikos tradicija XIX amžiaus lietuvių literatūroje, 2006: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 3. – P. 143.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Didžiųjų XX a. rašytojų apsakymai, 2006: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 3. – P. 143.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Šatrijos Ragana, Raštai, t. 1, 2006: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 3. – P. 144.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Merkys V., Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798–1918, 2006: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 4. – P. 213–214.

Subačius P. Vertybės ir politika // Vertybės ir politika: konferencijos programa. – Brussels: EPP-ED Group in the European Parliament, 2007. – p. 5; t. p. in: Europos laiku. – 2007. – Nr. 7. – P. 18; t. p. in: Vertybės ir politika: Tarptautinės konferencijos medžiaga. – red. L. Andrikienė. – V.: Baltijos kopija, 2008. – P. 8–9; t. p. in: Values and Politics: Proceedings of the International Conference, May 10–12, 2007, Vilnius, Lithuania. – Ed. by L. Andrikienė. – V.: Baltijos kopija, 2008. – P. 10–11.

Subačius P. Tautiškumo pertvarka Lietuvoje ir Europoje: literatūrinis pjūvis: [Podaktarinių studijų modulis] // Podiplominių studijų vadovas: Metodinė medžiaga / Sud. Marius Povilas Šaulauskas. – V.: VU, 2007. – P. 94–96.

Subačius P. V. Žodelis Lietuvių katalikų mokslo akademijos vardu // B. Povilaitis. Apie įvykius, žmones ir save. – Torontas–Kaunas: Naujasis lankas, 2007. – P. 7–8.

Subačius P. Laiškas Redaktoriui: Apie lygybių isteriją ir uždraustus žodžius // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 5–6. – P. 217–218; kita versija: Subačius P. Lygybių isterija, uždrausti žodžiai ir fragmentacijos grėsmė // Europos laiku. – 2007. – Nr. 8. – P. 17–18; kita versija: „Lygybių isterija, uždrausti žodžiai ir fragmentacijos grėsmė“ // Vertybės ir politika: Tarptautinės konferencijos medžiaga. – red. L. Andrikienė. – V.: Baltijos kopija, 2008. – P. 81–85; kita versija: „Hysteria of Equality, Forbidden Words and Threat of Fragmentation“ // Values and Politics: Proceedings of the International Conference, May 10–12, 2007, Vilnius, Lithuania. – Ed. by L. Andrikienė. – V.: Baltijos kopija, 2008. – P. 88–93.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Krüger M., Turino komedija, 2007: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 5–6. – P. 286–287.

Drazdauskas S., Imbrasas A., Subačius P. Trimakas R., Valentinavičius V., „Meška už sienos“ ar „rusas mumyse“ // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 7. – P. 296–306.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Tatarkiewicz W., Šešių sąvokų istorija, 2007: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 7. – P. 360.

P. Subačius: „Aukštojo mokslo būklė pavojinga nacionaliniams interesams“: Justino Šulioko interviu su Pauliumi Subačiumi // lrytas.lt. – 2007 08 10.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Dvasininkų vaidmuo 1900–1945, 2006: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 8–9. – P. 431.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Daujotytė V., Lietuvių literatūros kritika: Akademinio kurso paskaitos, 2007: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 8–9. – P. 501.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Vidauskytė L., Tikrovė ir literatūra: Czesławo Miłoszo literatūrinė filosofija, 2007: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2007. – Nr. 10. – P. 502.

Bažnyčia – tikinčiųjų viltis? [I. Kucharevič interviu su P. Subačiumi] // Savaitė. – 2007. – Nr. 50. – P. 5.

Subačius P. Autoritetai – apie kanoną // Universitas Vilnensis. – 2007. – Nr. 10. – P. 6.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Čapaitė R., Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio raštinėje, 2007: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2008. – Nr. 3. – P. 143.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Norkevičienė R. Literatūrinis lavinimas (XX a. II pusė), 2007: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2008. – Nr. 3. – P. 144.

Subačius P. Kas šeimą paverčia iššūkiu? // politika.lt; bernardinai.lt . – 2008 03 27.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Die litauische Wolfenbütteler Postille von 1573, Hrsg. von Jolanta Gelumbeckaitė, 2008: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2008. – Nr. 7/8. – P. 358.

P. Subačius: Bažnyčia gali nurodyti Seimui ir dėl įstatymų: Vladimiro Laučiaus interviu su Pauliumi Subačiumi // www.delfi.lt. – 2008 10 03.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Crichton M., Baimės Būsena, 2008: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2008. – Nr. 9/10. – P. 432.

P. Subačius: universitetai verčiami gyvulių ūkiais: Juozapo Paškausko interviu su Pauliumi Subačiumi // www.lrt.lt. – 2008 11 13.

Subačius P. Jurgis Matulaitis // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – T. 14. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. – P. 451–452.

Subačius P. [Tekstai apie Vilniaus arkivyskupiją] // Jono Pauliaus II piligrimų kelio vadovas / Pareng. A. Petraitytė, D. Šmerauskaitė, G. Žukas. – K.: LVK; KIT, 2008.

