LKMA logoLKMA

Knygos arba kiti LKMA leidiniai

1.      Juozas Eretas, Kazys Pakštas Tautinio šauklio odisėja (1893-1960), Roma, 1970.

2.      Relationes status Diocesium in Magno Ducatu lituaniaeae, (Serija „Fontes Historiae Lituaniae“, Vol. I), sud. Paulius Rabikauskas, S.I., Roma, 1971.

3.      Relationes status Diocesium in Magno Ducatu lituaniaeae, (Serija „Fontes Historiae Lituaniae“, Vol. II), sud. Paulius Rabikauskas, S.I., Roma, 1978.

4.      Jonas Grinius, Veidai ir problemos lietuvių literatūroje, t. I, Roma, 1973.

5.      Zenonas Ivinskis, Rinktiniai raštai, t. II: Istorinius šaltinius tyrinėjant, Roma, 1986.

6.      Zenonas Ivinskis, Rinktiniai raštai, t. III: Lietuvių kovos su vokiečių ordinais XIII-XV a., Roma, 1989.

7.      Zenonas Ivinskis, Rinktiniai raštai, t. IV:Krikščionybė Lietuvoje, Roma, 1987.

8.      Antanas Salys, Rinktiniai raštai, t. I: Bendrinė kalba, Roma, 1979.

9.      Antanas Salys, Rinktiniai raštai, t. II: Tikriniai vardai, Roma, 1983.

10.  Antanas Salys, Rinktiniai raštai, t. III: Įvairus straipsniai, Roma, 1986.

11.  Antanas Salys, Rinktiniai raštai, t. IV: Lietuvių kalbos tarmės, Roma, 1992.

12.  Stasys Šalkauskis, Rinktiniai raštai, t. II :Pedagoginės studijos, I knyga, Vilnius, 1992.

13.  Stasys Šalkauskis, Rinktiniai raštai, t. II :Pedagoginės studijos, II knyga, Vilnius, 1992.

14.  Birutė Ciplijauskaitė, Literatūros eskizai, Vilnius-Kaunas, 1992.

15.  Kražiai, Kaunas, 1993.

16.  Paulius Rabikauskas, Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras, Vilnius, 1993.

17.  Česlovas Masaitis, Sugrįžki niekad neišėjęs, Vilnius, 1994.

18.  Viktoras Gidžiūnas OFM, Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849), Roma-Vilnius, 1994.

19.  Tremties ir kalinimo vietos, Enciklopedinis žinynas, Vilnius, 1995.

20.  Ladas Tulaba, Šventojo Rašto temomis, Vilnius, 2000.

21.  Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme (Serija „Fontes Historiae Lituaniae“, Vol. V). Sud. Arūnas Streikus, Vilnius, 2000,

22.  Kan. Petras Rauda, Nesuprantami mums Tavo, Viešpatie, keliai. Atsiminimai, Vilnius, 2000.

23.  Ladas Tulaba, Vatikanas ir Lietuva, Vilnius, 2001.

24.  Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m. (Serija „Fontes Historiae Lituaniae“, Vol. VI). Sud. Vytautas Jogėla, Vilnius, 2001.

25.  Lietuvių katalikų mokslo akademijos darbų bibliografija (1922-2001). Parengė Elena Neniškytė, Vilnius, 2002.

26.  Pogrindžio kunigų seminarija. Parengė Algimantas Katilius, Vilnius, 2002.

27.  Arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose, Vilnius, 2002.

28.  Vyskupas Vincentas Borisevičius straipsniuose ir dokumentuose, Vilnius, 2002.

29.  Kan. dr. Juozas Stankevičius. Mano gyvenimo kryžkelės. Atsiminimai, Vilnius, 2002.

30.  Zigmas Zinkevičius, Rinktiniai straipsniai, t. 1, Vilnius, 2002.

31.  Zigmas Zinkevičius, Rinktiniai straipsniai, t. 2, Vilnius, 2002.

32.  Zigmas Zinkevičius, Rinktiniai straipsniai, t. 3, Vilnius, 2003.

33.  Zigmas Zinkevičius, Rinktiniai straipsniai, t. 4, Vilnius, 2004.

34.  Sigitas Jegelevičius, Nemunaitis ir jo parapija, 2 knygos, Vilnius, 2002.

35.  Jūratė Vyliūtė, Brolis Vincentas, Vilnius, 2003.

36.  Adelė Dirsytė: gyvenimas ir darbai. Sud. Mindaugas Bloznelis, Vilnius, 2003.

37.  Antanas Tyla, Lietuva prie Vasario 16-osios slenksčio, Vilnius, 2004.

38.  Vysk. Vincentas Borisevičius, Ganytojiški laiškai, Vilnius, 2004.

39.  Vysk. Vincentas Borisevičius, Ganytojiški laiškai (II pataisytas ir papildytas leidinys), Vilnius, 2005.

40.  Zigmas Zinkevičius, Krikščionybės ištakos Lietuvoje, Vilnius, 2005.

41.  Prel. Justinas Juodaitis, Praeities šešėliai Atsiminimai, Vilnius, 2006,

42.  Arkivyskupas Pranciškus Karevičius, Mano gyvenimo ir atsiminimų bruožai, Vilnius, 2006,

43.  Stasys Antanas Bačkis, Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatas, Vilnius, 2007,

44.  Breslaujos dekanato vizitacija 1782-1783 m. (Serija „Fontes Historiae Lituaniae“, Vol. VII). Parengė Romualdas Firkovičius, Vilnius, 2008,

45.  Ukmergės dekanato vizitacija 1784 m. (Serija „Fontes Historiae Lituaniae“, Vol. VIII). Parengė Sigitas Jegelevičius, Vilnius, 2009.

46.  Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų tautų respublikos žemėse. Sud. Aldona Prašmantaitė, Vilnius, 2009.

47.  Vyskupas, katechetas, katechetų ugdytojas Pranciškus Ramanauskas, Vilnius, 2010.

48.  Pabaisko dekanato vizitacija 1782-1784 m. (Serija „Fontes Historiae Lituaniae“, Vol. IX). Parengė Algirdas Baliulis, Vilnius, 2010.

49.  Lietuva ir Šventasis Sostas (1922-1938): Slaptojo Vatikano archyvo dokumentai. Sud. Arūnas Streikus, Vilnius, 2010.

50. Silvestras Gimžauskas, Pamokslai. Parengė Paulius Subačius, Renata Taučiūtė, Vilnius, 2010.

51. Kunigas: Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio tarnystės penkiasdešimtmečiui. Sud. Paulius Subačius, Vilnius, 2011.

52. Žemaičių vyskupijos vizitacija 1675–1677 m. (Serija „Fontes Historiae Lituaniae“, Vol. X). Parengė Mindaugas Paknys, Vilnius, 2011.

53. Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai 1611–1651 m. (Serija „Fontes Historiae Lituaniae“, Vol. XI). Parengė Liudas Jovaiša, Vilnius, 2011.

54. Lietuvių katalikų mokslo akademija 1922–2012. Parengė. Ramūnas Labanauskas. Vilnius, 2012.

aukštyn