LKMA logoVanda Aramavičiūtė

Curriculum vitae

Vanda Aramavičiūtė gimė 1936 m. rugpjūčio 29 d. Ražampolyje (dab. Utenos rajonas).

Svarbiausia mokslinės veiklos sritis yra bendroji ir delinkventinė edukologija. Pirmieji šios srities tyrimai buvo atlikti Pedagogikos mokslinio tyrimo institute, kuriame 1973 m. buvo apginta pedagogikos mokslų daktaro disertacija „Individualus priėjimas auklėjant nedarnių šeimų vaikus“. Šiame institute 6 metus dirba vyresniąja moksline bendradarbe ir 6 metus – auklėjimo sektoriaus vadove.

Nuo 1979 m. dirbant Vilniaus universiteto Pedagogikos katedroje, 1991 m. apginta habilituoto daktaro disertacija „Vyresniųjų mokinių dorovinė pozicija ir jos ugdymas“. Tai buvo pirmasis habilitacinis darbas Lietuvos edukologijoje, kuriame tyrimo objektu buvo pasirinkta vyresnieji mokiniai, besimokantys įvairių tipų mokyklose, suteikiančiose vidurinį išsilavinimą. Taip pat universitete 1984 m. buvo suteiktas docento vardas, 1993 m. – profesorės.

Dabartiniu metu vykdomų tyrimų sritis yra vyresniųjų mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose ir gimnazijose, dvasingumo raidos tendencijos ir ugdymo prielaidos. Tarp jų ypatingas dėmesys skiriamas doroviniam auklėjimui ir jo ryšiams su religiniu, estetiniu, socialiniu ir tautiniu auklėjimu stiprinti. Ši mokslinės veiklos kryptis taip pat gana glaudžiai siejasi su vadovaujamų magistrantų ir doktorantų rengiamų mokslinių darbų problematika (vadovaujant apgintos 8 edukologijos mokslo disertacijos, o 6 - rengiamos gynimui). Taip pat teko būti ir daugelio kitų doktorantų doktorantūros studijų komitetų nare.

Yra paskelbusi įvairaus pobūdžio mokslo darbų: 2 monografijas, 4 mokymo priemones, sudariusi kelis straipsnių rinkinius, parašiusi per 200 mokslinių straipsnių. Taip pat dalyvavo ir skaitė pranešimus įvairiose respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose.

Šiuo metu Vilniaus universiteto studentams dėsto edukologijos įvadą, delinkventinę edukologiją ir taip pat atskirus bendrosios, kultūrinės ir socialinės edukologijos kursus („Vertybės ir ugdymas“, „Asmenybės socializacija“, „Šiuolaikinės auklėjimo strategijos“). Kai kuriuos kursus yra skaičiusi Šiaulių ir Vilniaus pedagoginio universiteto studentams.
Taip pat nuo 2001 m. yra Vilniaus universiteto Edukologijos katedros leidžiamo leidinio „Acta paedagogica Vilnensia“ vyriausioji redaktorė.

Lietuvių katalikų akademijos veikloje dalyvauja nuo 1992 m.
 

aukštyn