P. Subačius: Bažnyčia siekia į glėbį sugrąžinti atskilusias bendruomenes: Mindaugo Jackevičiaus interviu su Pauliumi Subačiumi // www.delfi.lt. – 2009 01 28.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Górski T., Palaimintasis Jurgis Matulaitis, 2009: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2009. – Nr. 8/9. – P. 359.

P. Subačius: bėdos su įvaizdžiu prasidėjo nuo afrikietiškos vėliavos: Mindaugo Jackevičiaus parengta pasisakymo DPI diskusijoje medžiaga // www.delfi.lt. – 2009 12 17.

Markauskaitė N., Maslauskaitė S., Subačius P. Šventasis Karalaitis: religinės ir meninės vaizduotės pilnatis = The Saintly Prince: Fullness of Religious and Artistic Imagination: [Įvadas] // Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje / Sud. Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė. – V.: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009. – P. 7–29, 523–534. – ISBN 978-9955-415-91-6.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Snyder T.,Tautų rekonstrukcija, 2009: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2010. – Nr. 1/2. – P. 71.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Baranauskas A., Anykszczũ sziłẽlys, 2010: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2010. – Nr. 9/10. – P. 356.

Subačius P. Dienoraštis: Beveik Artekas // Naujasis Židinys-Aidai. – 2010. – Nr. 11. – P. 363–366.

Subačius P. Veronika Maknytė-Subačienė (1933–2003) //Mažvydo klubas: Mažvydo knygos bičiulių klubo pėdsakais / Sud. J. Stašaitis, A. Vaičiūnas, B. Vaitkienė. – V.: Krantai, 2010– P. 122–124.

Subačius P. Moksliškumo liniuotės ir skverbtis tiesos link [: tezės] // Mokslinių publikacijų vertinimas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas: istorija, tendencijos ir perspektyvos: Konferencijos programa, pranešimų tezės. – V.: Lietuvos mokslininkų sąjunga, 2010. – P. 70.

Paulius Subačius: sėdžiu ant literatūros ir istorijos briaunos: [Tautvydo Kontrimavičiaus interviu] // Pasaulio anykštėnas. – 2011. – Nr. 1 (37). – P. 4–7.

Švietimo ir mokslo ministro konsultantas P. Subačius: „Visiems, kurie prisideda prie baimės ir nepasitikėjimo atmosferos kūrimo, turėtų būti gėda“: [Tomo Vaisetos interviu] // www.lrytas.lt. – 2011-04-19.

Popiežius Vokietijoje. Toli nuo Lietuvos: Stanislovo Kairio interviu su Pauliumi Subačiumi // Atgimimas. – 2011. – 2011-09-30.

Subačius P. Lietuvių katalikų mokslo akademijos perspektyvos: telkiantis centras ar memorialas // LKMA Metraštis. – 2011. – T. 34. – Ser. A. – P. 77–85.

Subačius P. Dienoraštis // Naujasis Židinys-Aidai. – 2012. – Nr. 1. – P. 3–7. – Aut. nuotr. [10 vnt.].

Subačius P. Textual Janus. Baltic Scholarly Editing between Russia and Germany: [Plenarinio pranešimo tezės] // InterNational and InterDisciplinary Aspects of Scholarly Editing = InterNationalität und InterDisziplinarität der Editionswissenschaft = Internationalité et interdisciplinarité de l’édition scientifique des textes. 15–18 Februar 2012: Conference organized by “Arbeitsgemeinschaft für germanistische Edition”, “European Society for Textual Scholarship”, “Arbeitsgemeinschaft philosophischer Editionen”, “Fachgruppe Freie Forschungsinstitute der Gesellschaft für Musikforschung”, the Swiss Literary Archives: Abstracts. – Bern: Universität Bern, 2012. – S. 22.

Subačius P. Mokslas ir dvasingumas [Pax Romana Europe konferencijos įžanginis žodis] // LKMA metraštis. – T. 36. – Vilnius, 2012. – P. 175–176.

Paulius Subačius: transliuotojai nepaprastai brangina savo reputaciją: LRTK pirmininką Paulių Subačių kalbina Audronė Kosciuškienė // Žurnalistika: Almanachas. – 2012. – Nr. 1. – P. 30–36.

Subačius P. [Pasisakymas diskusijoje:] Leisti – ar padėti paleisti?: Apskrito stalo diskusija apie lietuvių literatūros klasiką, akademinius raštus ir kita // Colloquia. – Vol. 29. – Vilnius: LLTI, 2012. – P. 170–183.

Subačius P. V. Folded to fit into a pocket… Delivering a sermon without a pulpit and a cassock [Pranešimo tezės] // Editing Fundamentals: Historical and Literary Paradigms in Source Editing: The Ninth International Conference of the European Society for Textual Scholarship, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam, 2012 11 22–24. – Haag: Huygens Institute, 2012.

Subačius P. Miestas – Bažnyčiai ar Bažnyčia – miestui? // Politika.lt: Konservatyvios minties leidinys. – 2013. – Pavasaris: Nr. 1. – p. 17.

