LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS (2023 m. rugsėjo 22 d.)
Paskelbta: 2023-08-22 16:04:05

2023 m. rugsėjo 22 d. LKMA auloje įvyko Akademijos suvažiavimas.

Jo pradžioje LKMA Centro valdybos pirmininkas akad. Liudas Jovaiša apžvelgė svarbiausius 2020–2023 m. Centro valdybos darbus ir Akademijos gyvenimo aktualijas, ypač akcentuodamas neatidėliotiną būtinybę atnaujinti LKMA įstatus. Pirmininkas pristatė naujųjų įstatų projektą, pakomentuodamas svarbesnius pakeitimus. Po trumpos diskusijos pereita prie balsavimo dėl naujųjų LKMA Įstatų. Atviru balsavimu išrinkta balsų skaičiavimo komisija, į kurią deleguoti Lijana Birškytė-Klimienė, Algimantas Katilius ir Ramūnas Labanauskas.

Po to vyko slapto balsavimo procedūra. Baigus balsuoti Balsų skaičiavimo komisija suskaičiavo balsus ir paskelbė, kad iš 98 Akademijos narių balsavime dėl Įstatų dalyvavo 71 narys: 67 balsavo „už“, 2 – „prieš“, 2 biuleteniai pripažinti negaliojančiais. Konstatuota, kad, remiantis LKMA Įstatų 57 punktu („Įstatų pakeitimą priima visuotinis narių 2/3 balsų raštu“), naujieji Įstatai yra priimti. Atviru balsavimu pritarus, kad pasirašyti naujuosius Akademijos įstatus būtų įgaliotas LKMA Centro valdybos pirmininkas L. Jovaiša, Suvažiavimo darbas buvo baigtas.

Komentuokite


aukštyn