LKMA logoArūnas Streikus

Bibliografija

Monografijos

 1. Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944-1990), Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2002. – 374 p.
 2. Christianity in Lithuania, by D. Baronas, L. Jovaiša, M. Paknys, E. Raila, A. Streikus, Vilnius: Aidai, 2002. – 162 p.
 3. Lietuva, 1940-1990: okupuotos Lietuvos istorija, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005. [bendraautoris]
 4. Krikščionybės istorija Lietuvoje, Vilnius: Aidai, 2006. [bendraautoris]. Vertimas: Dzieje chrześcijaństwa na Litwie, tł. Katarzyna Korzeniewska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.
 5. Diplomatas Stasys Antanas Bačkis, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007.
 6. Antykościelna politika władzy sowieckiej na Litwie (1944-1990), Kraków: Rafael, 2010. – 254 p.
 7. Sutemų keleiviai: Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinė 1944-1958 m., Vilnius, 2011. [bendraautoris]
 8. The Church in Soviet Lithuania, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2012.

 

DOKUMENTŲ RINKINIAI

 1. Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme. Vilnius, 2000.
 2. Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005.
 3. Lietuva ir Šventasis Sostas (1922-1938): Slaptojo Vatikano archyvo dokumentai, Vilnius: LKMA, 2010.

 

ĮVADAI ŠALTINIŲ PUBLIKACIJOMS

 1. Diplomatiškas vyskupo aktyvumas, in: Vyskupas Kazimieras Paltarokas, Gyvenimo bruožai : atsiminimai Vilnius: LKMA, 2005, p. 19-26.
 2. Nepelnytai pamirštas istorinis tyrimas, in: S. A. Bačkis, Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatas, Vilnius: LKMA, 2007.
 3. Kun. Povilo Pukio atsiminimai – vienos kunigų kartos autoportretas, in: Kunigo prelato Povilo Pukio gyvenimo prisiminimai. Klaipėda : Eglės leidykla, 2010, p. 13-23.

 

STRAIPSNIAI

Tarptautiniuose ir užsienio leidiniuose: 

 1. The Resistance of the Church to Soviet Regime from 1944 to 1967 // The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States, Vilnius 1999.
 2. Die katholische Kirche in Litauen 1953-1990 // Im Rädewerk des „real existierenden Sozialismus”, Bausteine zu einer Europäischen Religionsgeschichte im Zeitalter der Säkularisierung, B. 2, Göttingen, 2003.
 3. Влияние советско-ватиканских отношений на положение католической церкви в Литве в 50-70-х годах // Церковь в истории России, сб. 5, Институт российской истории РАН, 2003, с. 343-362.
 4. The Lithuanian Catholic Church and the Soviet Regime in 1944-1953 // The Soviet occupation regime in the Baltic states 1944-1959: policies and their consequences, Riga, 2003, p. 278-287.
 5. Represje wobec duchowienstwa na Litwe w latach 1944-1953 // Studia i Materialy Wydzialu Teologicznego Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach, nr. 16, 2004;
 6. Lithuanian Catholic Clergy and the KGB // Religion, State & Society, 2006, vol. 34, nr. 1, p. 63-70.
 7. Kierunki polityki pamięci na Litwie sowieckiej, in: Politeja, 2011, t. 16, p. 281-307.
 8. Die katholische Kirche in Litauen und der Vatikan in der Zeit der sowjetischen Besetzung, in: Kirchliches Leben und Theologie in den baltischen Gebieten vom 16. Bis 20. Jh. (Baltische seminare, Bd. 19), 2011, p. 377-390.
 9. The History of Religion in Lithuania since the Nineteenth Century, in: Religious Diversity in Post-Soviet Society: Ethnographies of Catholic Hegemony and the New Pluralism in Lithuania. Ed. by Milda Ališauskiene and Ingo W. Schröder, Ashgate, 2011, p. 37-56.
 10. „Der Berg der Kreuze“, in: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff Hg. von Joachim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch, Akademie Verlag Berlin, 2013, p. 223-231. 

