LKMA logoIrena R. Merkienė

Bibliografija

Monografijos, leidinių sudarymas

  1. R. Merkienė, V. Milius, Žemės ūkio inventorius, Iš lietuvių kultūros istorijos, t. 10, Vilnius: Mokslas, 1979, 168 p.
   Pagal turinį: Pratarmė, Gyvulininkystės inventorius Lietuvoje XIX–XX amžiuje, p. 6–105.
  2. Gyvulių ūkis XVI a.–XX a. pirmojoje pusėje: etninės patirties ištakos, Iš lietuvių kultūros istorijos, t. 14, Vilnius: Mokslas, 1989, 238 p.
  3. I. R. Merkienė (sud.), M. Pautieniūtė-Banionienė, Lietuvininkų pirštinės: kultūrų kryžkelėje = Gloves of Lithuania Minor: at the cross-roads of cultures, Lietuvos etnologija = Lithuanian Ethnology, Vilnius, „Žara“, 1998, 212 p.
   Pagal turinį: :Pratarmė, Foreword, Lietuvininkų pirštinės: lokalinė kultūra Europos kontekste, Lithuanian Gloves in Lithuania Minor: Local Culture in European Context, Asmenvardžių rodyklė, Vietovardžių rodyklė, p. l0 119, 201–210.
  4. (Sudarytoja), Lietuvos kaimo papročiai: etnografinių klausimų rinkinys, Vilnius: Respublikinė jaunųjų turistų stotis, 1989, 44 p.
   Pagal turinį: Žodis medžiagos rinkėjui, Naminės talkos, Bendras valgymas, maisto dalybos, svečių ir elgetų priėmimas, Dora ir jos palaikymas, Kaimynų bendravimas, etika ir etiketas, p. 1–11, 33–36, 39–40, 40–44.
  5. (Sudarytoja), Kaimo papročiai ir žinija: etnografinių klausimų rinkinys, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1991, 88 p.
   Pagal turinį: Žodis medžiagos rinkėjui, Kalendorinių švenčių trukmė, Švęstas ir nepaprastas vanduo, Šventinės sūpuoklės, Švęsti verbų – žolynai, Velykinė žaluma, Žydinti augmenija ir žemės vaisių šventinimas, Kalėdiniai žalumynai ir puošmenos, Apeiginė ugnis ir duona, Pavasario, vasaros ir rudens šventės, Pati mėgstamiausia šventė; bendraautorė: Šventinis susibūrimas ir kaimynų lankymas žiemą, Kaukės, iškamšos ir jų gamyba, Kasdieniniai ir šventiniai žiemos valgiai, Žiemos meto būrimai ir tikėjimai, Žiemos darbai jų pradžia ir pabaiga, Advento ir gavėnios papročiai, Kūno švara ir skalbiniai, Skalbimo įrankiai ir prietaisai, Šarmas, muilas ir kitos skalbimo priemonės, Mirkymas, šutinimas ir skalavimas, Skalbinių balinimas, standinimas ir lyginimas, Milai ir kiti velti daiktai, Duomenys apie audinį, p. 3–32, 34–47, 52–53, 63–72, 75–77, 77–78.
  6. (Sudarytoja), Etninė kultūra ir tautinis atgimimas/Ethnic Culture and National Rebirth, Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1993 m., Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1994, 180 p.
   Pagal turinį: Pratarmė, Preface, Vorwort, Lietuvybės simboliai, p. 5–14, 55–69, 168.
  7. (Konsultantė) P. Dundulienė, Senieji lietuvių šeimos papročiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, 284 p.
   Pagal turinį: Pratarmė, p. 7–12. Paaiškinimai išnašose.
  8. (Sudarytoja), Etninė kultūra ir tapatumo išraiška, Konferencijų medžiaga, Vilnius: 1992 m. gruodžio 3–4 d., 1993 m. gruodžio 2–3 d., 1995 m. gruodžio 14–15 d., Etnologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992, 1993 ir 1995 metais, Vilnius: Mokslo Aidai, 1999, p. 336.
   Pagal turinį:
   Pratarmė, Papročiai ir laiko dimensijos, Velykiniai pavasario ženklai: Baltijos regiono kultūra XX amžiuje, Atmosferos „valdymo“ būdai, Lietuvoje XX a. pirmojoje pusėje: etnokultūrinio tapatumo savybės, p. 10–13,. 42–57, 187–207; 208–222.
  9. (Sudarytoja), Etninės kultūros paveldas ir dabarties kultūra. Mokslinės konferencijos pranešimų santraukos, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1999, p. 50.
   Pagal turinį: Pratarmė, Etninė kultūra pilietinėje visuomenėje, p. 4, 10–12.

