LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XX

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
PRATARMĖ

Šis LKMA Metraščio XX tomas skiriamas vyskupo Motiejaus Valančiaus temai.

Tomo pradžioje spausdinama Lietuvos istorijos instituto ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos suorganizuotos tarptautinės konferencijos „Vyskupas Motiejus Valančius ir jo epocha“, vykusios Vilniuje 2001 m. gegužės 24–25 d., medžiaga. Skaitytojas turės galimybę dar kartą pažvelgti į sunkią Katalikų Bažnyčios padėtį Rusijos carų valdymo metais, apmąstyti vysk. M.Valančiaus lietuviškos veiklos ištakas ir motyvaciją, V.Vareikio, V.Jogėlos ir vysk. J.Borutos, SJ, pranešimuose pateiktų šaltinių pagrindu dar kartą pasvarstyti klausimą, ar galima vysk. M.Valančių laikyti moderniojo antisemitizmo pradininku. (Konferencijoje skaitytas B.Genzelio straipsnis šiame tome nepateikiamas, nes yra išspausdintas žurnale „Darbai ir dienos“, t. 27.)

Publikacijų skyriuje pateikiamas Lietuvos vyskupų ganytojinis laiškas tikintiesiems vysk. M.Valančiaus jubiliejaus proga. Šis laiškas, skaitytas visose Lietuvos bažnyčiose bei publikuotas „Bažnyčios žiniose“, manome, ateityje būtų sunkiau pasiekiamas M.Valančiaus veiklos tyrinėtojams, jei nebūtų publikuojamas mokslinėje periodikoje. Laiškas įdomus tuo, kad išreiškia oficialų XXI a. Lietuvos Bažnyčios požiūrį į vysk. M.Valančiaus ganytojišką veiklą bei to meto problemas, kurios vienu ar kitu aspektu yra aktualios ir šiandien.

Tikimės, kad šiame tome išspausdinti straipsniai ir publikacijos padės šių dienų tyrinėtojams rasti naujų aktualių įžvalgų siejant vysk. M.Valančiaus epochos ir mūsų dienų problemas, paskatins su ne mažesniu krikščionišku intelektiniu sąžiningumu ieškoti jų sprendimų sekant Lietuvos ir Žemaičių Didžiojo Ganytojo pavyzdžiu.

REDAKCINĖ KOLEGIJA

  
Moksliniai straipsniai
  
Mokslinė konferencija
„Vyskupas Motiejus Valančius ir jo epocha“
Vysk. dr. Jonas Boruta, SJ
Požiūrio į vyskupo Motiejaus Valančiaus asmenį ir veiklą patikslinimai
Dr. Roma Bončkutė
Dar kartą apie Simono Daukanto ir Motiejaus Valančiaus susitikimą
Dr. Džiuljeta Maskuliūnienė
Motiejaus Valančiaus prozos polifunkciškumas
 Arvydas Pacevičius
Motiejus Valančius XIX a. knygos kultūroje
Dr. Ieva Šenavičienė
Mažosios Varnių seminarijos idėjos ištakos
Dr. Vytautas Jogėla
Motiejus Valančius pagal Vincentą Juzumą
Dr. Vygantas Vareikis
Tolerancija ir atskyrimas: Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir žydai
Dr. Sergej Tokt
Katalikų dvasininkai valstiečių tautinės savimonės formavimo procesuose baltarusių–lietuvių–lenkų pasienyje
Prof. kun. Tadeusz Krahel
Carinės represijos prieš Vilniaus vyskupijos dvasininkus 1863–1865 m.
Dr. Darius Staliūnas
Bažnytinės unijos projektas (1865–1866)
Dr. Ales Smolenciuk
Bandymai įvesti rusų kalbą katalikų pamaldose Minsko ir Vilniaus vyskupijose XIX a. septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose
 Algimantas Katilius
Kunigų ugdymo (edukacijos) pertvarkymas Lenkijos Karalystėje po 1863 m. sukilimo.
Dr. Vilma Žaltauskaitė
Luomas ir etniškumas dvasininkų rengimo reformų projektuose. XIX a. paskutinieji dešimtmečiai
  
