LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XXXVII

LKMA Metraštis, t. XXXVII, Serija A, Vilnius, 2013

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

 Arūnas Streikus
Vysk. Teofilius Matulionis – Bažnyčios karys ir kankinys
 Gediminas Mikelaitis
Stasio Ylos ir Antano Maceinos krikščioniškojo gyvenimo atnaujinimo analitika
 Aldona Prašmantaitė
Archyviniai šaltiniai XIX a. Lietuvos katalikų dvasininkijos socialinės raidos tyrimams: tarnybos lapai
 Vilma Žaltauskaitė
Katalikų dvasininkų luomo tapatybės formavimo ženklai XIX a. regulose: imperatoriškosios Romos katalikų dvasinės akademijos atvejis
 Algimantas Katilius
Vilniaus miesto vienuolynai XIX a. – XX a. pradžioje
 Juozapas Blažiūnas
Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo restauravimo darbai ir karūnavimo iškilmės 1927 m.
 Algė Andriulytė
Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo iškilmės 1927 m.: tradicinės apeigos ir moderni meninė raiška
 Eduardas Remecas
Katalikiški ženkleliai tarpukario Lietuvoje: jų priklausomybė, datavimas, platinimas ir galimi tiražai
 Dangiras Mačiulis
Kraštotyros muziejai ir kolektyvinė atmintis Nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1940 m.
 Vytautas Ališauskas
Evangelijų kilmė ir senolių tradicija II–III a. krikščioniškojoje raštijoje
 Paulius V. Subačius
Antroji Anykščių šilelio eilutė: skaitymų prielaidos ir padariniai
 Gintaras Lazdynas
Maironio „Trakų pilis“: tarp „aukso amžiaus“ ir griuvėsių motyvo
 Vaiva Narušienė
Bajoriškosios tapatybės atspindžiai XX a. pirmos pusės lietuvių bajorų rašytojų literatūrinėje kūryboje: kolektyvinės atminties aspektas
 Dainius Elertas
Angelas ąžuole: XVII a. įvykių stebėtojo ir dalyvio interpretacijos
 Danutė Gailienė
Represuotųjų vaikai: tarpgeneracinio traumų poveikio tyrimai Lietuvoje