 

Straipsniai užsienio leidiniuose

  1. Промышленность, Транспорт, Народы Европейской части СССР, Москва, 1966, т. 2, c. 48–52, под общим заглавием: Литовцы.
  2. Развитие планировки помещений для скота в Литве в период капитализма (1861–1940 г.г.), Этнографическое картографирование материальной культуры народов Прибалтики, Москва, 1975, с. 125–146.
  3. 3. И. А. Лейнасаре, Р. В. Меркене, Л. Н. Терентьева, Советско-Финляндский симпозиум по этногафическому картографированию, Советская этногафия, 1975, № 1, с. 142–146.
  4. Белорусско-латышско-литовское пограничье по данным животноводческого инвентаря (конец ХIХ–ХХ вв.), Проблемы этнической истории балтов, Рига, 1977, с. 97–99.
  5. Животноводческий инвентарь Литвы и Западной Белоруссии (конец ХIХ–ХХ вв.): (Типологические паралелли), Этнографические и лингвистические аспекты этнической истории балтских народов, Рига: Зинатне, 1980, с. 83–90.
  6. The Evolution of the Housing for Live-Stock in Lithuania in the 16th–20th Centuries, Finkst Museum, 1977, Esbo, 1981, p. 32–47.
  7. О влиянии административно-территориального деления на специфику этнокультурных областей Литвы, Проблемы этнической истории балтов, Рига: Зинатне, 1985, с. 135–138.
  8. Dzūkų ūkio inventorius (XIX a,. pab. – XX a. I pusė), Acta Baltico-Slavica. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódz: Zakład narodowy im. Ossolinskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk, 1987, XVIII, s. 325–333
  9. Weise Spitzen in Litauen Ende des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert – ihre Musterung und Verwendung, ed.: Traute El-Gebali-Rüter: Lebendige Textilkultur in den Ostseelandern. Living Textile Culture around the Baltic Sea, This publication is based on lectures held on the international conference “Textile Culture in the Baltic Sea Area. Specialities – Exchange – Common Links” which took place from 6th to 9th October, 1992 organized by Ostsee-Akademie Lubeck-Travemunde together with Fachverband Textilunterricht in der Bundesrepublik Deutschland, Goppingen: Schneider Verlag Hohengehren GmbH; Baltmanns-Weiler, 1994, s. 53–63.
  10. A Litvan haszonallattarto gazdasag etnokulturalis jellegzetessegei a 19. szazadban es a 20. szazad elrjen, eds: Dorottia Liptak and Ewa Ring: Tradiciok ës modernitàs kðzëp-ës Kelet-Europai perspektivak . Kozep – es Kelet – Europai Akademiai Kutatasi Kozpont, Budapest, 1996, p. 35–50, 304–305, 324–325.
  11. Kultura ludowa Wilenszczyzny w pierwszej polowie XX wieku, Lud, organ Polskiego towarzystwa ludoznawczego i Komitetu nauk etnologicznych Polskiej akademii nauk, Tom LXXXII za rok 1998, Poznań-Warszawa-Wrosław: Polskie towarzystwo ludoznawcze, 1998, s. 107–131.
  12. Between Copyright and Privacy: The Experience of Ethnographical Research Ethics in the 20th Century Lithuania, Pro Ethnologia, 13, Ethics in Cultural Studies, Tartu: Estonian National Museum, 2002, p. 103–114.

