LKMA logo

Bibliografija

Monografijos, studijos

 1. Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės: Monografija, (ser. Senosios literatūros studijos), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, 263 p.

Rec.: Archivum Lithuanicum, 2006, t. 8, p. 365–372 (Birutė Kabašinskaitė); Senoji Lietuvos literatūra, 2006, kn. 21, p. 381 (S.N.).

2. Motiejaus Valančiaus užrašų ir atsiminimų rankraščiai Lietuvių mokslo draugijoje: 1911–1914 metų istorija: Studija ir publikacija, Su Vytauto Vanago pratarme, (ser. Lietuvių tekstologijos studijos, II), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, 172 p.

Rec.: Knygotyra, 2011, t. 56, p. 301–307 (Vaida Jankauskaitė); Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip, 2012, t. 9, p. 285–287 (Jūratė Levina); Archivum Lithuanicum, 2012, t. 14, p. 365–372 (Aistė Kučinskienė).

3. (Kartu su Giedre Jankevičiūte), Visagalė tradicija: Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ iliustracijos ir vaizdinis kanonas / An Omnipotent Tradition: The Illustrations and the Visual Canon of Kristijonas Donelaitis’s Poem „Metai“: Studija, Su Pauliaus V. Subačiaus pratarme / A Study with an Introduction by Paulius V. Subačius, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 172 p.

Rec.: Senoji Lietuvos literatūra, 2015, kn. 39, p. 218 (Živilė Nedzinskaitė); Knygų aidai, 2014, Nr. 2, p. 22–25 (Jolita Liškevičienė); Archivum Lithuanicum, 2015, t. 17, p. 311–322 (Rūta Lazauskaitė).

 Šaltinių leidimai

1. Giesmės Dangaus Miestui: XVI–XVIII amžiaus lietuvių bažnytinių giesmių antologija, parengė Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, xxx + 664 p.

 Rec.: Archivum Lithuanicum, 1999, t. 1, p. 183–191 (Birutė Kabašinskaitė); Knygų aidai, 1999, Nr. 3, p. 35–42 (Regina Koženiauskienė); Sandora, 1999, Nr. 5, p. 44 (Linas Bukauskas).

2. Egzodo Donelaitis: Lietuvių išeivių tekstai apie Kristijoną Donelaitį, sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Aidai, 2001, 528 p.

 Rec.: Šiaurės Atėnai, 2002-05-11, Nr. 18, p. 9 (Dalia Dilytė); Literatūra, 2002, E-2 (Kristina Mačiulytė); Archivum Lithuanicum, 2003, t. 5, p. 315–324 (Dalia Dilytė).

3. Marcelinas Ročka, Rinktiniai raštai, sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas, (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 11), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, 458 p.

 Rec.: Knygų aidai, 2002, Nr. 4, p. 17 (Vytautas Ališauskas).

4. Antanas Baranauskas, Raštai, t. 5: Šventojo Rašto vertimas, kn. 1, sudarė Mikas Vaicekauskas, parengė Ilona Čiužauskaitė, tekstus tikrino ir peržiūrėjo Rita Šepetytė, įvadą parašė Vytautas Ališauskas, Ilona Čiužauskaitė, Rita Šepetytė, Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, 550 p.

5. Kristijono Donelaičio rankraščiai: Fotografuotinis leidimas = The Manuscripts of Kristijonas Donelaitis: A Facsimile Edition = Die Handschriften von Kristijonas Donelaitis: Faksimileausgabe, parengė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, 100 p.

 Rec.: Archivum Lithuanicum, 2014, t. 16, p. 411–416 (Arthur Hermann); Senoji Lietuvos literatūra, 2014, kn. 37, p. 320–321 (Sigitas Narbutas); Senoji Lietuvos literatūra, 2015, kn. 39, p. 215–216 (Paulius V. Subačius).

6. Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. I: Metai: Dokumentinis ir kritinis leidimas, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį leidimą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį leidimą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadą parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė, Dalia Dilytė ir Vilma Zubaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, cxxxv + 234 p.

7. Kristijonas Donelaitis, Raštai, vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas, t. II: Poetiniai tekstai: „Metų“ eilutės ir žodžių junginiai. „Metų“ fragmentas. „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“. Pasakėčios. Eilėraščiai. Kiti eiliavimai: Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį tekstą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį tekstą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, įvadinį straipsnį parašė Mikas Vaicekauskas, Daiva Krištopaitienė ir Vilma Zubaitienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, cxliii + 184 p.

 Rec.: Archivum Lithuanicum, 2019, t. 21, p. 347–352 (Dalia Dilytė).

Sudaryti straipsnių rinkiniai ir kiti leidiniai

Kristijono Donelaičio reikšmės: Straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 548 p.

