LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
Lietuvių katalikų mokslo akademijos premija už geriausią magistro darbą 2023 m.
Paskelbta: 2023-06-02 17:31:30

Lietuvių katalikų mokslo akademija 2023 m. skiria premiją už geriausią metų magistro darbą, susijusį su krikščioniška pasaulėžiūra. Premija skiriama už humanitarinių ir (arba) socialinių mokslų tyrinėjimą, kuris šiais mokslo metais buvo apgintas kaip universitetinės aukštosios mokyklos antrosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų baigiamasis (magistro) darbas. Į premiją gali pretenduoti darbai dėl tiriamojo klausimo, tyrimo lauko, pasitelktos prieigos ar pan. laikytini krikščioniškos akademinės perspektyvos vaisinga tąsa. Premijos dydis - 1000 eurų. 

Kviečiame darbų autorius, jų vadovus ar fakultetų administracijas iki š. m. birželio 10 d. LKMA el. pašto adresu (contacts@lkma.lt ) pateikti kandidatūras šiai premijai gauti.

LKMA PREMIJA UŽ GERIAUSIĄ METŲ MA DARBĄ „KRIKŠČIONIŠKOJI PERSPEKTYVA“ NUOSTATAI:
1. Premija skiriama už humanitarinį ir (arba) socialinį tyrimą, nominavimo mokslo metais ginamą kaip universitetinės aukštosios mokyklos antrosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų baigiamasis (magistrinis) darbas.
2. Į premiją gali pretenduoti darbai, kurie vienu ar keliais iš šių aspektų:
- tiriamojo klausimo,
- tyrimo lauko,
- iškeltos hipotezės,
- pasitelktos prieigos,
- mokslinių tikslų,
- praktinių tikslų,
- kultūrinio, socialinio poveikio, –
laikytini krikščioniškosios akademinės perspektyvos vaisinga tąsa. Tai gali būti krikščioniškų minties ištakų filosofijos ir etikos, krikščionybės ir Bažnyčios istorijos, religinio meno ir literatūros, teologijos ir religijotyros, pasaulėžiūrinei tapatybei ir dvasiniams aspektams jautrios psichologijos ir edukologijos, krikščioniškajam socialiniam mokymui rūpimus ekonominius, politologinius, teisinius, sociologinius klausimus nagrinėjančios studijos. Išvardyti pavyzdžiai neišsemia galimų atvejų įvairovės, krikščioniškoji perspektyva suprantama labai plačia, įimančia ir integruojančia, o ne išgryninančia ir atribojančia prasme.
3. Darbus gali pateikti patys autoriai arba jų moksliniai vadovai, tai neturi įtakos darbų vertinimui.
4. Autorius arba mokslinis vadovas drauge su darbu pateikia ne daugiau kaip 300 žodžių motyvacinį laišką, pagrindžiantį tyrimo atitiktį nominacijai „Krikščioniškoji perspektyva“. Nepriimamos (vertinimui neteikiamos) rekomendacijos, recenzijos ar kiti priedai.
5. Darbai teikiami skaitmeniniu *.pdf formatu el. paštu contacts@lkma.lt , el. laiške nurodomi autoriaus kontaktai. Turi būti siunčiama tokia darbo redakcija, kokia teikiama gynimui.
6. Darbai turi būti pateikti LKMA nuo gegužės 25 iki birželio 10 d.
7. Priimami tik lietuvių kalba parašyti darbai.
8. Vertinamas darbas, o ne jo autorės/-iaus asmeninė laikysena, konfesinė (ne)priklausomybė, viešoji ar bendruomeninė veikla.
9. Darbus vertina LKMA Centro valdybos sudaryta komisija mažiausiai iš trijų mokslininkų, kuri, esant būtinybei, gali pasitelkti reikiamų sričių ekspertus. Komisija teikia siūlymą dėl premijuotino darbo LKMA Centro valdybai, kuri priima nutarimą ir įgalioja LKMA atstovą premijai įteikti, informuoja laimėtoją ir aukštąją mokyklą, kurioje apgintas premijuotas darbas.
10. Premijos dydis – 1000 eurų.
11. Kasmet skiriama viena premija. Premija gali būti nepaskirta vertinimo komisijai nusprendus, kad tarp pretendavusių MA darbų nėra išskirtinės mokslinės kokybės tyrimo arba darbai neatitinka nominacijos profilio.

Komentuokite


aukštyn