 

Straipsnai recenzuojamuose Lietuvos leidiniuose

  1. Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato darbininkų buitis ir kultūra (1. Kadrų formavimasis, jų kilmė ir sudėtis), Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1965, t. 1, p. 135–156.
  2. Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato darbininkų buitis ir kultūra (2. Šeimos sudėtis ir organizacija), Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1966, t. 1, p. 157–172.
  3. Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato darbininkų buitis ir kultūra (3. Maistas), Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1966, t. 1, p. 121–140.
  4. Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato darbininkų buitis ir kultūra (4. Gyvenamieji namai), Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1966, t. 2, p. 213–264.
  5. Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato darbininkų buitis ir kultūra (5. Butų interjeras), Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1966, t. 3, p. 167–183
  6. Быт рабочих Григишского опытно-бумажного комбината в 1925–1965 гг. Автореферат диссертации кандидата исторических наук⁄АН ЛитССР, Ин-т истории, Вильнюс, 1966, 22 с.
  7. Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato darbininkų buitis ir kultūra (6. Drabužiai), Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1967, t. 2, p. 137–156.
  8. Lietuvos valstiečių tvartų jungimo su kitomis patalpomis raida 1872-1940 m., Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1971, t. 1, p. 127–144.
  9. Lietuvos valstiečių 1861–1940 m. tvartų tipai, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1973, t. 1, p. 149–175.
  10. Valstiečių tvartai ir jų tipų paplitimas Lietuvoje 1861–1940 m., Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1973, t. 2, p. 151–184.
  11. Tvartų raida Lietuvoje XVI–XVII a.(1. Terminija ir tvartų genezės tyrinėjimai), Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1976, t. 3, p. 131–141.
  12. Tvartų raida Lietuvoje XVI–XVII a. (2. Namas ir jo ūkinis panaudojimas), Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1976, t. 4, p. 95–115.
  13. Šėrybos rykai Lietuvoje XIX–XX a., Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1977, t. 2, p. 107–117.
  14. Išginimo ritualų analogijos bei arealai Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje (XIX a. antroji – XX a. pirmoji pusė, Iš lietuvių etnogenezės, Vilnius, 1981, p. 100–112.
  15. Tvartų interjero raida Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje XIX–XX a., Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1982, t. 3, p. 83–96.
  16. Gyvulininkystės produktai ir jų laikymas Lietuvoje XVI a. – XVIII a. I pusėje, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai, A serija, 1983, t. 2, p. 135–145.
  17. K вопросу o литовско-славянских этнокультурных связях в области животноводства (II половина XVI–XVII вв.), Проблемы этногенеза и этнической истории балтов: Сборник статей, Вильнюс, 1985, с. 240–248.
  18. Р. Куликаускене, Р. Меркене, Г. Чеснис, Предисловие, Проблемы этногенеза и этнической истории балтов: Сборник статей, Вильнюс, 1985, с. 3–6. Подпись: Редколлегия.
  19. Р. Меркене, А. Вийрес, Рабочий скот, Историко-этнографический атлас Прибалтики: Земледелие, Вильнюс, 1985, с. 53–55б, Карта 7.
  20. Linksmosios mėsiedo šventės,. Liaudies kultūra, 1992, Nr. 1, p. 9–11.
  21. Stainės Lietuvoje. Realijos ir leksemos sąsaja (XVI–XX a.), Lituanistica. 1994, Nr. 1(17), p. 68–84.
  22. Gyvulių ūkis Lietuvoje XVI a.–- XX a. pirmojoje pusėje: Etninės patirties ištakos. Habil. dr. disertacijos tezės, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1993, 25 p.
  23. Stainės Lietuvoje: Realijos ir leksemos sąsaja (XVI–XX a.), Lituanistica, Vilnius: Academia, 1994, Nr. 1(17), p. 68–84.
  24. Lietuvos augalai XX a. simbolikoje. Sistemos paieškos, Liaudies kultūra, 1995, Nr. 2, p. 22–24.
  25. Kultūrų sąveikos ir tautinis tapatumas Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos kaime (XIX a. pab. – XX a. pirmoji pusė), Lituanistica, 1997, Nr. 4(32), p. 66–86.
  26. Pratarmė, Vacys Milius, Janina Morkūnienė, Irma Šidiškienė, Amatas ir kūryba, Lietuvos etnologija, 2, Vilnius: Pradai, 1997, p. 7–9.
  27. Latvijos lietuviai etninėje ir kultūrinėje konvergencijoje, Lituanistica, 2001, t. 1(45), p. 117–143.
  28. Apaštalo Andriejaus šventės papročių savitumai. Baltų ir slavų merginų iniciacijų XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje pėdsakais, Lituanistica, 2001 Nr. 4(48), p. 99–121.
  29. Vėlės XX a. pabaigos pasaulėjautoje (Pietryčių Latvijos lietuvių memoratai), Darbai ir dienos 31, Dabarties kultūra: pokrypiai ir nuokrypiai, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2002, p. 227–238.
  30. Tarpusavio pagalba ir įsipareigojimai XX a. Lietuvos kaimo bendruomenėje, Žemės ūkio mokslai, 2002, Nr. 4 (priedas, sud. A. Poviliūnas), Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2002, p. 93–103.

