LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XXI

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
PRATARMĖ

Skaitytojams pateikiame LKMA Metraščio XXI tomą, kurį skiriame LKMA aktyvaus nario, Telšių vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus gimimo 115- osioms metinėms. Ta proga pirmasis tome spausdinamas monsinjoro Kazimiero Gaščiūno, buvusio V.Borisevičiaus įpėdinio Telšių kunigų seminarijos rektoriaus poste, platus straipsnis apie vysk. Vincento Borisevičiaus kankinystės didvyriškumą.

Didelė dalis šio LKMA Metraščio tomo skirta LKMA etnologų darbams. Spausdinama 2002 m. kovo mėn. Vilniuje, Nacionaliniame muziejuje, surengtos konferencijos „Lietuvių kryždirbystė“ medžiaga – straipsniai, parašyti remiantis konferencijoje skaitytais pranešimais. Taip pat pateikiami etnologų lokalinio tyrimo „Merkinės etnografiniai savitumai“pagrindu parašyti moksliniai straipsniai. Ši tomo dalis tikriausiai sudomins visus, kurie neabejingi Lietuvos etninės kultūros krikščioniškajam paveldui.

Šiai tematikai artimi ir mokslinių straipsnių skyriuje spausdinami K.Garšvos, P.Kalniaus ir V.Pakalniškio straipsniai. Manome, kad tolesnes diskusijas skatinantis V.Pakalniškio straipsnis „Žemaitiškumas naujosios Europos ir globalizacijos kontekste“ sulauks skaitytojų dėmesio ir paskatins imtis tyrinėjimų ir svarstymų panašiomis aktualiomis temomis. Šiame tome spausdinamas G.Gustaitės straipsnis ir publikacija atskleidžia dar mažai lietuvių istoriografijoje nagrinėtus palaimintojo Jurgio Matulaičio veiklos aspektus.

Tikimės, kad LKMA Metraščio XXI tome spausdinami straipsniai bus naudingi visiems, kam šiandien rūpi krikščioniškosios kultūros mūsų šalyje ugdymas, padės semtis išminties ir patirties iš mūsų krikščioniškųjų tradicijų dar gyvo krikščioniško paveldo.

Redakcinė kolegija

  
Moksliniai straipsniai
Mons. Kazimieras Gaščiūnas
Vyskupo Vincento Borisevičiaus tikras kankinystės herojiškumas
  
Konferencija „Lietuvių kryždirbystė“
Vysk. dr. Jonas Boruta, SJ
Kryžių statymo tradicija peržengus XXI a. slenkstį
Dr. Alfredas Širmulis
Kryžių ir koplytėlių geležinės viršūnės
 Antanas Stravinskas
Pietryčių Lietuvos geležiniai kryžiai
Prof. habil. dr. Vacys Milius
Išeivijos lietuvių kryžių tyrinėjimai
Prof. habil. dr. Vytenis Rimkus
Kryžių kalnas XXI amžiuje
Dr. Jonas Mardosa
Kryžiaus dienos XX a.: krikščioniška ir žemdirbiška tradicija
 Skaidrė Urbonienė
Tradicinės lietuvių liaudies skulptūros siužetų pasiskirstymas
Dr. A. Počiulpaitė
Dabartinės kryždirbystės tendencijos
  
Lokalinis tyrimas
„Merkinės etnografiniai savitumai“
Dr. Rasa Paukštytė – Šaknienė
Merkiniškių gimtuvės ir krikštynos: tradicinių kultūros elementų sklaida XX amžiuje
Dr. Žilvytis Šaknys
Jaunimas: papročiai, apeigos ir kasdienis gyvenimas Merkinės apylinkėse XX a.
Dr. Irma Šidiškienė
Santuoka ir vestuviniai simboliai Merkinės apylinkėse XX a. antrojoje pusėje
 Danguolė Svidinskaitė
Religingumas, tapatumas ir istorinis laikas
 Ilona Burinskaitė
Merkinės kryžių kalnelis: istorinė atmintis ir meninė raiška
Dr. Žilvytis Šaknys
Merkinės apylinkės: kultūrų sąveika ir turizmas
  