 

Lietuvos periodiniuose mokslo leidiniuose:

 1. Politinės ir ekonominės raidos bruožai Lietuvoje 1953-1955 m. // Darbai, 1996, Nr.2, p.68-84.
 2. Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje 1953-1967 m. // Genocidas ir rezistencija, 1997, nr.1, p. 123-159.
 3. Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir ginkluotasis pasipriešinimo sąjūdis Lietuvoje // Genocidas ir rezistencija, 1997, nr. 2, p. 32-37.
 4. Religinė spauda sovietinio totalitarinio režimo sąlygomis 1953-1967 m. // LKMA Metraštis, t. XII, 1998, p.149-156.
 5. Lietuvos Katalikų Bažnyčia 1940-1990 m. // LKMA Metraštis, t. XII, 1998, p. 39-64.
 6. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio santykiai su sovietine valdžia 1956-1962 m. // LKMA Metraštis, t. XII, 1998, p. 125-137.
 7. SSRS-Vatikano santykiai ir sovietų valdžios politika Bažnyčios atžvilgiu Lietuvoje 1945-1978, Genocidas ir rezistencija, 1999, nr. 2, p. 66-80.
 8. Nauja sovietų valdžios politika Vatikano atžvilgiu, Lietuvos archyvai, 1999/13, p.88-94.
 9. Vatikano pozicija žydų holokausto atžvilgiu // LKMA Metraštis, t. XIV, 1999, p. 221-226.
 10. Katalikų Bažnyčia Vidurio ir Rytų Europoje 1945-1990 m. // LKMA Metraštis, t. XIV, 1999, p. 411-424.
 11. Sovietų valdžios reakcija į II Vatikano Susirinkimą // LKMA Metraštis, t. XVI, 2000, p. 57-66.
 12. Bažnyčios ir sovietų valdžios santykiai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 1940-1990 m. Panašumai ir skirtumai // Genocidas ir rezistencija, 2002, nr. 2, p. 45-60.
 13. Ateistinės propagandos pobūdis Lietuvoje 1975-1988 m. // Genocidas ir rezistencija, 2003, nr. 1, p. 7-21.
 14. SSRS-Vatikano santykiai ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje XX a. 9-ajame dešimtmetyje // LKMA Metraštis, t. XXIII, 2003, p. 391-395.
 15. Ideologinė cenzūra Lietuvoje 1956-1990 m.// Genocidas ir rezistencija, 2004, nr. 1, p. 43-67.
 16. Arkivyskupas Mečislovas Reinys sovietiniame teisme // LKMA Metraštis, t. XXIV, 2004, p. 537-542.
 17. „Antireliginė propaganda Lietuvoje 1944-1970 m.”, Lietuvos istorijos studijos, t. 14, 2005, p. 88-99.
 18. „Lietuvos intelektualų elitas lemtingų politinių lūžių metais (1940-1945)”, LKMA Metraštis, t. XXVI, 2005, p. 499-503.
 19. „Kunigų dalyvavimas ginkluotojo pasipriešinimo sąjūdyje”, LKMA Metraštis, t. XXVI, 2005, p. 653-657.
 20. „Katalikų Bažnyčios padėtis nacių okupuotoje Lietuvoje”, LKMA Metraštis, t. XXVII, 2006, p. 407-414.
 21. „Atlaidai Žemaičių Kalvarijoje ir Šiluvoje: jų pobūdis bei reikšmė sovietmečiu”, LKMA Metraštis, t. XXVIII, 2006, p. 339-344;
 22. „Išeivijos ir užsienio organizacijų parama Katalikų Bažnyčiai sovietų okupuotoje Lietuvoje”, Genocidas ir rezistencija, 2006, nr. 1, p. 7-20.
 23. „Sovietų režimo pastangos pakeisti Lietuvos gyventojų tautinį identitetą”, Genocidas ir rezistencija, 2007, nr. 1, p. 7-30;
 24. „Sovietų Lietuva ir išeivija: kultūrinių ryšių projektas”, Lietuvos istorijos studijos, t. 20, 2007, p. 42-63;
 25. „Vakarų kultūrinės įtakos ribojimas sovietų Lietuvoje 1965-1986 m.”, Genocidas ir rezistencija, 2008, nr. 1, p. 7-23;
 26. „Sovietų režimo pastangos sužlugdyti Lietuvos krikšto jubiliejaus minėjimą”, Katalikai ir valdžios XX amžiuje (Bažnyčios istorijos studijos, t. 1), p. 63-75;
 27. „Katalikų Bažnyčia Lietuvoje: tarp prisitaikymo ir pasipriešinimo“, Lietuvos istorijos studijos, t. 23, 2009, p.111-126 ;
 28. „Ideologinė cenzūra Lietuvoje 1948-1955 m.: sistemos derinimas“, Genocidas ir rezistencija, 2009, nr. 2(26), p. 73-90;
 29. „Kultūrinio ir religinio gyvenimo sovietų Lietuvoje istoriniai tyrimai: šaltinių keliamos problemos“, Darbai ir dienos, 2009, t. 52, p. 75-82.
 30. „Lietuva Šventojo Sosto akimis (1922-1939 m.): naujų šaltinių atodangos“, Religija ir visuomenė nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940) (Bažnyčios istorijos studijos, t. 3), 2010, p. 9-36;
 31. „Bažnyčia tremtyje: vyskupas Julijonas Steponavičius“, LKMA Metraštis, t. XXXV, 2011, p. 11-28.
 32. „Klaipėdos krašto katalikų integravimas į Lietuvos bažnytinę provinciją 1926-1939 m.“, Religinės bendrijos Lietuvos istorijoje: gyvenimas ir tapatybė (Bažnyčios istorijos studijos, t. 5), 2012, p. 343-370;
 33. „Vysk. Teofilius Matulionis – Bažnyčios karys ir kankinys“, LKMA Metraštis, t. 37, 2013, p. 11-27.