 

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

  1. Итоги этнографического изучения семьи, 20 лет: Материалы к отчетной конференции археологических и этнографических экспедиций Института истории АН Литовской ССР 1948–1967 гг., Вильнюс, 1968, с. 99–110.
  2. Gyvulininkystė, Dubingiai, Vilnius, 1971, p. 116–133.
  3. Gyvuliai ir jų priežiūra XVIII a. pab. – XX a., Kernavė, Vilnius, 1972, p. 87–105.
  4. Anttvartis ir jo panaudojimas Lietuvoje XX a., Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1972 ir 1973 m., Vilnius, 1974, p. 118–126.
  5. Lietuvos valstiečių doklai ir jų panaudojimas kolūkiečio kieme, Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1974 m., Vilnius, 1975, p. 60–87.
  6. Kapojai ir jų gamyba Lietuvoje, Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1975 ir 1976 m., Vilnius, 1977, p. 69–86.
  7. Gyvulininkystės produktų pirminis apdorojimas ir laikymas Lietuvoje XVI–XVIII a. pirmojoje pusėje, Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 m., Vilnius, 1981, p. 26–28.
  8. Šėrybos rykai Lietuvoje XVIII a. II pusėje, Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 m., Vilnius, 1983, p. 20–24.
  9. Žemaičių lovatiesės XIX a. pab. – XX a., Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 m., Vilnius, 1983, p. 69–73.
  10. Ūkinio kultūrinio patyrimo sklidimas Lietuvoje mikroaplinkoje ir makroaplinkoje, Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1983 ir 1984 m., Vilnius, 1985, p. 31–34.
  11. Zoomorfinis ornamentas dzūkų liaudies tekstilėje, Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1983 ir 1984 m., Vilnius, 1985, p. 121–126.
  12. Gyvulių priežiūra ir papročiai, Dubičiai: monografija, Vilnius: Mintis, 1989, p. 119–132.
  13. Keletas gyvulininkystės bruožų, Gervėčiai: monografija, Vilnius: Mintis, 1989, p. 89–125.
  14. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos folkloro ansamblio drabužių kūrimo principai, Liaudies kūrybos palikimas dabarties kultūroje, Mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, 1987 metų gegužės 6–7 d., Kaunas: Šviesa, 1989, p. 160–164.
  15. Tautos kultūros sandara, Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais (konferencijos, skirtos etnografinių ekspedicijų rezultatams aptarti, medžiaga, Vilnius, 1989 m. gruodžio 14 d.), Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos institutas, 1990, p. 3–13.
  16. Gyvulių priežiūra žiemą XIX a. antrojoje pusėje – XX a., Kudirkos Naumiestis, monografija, Vilnius: Mintis, 1990, p. 233–250.
  17. Kultūra: jos etniškumas ir tautiškumas, Pabaltijo tautodailės raida ir problemos, Vilnius: Lietuvos Tautodailininkų sąjunga, 1990, p. 8–16, 93.