Publikacijos
Dr. Kazimieras Valančius
Sutartys su Šventuoju Sostu: retrospektyva ir dabartis
Dr. Kazys MeiliusDr. Andrius Narbekovas Jonas Juškevičius
Teisė numirti ir testamentinių įgaliojimų ribotumas
Dr. Albinas Plėšnys
Mokslo autonomiškumas kaip mokslo, teologijos ir filosofijos santykio problema
 Liepa Griciūtė
XVII–XVIII a. bažnytinės procesijos Vilniuje
 Genovaitė Gustaitė
Šv. Kazimiero 400 metų kanonizavimo sukakties minėjimas 1922 m.
 Edita Škirkaitė
Kunigas Juozas Šnapštys-Margalis: gyvenimas ir veikla
Sesuo Rimutė Marija Petras Garnevičiūtė
Vienuolių gyvenimo samprata apaštalinėje adhortacijoje Vita consecrata ir palaimintojo Jurgio Matulaičio raštuose
Dr. Kazimieras Garšva
Šiaurinių vilniškių šnektų morfologijos ypatybės
Dr. Petras Kalnius
„Paslėptieji“ etnodemografiniai pokyčiai Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pirmojoje pusėje
 Vaidotas Pakalniškis
Žemaitiškumas naujosios Europos ir globalizacijos kontekste
Prof. V. Žekonienė A. Raškauskienė
Karstinis regionas agroekologiniu aspektu
  
Publikacijos
  
Vilniaus vyskupijos Asavos, Butrimonių ir Rodūnios parapijiečių vartojamų kalbų tyrimas 1907 m. (Parengė Vytautas Merkys)
 Genovaitė Gustaitė
Kaip vysk. Jurgis Matulaitis gelbėjo t. Frydrichą Mukermaną
  
Kronika
  
KONFERENCIJOS

LIUBLINO KONFERENCIJA APIE KULTŪRINĮ GYVENIMĄ JOGAILAIČIŲ DINASTIJOS REZIDENCIJOSE (Dr. Napaleonas Kitkauskas)
PASAULINĖS GYDYTOJŲ KATALIKŲ FEDERACIJOS (FIAMC) EUROPOS ASOCIACIJŲ VALDYBOS POSĖDIS VARŠUVOJE (Prof. Leonas Laimutis Mačiūnas)
ĮSPŪDŽIAI IŠ TARPTAUTINĖS MOKYKLOS LENKIJOJE (Dr. Julius Šalkauskas)

  
PRO MEMORIA

MIRĖ PRELATAS ANTANAS RUBŠYS
MONSINJORAS KLEMENSAS GUTAUSKAS (1915–1941–2002) (A.Vasiliauskienė)
KANAUNINKAS PETRAS NAŠLĖNAS-KERBELIS (1916–2002) (K.Gaščiūnas)
APOLONIJA SEREIKYTĖ (SES. MARIJA AUGUSTA) (1907–2002 (T.Karanauskas)
GARBUSIS PRELATAS LADAS TULABA (1912–1934–2002)

  
MŪSŲ JUBILIATAI

PROFESORIUI ALGIMANTUI VINCENTUI BUJAUSKUI – 70
MONSINJORUI JONUI GEDVILAI – 80
NUEITAS GYVENIMO KELIAS (JUBILIATO ATSIMINIMAI)
MARIJA MEILĖ KUDARAUSKAITĖ (A.Kučinskaitė)
PROFESORIUS VITAS LABUTIS (R.Koženiauskienė)
LKMA AKADEMIKUI VYTAUTUI LANDSBERGIUI – 70
PROFESORIUI VLADUI PAŠKEVIČIUI – 75
PRELATUI DR. JUOZUI PRUNSKIUI – 95-ERI
HABIL. DR. NIJOLEI SLIŽIENEI – 70 (A.Kučinskaitė)

  
SUKAKTYS

DEVYNIASDEŠIMT METŲ KUNIGUI ISTORIKUI VINCUI VIKTORUI GIDŽIŪNUI, OFM (A.Katilius)
PROF. KUN. PETRAS KRAUJALIS (1882–1933) (K.Garšva)
SIGITA MASLAUSKAITĖ Šv. Kazimiero kanonizacijos problema (Minint Šv. Kazimiero kulto Bažnyčioje patvirtinimo 400-ąsias metines)