DISKUSIJA: KODĖL RUSIJAI NESISEKĖ KAUNE XIX a.
 Liudas Jovaiša
Descriptio dioecesis Samogiciensis: komentaras
  
Publikacijos
  
Lietuvos ganytojų laiškas tikintiesiems 2001 metais minint vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo 200-ųjų metų jubiliejų
  
Romos katalikų ir jų dvasininkų teisių varžymai Rusijos imperijos Šiaurės vakarų krašte 1864–1901 m. (Parengė prof. habil.dr. Vytautas Merkys)
  
Vyskupo Motiejaus Valančiaus ganytojinio laiško apie liaudies mokyklas projektas ir jo kritika (Parengė Algimantas Katilius)
LKMA akad. prof. J. Grinius
Profesorius St. Šalkauskis (Parengė Vidmantas Valiušaitis)
Dr. Artūras Grickevičius
Bažnyčios praeitis ir mes
  
Kronika
  
KONFERENCIJOS, RENGINIAI
  
Vysk. Motiejaus Valančiaus gimimo 200-ųjų metinių minėjimo renginiai
  
LKMA diena Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Marijos atlaiduose

PROF. VACYS MILIUS Senoji Lietuvos kryždirbystė (Santrauka)
DR. NAPALEONAS KITKAUSKAS Vilniaus miesto gynybinės sienos XIII–XVIII a.
VYSK. JONAS BORUTA, SJ Pamokslas, pasakytas 2001 11 11 Aušros Vartų atlaiduose LKMA dieną

  
Prof. Stasio Šalkauskio mirties 60-ųjų metinių minėjimas

PROF. ROMANAS PLEČKAITIS Lietuviškosios filosofijos kūrėjas Stasys Šalkauskis
DR. PAULIUS SUBAČIUS Stasio Šalkauskio inteligentijos koncepcija iš šiandienos perspektyvos
Stasys Šalkauskis’s Conception of Intelligentsia from Today’s Perspective (Summary)
VYSK. JONAS BORUTA, SJ Romusis Sekminių ugnies kurstytojas (Pamokslas, pasakytas 2001 12 04)

  
Konferencija „Moteris ir bažnyčia“

AUKSĖ NARVILIENĖ Editos Štein – Šv. Kryžiaus Teresės Benediktos gyvenimo kelias JOVITA MARKEVIČIŪTĖ
Edita Štein ir Kryžiaus mokslo mistika
SIGITA MASLAUSKAITĖ Apie filmą „Septintasis kambarys“

  
Kauno rotušėje paminėtos VDU profesoriaus, LKMA akademiko Jono Griniaus gimimo 100-osios metinės

Įžangos žodis (Vidmantas Valiušaitis)
VIDMANTAS VALIUŠAITIS Jono Griniaus asmuo ir palikimas
PROF. VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ Kritiko humanisto kelias

  
Europos gydytojų katalikų asociacijų federacijos valdybos posėdis Kiolne (Prof. habil. med. dr. Leonas Laimutis Mačiūnas)
  
Naujųjų Lietuvos vyskupų ordinarų ingresai
  
PRO MEMORIA

ANGELĖ ASEVIČIŪTĖ-AVIŽONIENĖ (1906–2001) (Antanas Tyla)
PRELATAS KAZIMIERAS DULKSNYS (1940–2001) (Kan. Bronius Antanaitis)
NETEKOME ŽYMIAUSIO LIETUVIŲ KALBOS PUOSELĖTOJO IŠEIVIJOJE (Zigmas Zinkevičius)

  
SUKAKTYS

AKADEMIKAS ANTANAS SALYS (Zigmas Zinkevičius)
ONAI GALVYDAITEI-BAČKIENEI – 95-ERI (Aldona Vasiliauskienė)
DR. FAUSTUI JONČIUI – 75
JUBILIATAS DR. MEČISLOVAS PAULAUSKAS (Mindaugas Bloznelis)
DR. IRENAI PETRAUSKIENEI – 75
DR. JUOZUI ŠIMULIONIUI – 80 (Mindaugas Bloznelis)
PROFESORIUI ANTANUI SUČILAI – 85
DR. PETRUI PURAKEVIČIUI – 70