  18. Культура, ее этничность и этническое самовыражение, Развитие и проблемы народного искусства Прибалтики, Вильнюс: Литовское общество народного творчества, 1990, с. 13–27.
  19. Švento Jurgio raktai, Gimtasis žodis (lietuvių kalba ir literatūra mokykloje), Vilnius: Periodika, 1990, Nr. 4, p. 25–28.
  20. Linų ūkis ir audiniai, Rietavo apylinkės, Kaunas, 1992, p. 288–314.
  21. Lietuvos istorijos instituto etnografinės ekspedicijos 1993 metais, Lietuvos istorijos metraštis. 1993 metai, The Year-book of Lithuanian History 1993, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994, p. 244–248.
  22. Lietuvos kaimas ir jo žmonės. Lithuanian Country and its Peoples, Lietuvos žemės ūkis. Agriculture of Lithuania, sud. Vytautas Štuikys, Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995, p. 21–33.
  23. Angelei Vyšniauskaitei – 75, Lietuvos istorijos metraštis, 1994 metai, The Year-book of Lithuanian History 1994, Vilnius: Alma litera, 1995, p. 322–324.
  24. Lietuvos istorijos instituto 1995 metų etnografinės ekspedicijos, Lietuvos istorijos metraštis 1995 metai, The Year-book of Lithuanian History 1995, Vilnius: Pradai, 1996, p. 420–424.
  25. Lietuvių etninės kultūros poslinkiai Seinų ir Punsko krašte, Etninė kultūra atkurtoje Lietuvos Respublikoje (konferencijos medžiaga),Vilnius: Lygė, 1997, p. 26–35.
  26. Kalendoriniai papročiai Vakarų ir Pietų Lietuvoje: etninės kultūros bendrybės ir savitumai, Vakarų baltai, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1997, p. 357–367.
  27. Augalai XX a. lietuvių pasaulėjautoje: realija simbolių sistemoje, Augalų ir gyvūnų simboliai, Senovės baltų simboliai, 5, sud. Elvyra Usačiovaitė, Vilnius: Gervelė, 1999, p. 193–214.
  28. Lietuvos etnologija: problemos ir perspektyvos, Lituanistica: tradicijos, dabartis, perspektyvos (Mokslinės konferencijos, skirtos Lituanistikos instituto įsteigimo 60-mečiui paminėti, pranešimai), 1999 m. kovo 9 d., Vilnius, 1999, p. 105–110.
  29. Kultūros tradicija šeimoje ir bendruomenėje. Latvijos lietuvių atvejis, Sociologija: praeitis ir dabartis. Mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas: Technologija, 2000, 279–285.
  30. Izidoriaus Butkevičiaus įnašas į Lietuvos etnologiją, Mūsų praeitis, 7, Vilnius: LII leidykla, 2001, p. 134–141.
  31. Asmeniškai išgyventas etninis kultūrinis tapatumas naratyve: Pranas Virakas apie Seredžiaus apylinkes (XIX a. pabaiga – XX a. 6-asis dešimtmetis), Seredžius, Vilnius: Versmė, 2003, P. 655-665, 1188.
  32. Prano Virako atsiminimai apie Seredžių, (parengimas, įvadas - Pranas Virakas apie Seredžiaus apylinkes, Archaizmų svetimžodžių ir tarmybių žodynėlis, komentarai puslapių gale), Seredžius, Vilnius: Versmė, 2003, P. 665-756.

aukštyn