 

Kituose Lietuvos periodiniuose leidiniuose:

 1. „Žydai pokario (1945-1953 m.) Lietuvoje: sionistai ar totalitarinės sistemos aukos?”, Kultūros barai, 1997, nr. 4, p. 65-69. 
 2. „Konfliktas ar kompromisas?”, Naujasis Židinys-Aidai, 1998, nr. 1/2, p. 25-32.
 3. „Terminų galia ir negalia”, Naujasis Židinys-Aidai, 2000, nr. 6, p. 346-348.
 4. „Lietuvos dvasininkai raudonajame voratinklyje”, Naujasis Židinys-Aidai, 2001, nr. 4, p. 155-161.
 5. „Apie antikrikščioniškus sovietinių švenčių ir apeigų tikslus”, Naujasis židinys-Aidai, 2003, nr. 10, p. 514-517.
 6. „Istorinės atminties sovietizavimo ypatybės Lietuvoje”, Naujasis židinys-Aidai, 2005, nr. 9, p. 370-373.
 7. „Sovietų valdžios darbas su išeivija: manipuliavimas kultūriniais ryšiais, Naujasis židinys-Aidai, 2006, nr. 4-5, p. 166-169.
 8. „Dar kartą apie KGB bendradarbių grupes ir skirtingą jų požiūrį į savo praeitį”, Naujasis židinys-Aidai, 2007, nr. 1-2, p. 
 9. „Sovietų pastangos dechristianizuoti tautos atmintį”, Kultūros aktualijos, 2007, nr. 5, p. 34-36.
 10. „Sovietinė literatūros ir meno cenzūra 1944-1955, Kultūros aktualijos, 2007, nr. 6, p. 38-40.
 11. „Visuomet žvelgęs į ateitį: dr. Vytautas Vygantas ir ateitininkai išeivijoje”, Naujasis židinys-aidai, 2008, nr. 9-10, p. 415- 420.
 12. „Vilniaus arkikatedra sovietmečiu: režimo sprendimų motyvai ir visuomenės reakcijos”, Naujasis židinys-aidai, 2009, nr. 3-5, p. 219-221.
 13. “Vilniaus atminties vietų žemėlapis: sovietinė versija”, Kultūros aktualijos, 2009, nr. 4/5, p. 54-56;
 14. „Lietuvos katalikų pilietinio aktyvumo pavyzdžiai ir ribos XX amžiuje“, Naujasis židinys-aidai, 2010, nr. 9-10, p. 316-321.
 15. „Kontroliuojami kultūriniai ryšiai su užsieniu sovietmečiu“, Literatūra ir menas, 2011-12-09, nr. 3357.