 Rec.: Senoji Lietuvos literatūra, 2016, kn. 41, p. 161–166 (Dalia Dilytė); Archivum Lithuanicum, 2018, t. 20, p. 363–374 (Brigita Speičytė).

 Kviestinis redaktorius

1. Lituanus: The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Chicago, 2013, winter, vol. 59:4, editor of this issue Mikas Vaicekauskas, 104 p.

Redaguoti leidiniai

1. Kristijonas Donelaitis, Metai: Poema, pasakėčios, laiškai, eilėraščiai, iš lietuvių ir vokiečių kalbos vertė Sergejus Isajevas (Clandestinus) = Kристийонас Донелайтис, Времена: Поэма, басни, письма, стихи, перевод с литовского и немецкого Сергея Исаева (Сlandestinus), aвтор статьи и редактор литовских текстов Микас Вайцекаускас, Калининград: Калининградский ПЕН-центр, 2011, 238 p.; antras leidimas – 2012; trečias leidimas – 2013.

2. Kristijonas Donelaitis, Metai, sudarytojas Gytis Vaškelis, įvado autorius Darius Kuolys, redaktorius Mikas Vaicekauskas, (ser. Gyvoji poezija), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, 220 p. + CD Mp3.

3. Kristijonas Donelaitis, „Metai“ ir pasakėčios, parengė Mikas Vaicekauskas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XVIII amžius), Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014, 160 p.

4. Kristijonas Donelaitis, Metai, teksto parengimas ir redagavimas Mikas Vaicekauskas, iliustravo Šarūnas Leonavičius, Vilnius: Artseria, 2014, 160 p.

 

Straipsniai

1. „Konservatyvusis Donelaitis“, in: Literatūra ir menas, 1994-01-15, Nr. 3, p. 3.

2. „Niagayłek bałsa śirdies“: Bažnytinių giesmių vertinimai iki XVIII a.“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1995, Nr. 5, p. 383–390. [https://nzidinys.lt/wp-content/uploads/2018/10/1995-5.pdf

3. „Prieškalbė Jonui Palioniui, arba Mykolo Olševskio apologija“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 1996, Nr. 4, p. 205–209. [https://nzidinys.lt/wp-content/uploads/2018/09/1996-04.pdf

4. „Pranciškus Šrubauskis: asmenybė ir „Balsas širdies“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 1996, t. X, p. 183–188.

5. (Kartu su Dainora Pociūte-Abukevičiene), „Lietuvių bažnytinės giesmės: XVI–XVIII amžiai“, in: Giesmės Dangaus Miestui: XVI–XVIII amžiaus lietuvių bažnytinių giesmių antologija, parengė Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. iii–xv; anglų kalba p. xvi–xxviii.

6. „Mirties samprata XVII–XVIII a. katalikiškose giesmėse“, in: Lituanistica, 1998, Nr. 2 (34), p. 114–119.

7. „Kelios pastabos apie senuosius raštus, arba vėl Olševskis“, in: Knygų aidai, 1999, Nr. 2, p. 15–18.

8. „Giesmės“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: Tyrinėjimai ir vaizdai, sudarytojai Vytautas Ališauskas, Liudas Jovaiša, Mindaugas Paknys, Rimvydas Petrauskas, Eligijus Raila, Vilnius: Aidai, 2001, p. 166–182.

9. „Valančius ir Olševskis, arba niekur nedingęs rankraštis“, in: Knygų aidai, 2003, Nr. 1–2, p. 5–10.

10. „Valančius ir Olševskis II, arba tikslinimai ir kiti rankraščiai. „Bromos atvertos ing viečnastį“ 250-osioms išleidimo metinėms“, in: Knygų aidai, 2003, Nr. 4, p. 10–18.

11. „Knyginės smulkmenos: Apie nežinomą ne Valančiaus 1873 m. spaudinį“, in: Knygų aidai, 2003, Nr. 6, p. 23–24.

12. „Lietuviškų katalikiškų XVII–XVIII amžiaus giesmių anonimiškumas: probleminiai svarstymai“, in: Archivum Lithuanicum, 2004, t. 6, p. 131–146.

13. „Vienos minties pėdsakais: Jurgio Lebedžio požiūris į XVII a. antros pusės – XVIII a. katalikiškąją lietuvių literatūrą“, in: Literatūros istorija ir jos kūrėjai, sudarytojas ir redaktorius Sigitas Narbutas, (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 17), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 34–44. [http://www.llti.lt/failai/e-zurnalai/SLL17/XVIISen34-44.pdf

14. „Paskutinė Valančiaus knyga“, in: Istorijos rašymo horizontai, sudarytojai ir redaktoriai Aušra Jurgutienė, Sigitas Narbutas, (ser. Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 266–294. [http://www.llti.lt/failai/e-zurnalai/SLL18/XVIIIstr266-294.pdf

15. „Motiejaus Valančiaus draudimas perspausdinti „Bromą“ (1864)“, in: Archivum Lithuanicum, 2005, t. 7, p. 177–205.

