LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XLI

LKMA Metraštis , t. XLI, Serija A, Vilnius, 2018

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
Moksliniai straipsniai
 Vytautas Ališauskas
Žmonių ir knygų likimai „didžiajame persekiojime“: Agapės, Irenės ir Chionės kankinystė Tesalonikuose
 Mindaugas Paknys
Tėvo Tiburcijaus 1754 metais vykdyta Lenkijos ir Lietuvos kamaldulių vienuolynų vizitacija
 Jonas Drungilas
Lokalinių mitų gyvybingumo atvejis: Druskininkų „kurortinė“ pradžia XVIII a.
 Milda Kvizikevičiūtė
Kalnai ir kalnuoti regionai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės keliautojų akimis XVI – XVIII a.
 Aldona Prašmantaitė
Trakų sufraganato ir jo valdų istorijos bruožai XIX a.
 Algimantas Katilius
Seinų (Augustavo) vyskupijos aukštieji dvasininkai: katedros kapitulos narių charakteristikos metmenys
 Dangiras Mačiulis
Visuomeniniai teismai kaip tobulesnio piliečio ugdymo praktika tarpukario Lietuvoje (1918 – 1940)
 Ramūnas Labanauskas
Pierre‘o Teilhard‘o de Chardino idėjų recepcija Lietuvoje: Brazauskų mokykla (1975–1993)
 Neringa Markevičienė
Balio Sruogos laiškai Juozapui Sruogai: Pareigingoji bičiulystė
 Linas Šipavičius
Evangelijos pagal Morkų leksiniai aramėjizmai lyginant su sinoptine tradicija
  
Recenzijos
 Katarzyna Korzeniewska
Rezenzijos
Irena Eglė Laumenskaitė, Krikščioniškumas kaip socialinių laikysenų veiksnys totalitarinėje ir posovietinėje visuomenėje, Vilnius, 2015; Arūnas Streikus, Dalia Kristina Kuzmickaitė, Vidmantas Šimkūnas, Iš sovietinės patirties į laisvės erdvę: Vienuolijos Lietuvoje XX a. antroje pusėje, Vilnius, 2015; Paulius Subačius, Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai, 1988 – 2013: Krikščionys Lietuvos visuomenėje po atgimimo, t. 1 – 2, Vilnius, 2015; Alina Zavadzka, Duszpasterstwo polskie na Wileńszczyźnie w okresie sowieckim, Białystok, 2017
  
In memoriam

Mykolui Jonui Henrikui GIEDRAIČIUI
(1929-01-25 – 2017-12-29)

 Aldona Prašmantaitė
Atgailos regulinių kanauninkų vienuolio Mykolo Giedraičio kulto ženklai Lietuvoje