Ališauskas V., Subačius P., Šepetys N., Vaiseta T. Tarnavimo charizma: Pokalbis redakcijoje: JEm Vilniaus arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio epochą apmąstant // Naujasis Židinys-Aidai. – 2013. – Nr. 3. – P. 213–219.

 „Servono principi e ambizioni“: Sarah Numico interviu su Paulius Subačius // Servizio Informazione Religiosa: Europa. – 2013 Luglio 12. – Nr. 52 (2108).

Subačius P. Apie aiškumą ir atvirumą // Naujasis Židinys-Aidai. – 2013. – Nr. 6. – P. 383–384.

Pivašiūnai: Gyvenvietė, bažnyčia, Dievo Motinos paveikslas / Sud. ir fotografas Klaudijus Driskius, konsultantas Paulius Subačius. – Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2013. – 256 p.

Subačius P. V. Rankraštinio ir sakytinio teksto paribys: kelios metodologinės problemos // Mokslinė konferencija XVI–XIX a. lietuviško ir kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimų ir leidybos problemos (XIII Jurgio Lebedžio skaitymai). 2013 m. lapkričio 15 d.: Pranešimų santraukos. – V.: LLTI, 2013. – P. 12.

Subačius P. Literatūrinis ir kultūrinis kanonas: Apskrito stalo diskusija: [pasisakymai] // Colloquia. – Vol. 31. – Vilnius: LLTI, 2013. – P. 138–156.

Subačius P. Atmintoraštis // Citadelė: Filologijos fakulteto bendruomenės leidinys. – Nr. 9. – [2014]. – P. 7–11.

Subačius P. Iš tiesų laimingas: [Rec.: Taip, laimingas. Kardinolą Audrį Juozą Bačkį kalbina Antanas Gailius, 2016] // Artuma. – 2016. – Nr. 4. – P. 28.

Subačius P. Tas šansas... // Naujasis Židinys-Aidai. – 2016. – Nr. 3. – P. 3.

Subačius P. Baranausko bibliotekos spaliai: I. Liepaitė, A. Verbickas, Antano Baranausko biblioteka, 2016 rec. // Naujasis Židinys-Aidai. – 2017. – Nr. 2. – P. 78.

Subačius P. Tarsi Jis pats kalbėtų: A. Jurevičius, Susipažinkime – esu Teofilius, 2017 rec. // Artuma. – 2017. – http://artuma.lt.

Subačius P. Didybės mažmožiai // 15min. – 2017-10-25.

Subačius P. [Apie prof. Aldoną Vaitiekūnienę, mirties metinių proga] // http://www.bernardinai.lt. - 2018-03-04.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Algirdas Julius Greimas: asmuo ir idėjos, 2017: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2018. – Nr. 2. – P. 78.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Evelina Gužauskytė. Kaip Kristupas Kolumbas įvardijo pasaulį, 2017: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2018. – Nr. 2. – P. 78–79.

Subačius P. Savitikslio žmogaus nuosėdos, arba Orumo netektis švietime // Naujasis Židinys-Aidai. – 2018. – Nr. 5. – P. 18–22.

Subačius P. [Be pavadinimo] kn. Ronald Heifetz ir kt. Trumpas įvadas į adaptyviąją lyderystę, 2017: [Anotac.] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2018. – Nr. 5. – P. 79.

P. Subačius apie Vilniaus seminarijos įkūrimą: Tikrai padaryta 95 proc. to, ką buvo galima padaryti // Teesie. – 2018–2019.

Subačius P. V. World After University. Ar pasigedote klaustuko? // http://naujienos.vu.lt. – 2019-03-08.

Subačius P. V. Kaip būti avangarde? // Artuma – 2019. – Nr. 4.

Subačius P. V. Poeto smėlio dėžė, arba Užkoduotas Maironis // Spectrum. – 2020. – Nr. 2. – P. 46–51.

Subačius P. Dėl Antano Baranausko vyskupystės: [Istorinė pastaba] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2020. – Nr. 1. – P. 77.

Adomėnas M., Bachmetjevas V., Landsbergis G., Mauricas Ž., Subačius P. Ekonomika kaip naratyvas: tarp iracionalumo ir mokslo: Konversatoriumas [Apie Roberto Shillerio knygą „Narrative Economics“] // Naujasis Židinys-Aidai. – 2020. – Nr. 7. – P. 28–34.

Subačius P. V. Hibernatio educationis // Naujasis Židinys-Aidai. – 2021. – Nr. 5. – P. 10–12.

Subačius P. V. Jonas Paulius II ir Nepriklausomybė // Šventojo Jono Pauliaus II žinia Bažnyčiai, pasauliui ir Lietuvai: Minint Karolio Wojtyłos šimtąsias gimimo metines / Sud. V. Solovej. – V.: Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, 2021. – [Bibliotheca Sancti Josephi 6].

Apie Rusijos kolonializmą, rusifikaciją ir Ukrainą: Laurynas Peluritis kalbina Neriją Putinaitę ir Paulių Subačių // bernardinai.lt. – 2022-05-25.

aukštyn