16. „Šv. Kazimierui skirtos lietuviškos giesmės XVII–XIX a.“, in: Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: Įvaizdis ir refleksija: Mokslinių straipsnių ir šaltinių publikacijų rinkinys, sudarė Paulius Subačius, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus arkivyskupijos kurija, 2006, p. 85–112.

17. „Pieśni“, (tłumaczenie Paweł Bukowiec), in: Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego: Analizy i obrazy, opracowanie Vytautas Ališauskas, Liudas Jovaiša, Mindaugas Paknys, Rimvydas Petrauskas, Eligijus Raila, Kraków: Uniwersitas, 2006, p. 494–512.

18. „Deginti ar dar kartą spausdinti? XVIII–XIX a. lietuvių bestselerio likimas“, in: Kultūros barai, 2007, Nr. 12, p. 75–78.

19. „To Burn or To Republish? The Fate of the 18th–19th century Lithuanian Bestseller“, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarship, vol. 7: Textual Scholarship and the Canon, edited by Hans Walter Gabler, Peter Robinson and Paulius V. Subačius, general editor Barbara Bordalejo, Amsterdam – New York, NY: Rodopi, 2008, p. 9–21. 

20. „Sumanymas išleisti Motiejaus Valančiaus „Bromą atidarytą ing viečnastį“ 1904 m.“, in: Colloquia, 2008, Nr. 21, p. 114–135. [http://www.llti.lt/failai/Nr21_07_Vaicekauskas.pdf

21. „Antano Baranausko Biblijos vertimo rankraščiai“, in: Antanas Baranauskas, Raštai, t. 5: Šventojo Rašto vertimas, kn. 1, sudarė Mikas Vaicekauskas, parengė Ilona Čiužauskaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. xviii–xlii. 

22. „Lietuviška rankraštinė knyga spaudos draudimo laikotarpiu“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2009, Nr. 1–2, p. 20–28. [https://nzidinys.lt/wp-content/uploads/2018/12/NZ-2009-nr-1-2.pdf

23. „Knyginės smulkmenos II. Apie vieną Serafino Lauryno Kušeliausko knygą“, in: Knygų aidai, 2009, Nr. 2, p. 14–15.

24. „Slapyvardžių identifikavimo klausimu (Dar kartą dėl Virga Ferrea slapyvardžio)“, in: Knygotyra, 2009, t. 53, p. 217–222. [https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7814

25. „Dangiškieji gydytojai: XIX amžiaus pabaigos barokiniai lietuvių didaktai (Juozas Antanavičius, Serafinas Laurynas Kušeliauskas, Martynas Sederavičius, Antanas Vytartas)“, in: Dailės istorijos studijos, t. 4: Socialinių tapatumų reprezentacijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje, sudarytoja Aistė Paliušytė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 228–258.

26. „Nežinoma Motiejaus Valančiaus hagiografija: „Žyvatų šventųjų“ antroji dalis (1864) ir „Darbai šventųjų“ (1874–1875)“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2011, Nr. 5, p. 317–327. [https://nzidinys.lt/wp-content/uploads/2018/12/NZ-A-2011-nr-5.pdf

27. „Motiejaus Valančiaus „Žyvatų šventųjų“ antrojoje dalyje (1864) surašytas palaimintojo Juozapato gyvenimas“, in: Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai: Straipsnių rinkinys, sudarytoja Jolita Liškevičienė, (ser. Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 60), Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 149–168. 

28. „Nežinomos rankraštinės Motiejaus Valančiaus giesmės apie šventuosius (šv. Joną Krikštytoją, šv. Paulių, šv. Benediktą, šv. Baltramiejų, šv. Agotą)“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2011, t. XXXV, p. 213–274. [https://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/XXXV/T_35-213-246.pdf; https://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/XXXV/T_35-247-274.pdf

29. „Kristijonas Donelaitis ir jo kūryba“ = „Кристийонас Донелайтис и его творчество“, in: Kristijonas Donelaitis, Metai: Poema, pasakėčios, laiškai, eilėraščiai, iš lietuvių ir vokiečių kalbos vertė Sergejus Isajevas (Clandestinus) = Kристийонас Донелайтис, Времена: Поэма, басни, письма, стихи, перевод с литовского и немецкого Сергея Исаева (Сlandestinus), aвтор статьи и редактор литовских текстов Микас Вайцекаускас, Калининград: Калининградский ПЕН-центр, 2011, p. 4–7, 8–12. 