 

Straipsnių rinkiniuose:

 1. Represijos prieš Bažnyčią Lietuvoje 1944-1954 metais, in: Pilietinis pasipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai 1939-1956, Vilnius, 2004, p. 367-375.
 2. Tikėjimo suvaržymai ir Bažnyčios veikla, in: Lietuva, 1009-2009 [sudarytojai Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė], Vilnius, 2009, p. 575-581
 3. Šventojo Sosto atstovavimas Lietuvoje 1922-1927 m.: kelias į santarvę, in: Kunigas: Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio tarnystės penkiasdešimtmečiui, Vilnius, 2011, p. 379-406.
 4. The History of Religion in Lithuania since the Nineteenth Century, in: Religious Diversity in Post-Soviet Society. Etnographies of Catholic Hegemony and the New Pluralism in Lithuania, ed by M. Ališauskienė, I. W. Schröder, Ashgate, 2011, p. 37-55.
 5. „Katalikybė Žemaitijoje XX amžiaus pirmojoje pusėje“, Telšių vyskupijai – 85 metai, [Tiltai. Priedas: mokslo darbai, nr. 42], Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, p. 22-43
 6. „Lietuvos katalikų pilietinio aktyvumo pavyzdžiai ir ribos XX amžiuje“, Demokratija Lietuvoje = Democracy in Lithuania : pilietiškumas ir totalitarizmas XX amžiaus istorijos lūžiuose : [straipsnių rinkinys], sud. Mingailė Jurkutė, Nerijus Šepetys, Vilnius : Naujasis židinys-Aidai, 2011, p. 143-150.

 

Recenzijos:

 1. Roger D. Petersen. Resistance and Rebellion: Lessons from Eastern Europe. Cambridge University Press, 2001 // Lietuvos istorijos studijos, 
 2. Pirmoji knyga apie 1972-ųjų gegužę Kaune, rec. kn.: Romo Kalantos auka: 1972 metų Kauno pavasaris, sud. E. Aleksandravičius ir S. Žukas, Vilnius, 2002 // Knygų aidai, 2002, nr. 3.
 3. Krikščionybės istorijos fragmentas, rec. kn.: R. Laukaitytė, Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje, Vilnius, 2003. // Knygų aidai, 2003, nr. 5.
 4. Stiprėjanti srovė: sovietinės Lietuvos veikėjų atsiminimai, Knygų aidai, 2006 nr. 1, p. 12-15.
 5. „Ar tikrai Aleksandras Drobnys vertas paminklo? Arba kaip jie dirbo sovietų Lietuvai, Knygų aidai, 2007 nr. 4, p. 1-4.
 6. „Kas netilpo tarp politikos ir diplomatijos?“ (Rec. kn. A. Kasparavičius, Tarp politikos ir diplomatijos: Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika, Vilnius, 2008) // Lietuvos istorijos studijos, 2008, t. 22, p. 202-206.
 7. „Lietuvių tremties istorija nelietuvio žvilgsniu“ (Rec. kn. Baškuev V., Литовские спецпоселенцы в Бурят-Монголии (1948-1960 гг.)), Genocidas ir rezistencija, 2010, nr. 1(27), p. 170-174.
 8. „Mirties kelio kronikos“ (Tremties dienoraščiai: Bliūdžių šeimos tragedija, Vilnius, 2011), Knygų aidai, 2011, nr. 4, p. 23-25.
 9. „Kaip surasti paralelinę visuomenę sovietų Lietuvoje?”, Knygų aidai, 2012, nr. 3, p. 23-26.
 10. „Dar keletas žodžių apie diplomatijos šefą“, Knygų aidai, 2013, nr. 2, p. 33-35.

 

aukštyn