30. „Lithuanian Handwritten Books in the Period of the Ban on the Lithuanian Press (1864–1904)“, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip, vol. 8: Private: do (not) enter: Personal Writings and Textual Scholarship, edited by João Dionísio, Amsterdam – New York, NY: Rodopi, 2012, p. 57–73. 

31. „Lithuanian Book Factory in the Second Half of the Nineteenth Century: Translation, Compilation, Plagiarism or Creative Work?“, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip, vol. 9: Texts beyond Borders: Multilingualism and Textual Scholarship, edited by Wout Dillen, Caroline Macé and Dirk Van Hulle, Amsterdam – New York, NY: Rodopi, 2012, p. 133–147.

32. (Kartu su Giedre Jankevičiūte), „An Omnipotent Tradition: The Illustrations of Kristijonas Donelaitis’s Poem „Metai“ and the Creation of a Visual Canon“, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip, vol. 10, editor Wim Van Mierlo, associate editor Alexandre Fachard, Amsterdam – New York, NY: Rodopi, 2013, p. 211–234.

33. „The Lithuanian Acta Sanctorum: Unknown Hagiography by Motiejus Valančius“, in: Lituanus: The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Chicago, 2013, winter, vol. 59:4, p. 5–34, 104 [http://www.lituanus.org/2013/13_4_01Vaicekauskas.html]

34. „Kristijono Donelaičio kūrybos punktyrai“, in: Kristijonas Donelaitis, „Metai“ ir pasakėčios, parengė Mikas Vaicekauskas, (ser. Lietuvių literatūros lobynas. XVIII amžius), Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014, p. 5–12. 

35. (Kartu su Daiva Krištopaitiene), „Kristijono Donelaičio rankraščiai: šaltinio pristatymas“, in: Kristijono Donelaičio rankraščiai: Fotografuotinis leidimas = The Manuscripts of Kristijonas Donelaitis: A Facsimile Edition = Die Handschriften von Kristijonas Donelaitis: Faksimileausgabe, parengė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 75–82; anglų kalba p. 83–90; vokiečių kalba p. 91–99. 

36. „Raudonojo rašalo problema: Prozodinių ženklų žymėjimas Kristijono Donelaičio rankraščiuose“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2014, Nr. 3, p. 34–44. [https://nzidinys.lt/wp-content/uploads/2018/12/NZ-A-2014-Nr-3.pdf

37. „The Problem with Red Ink: The Marking of Prosodic Signs in Kristijonas Donelaitis’s Manuscripts“, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip, vol. 11, edited by Wim Van Mierlo and Alexandre Fachard, Leiden – Amsterdam: Brill | Rodopi, 2014, p. 153–179. 

38. (Kartu su Daiva Krištopaitiene, Dalia Dilyte, Vilma Zubaitiene), „Įvadas: [Metai]“, in: Kristijonas Donelaitis, Raštai, t. I: Metai: dokumentinis ir kritinis leidimas, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį leidimą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį leidimą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. vii–cvii. 

39. (Kartu su Daiva Krištopaitiene, Vilma Zubaitiene), „Įvadas: Poetiniai tekstai“, in: Kristijonas Donelaitis, Raštai, t. II: Poetiniai tekstai: „Metų“ eilutės ir žodžių junginiai. „Metų“ fragmentas. „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“. Pasakėčios. Eilėraščiai. Kiti eiliavimai: Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai, sudarė Mikas Vaicekauskas, dokumentinį tekstą parengė Mikas Vaicekauskas, kritinį tekstą parengė Daiva Krištopaitienė ir Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. ix–ci. 

40. „To Edit a National Poem. The Editing of Kristijonas Donelaitis’s Poem „Metai“ and its Sociocultural Context“, in: Variants: The Journal of the European Society for Textual Scholarschip [Online], vol. 14, edited by Elli Bleeker, Wout Dillen, Wim Van Mierlo and Stefano Rosignoli, 2019, in: http://journals.openedition.org/variants/1032

41. (Kartu su Giedre Jankevičiūte), „Pavasario balsai“ kaip Maironio autoportretas“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2019, Nr. 8, p. 18–29. [https://nzidinys.lt/giedre-jankeviciute-mikas-vaicekauskas-pavasario-balsai-kaip-maironio-autoportretas-%CE%BDz-a-nr-8/

42. „Redaguoti Donelaitį: Kristijono Donelaičio „Metų“ redagavimas ir jo sociokultūrinis kontekstas“, in: Naujasis Židinys-Aidai, Vilnius, 2020, Nr. 4, p. 38–45. [https://nzidinys.lt/mikas-vaicekauskas-redaguoti-donelaiti-kristijono-donelaicio-metu-redagavimas-ir-jo-sociokulturinis-kontekstas-nz-a-nr-4]. 

aukštyn