LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XLI

LKMA Metraštis , t. XLI, Serija A, Vilnius, 2018

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
Moksliniai straipsniai
 Vytautas Ališauskas
Žmonių ir knygų likimai „didžiajame persekiojime“: Agapės, Irenės ir Chionės kankinystė Tesalonikuose
 Mindaugas Paknys
Tėvo Tiburcijaus 1754 metais vykdyta Lenkijos ir Lietuvos kamaldulių vienuolynų vizitacija
 Jonas Drungilas
Lokalinių mitų gyvybingumo atvejis: Druskininkų „kurortinė“ pradžia XVIII a.
 Milda Kvizikevičiūtė
Kalnai ir kalnuoti regionai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės keliautojų akimis XVI – XVIII a.
 Aldona Prašmantaitė
Trakų sufraganato ir jo valdų istorijos bruožai XIX a.
 Algimantas Katilius
Seinų (Augustavo) vyskupijos aukštieji dvasininkai: katedros kapitulos narių charakteristikos metmenys
 Dangiras Mačiulis
Visuomeniniai teismai kaip tobulesnio piliečio ugdymo praktika tarpukario Lietuvoje (1918 – 1940)
 Ramūnas Labanauskas
Pierre‘o Teilhard‘o de Chardino idėjų recepcija Lietuvoje: Brazauskų mokykla (1975–1993)
 Neringa Markevičienė
Balio Sruogos laiškai Juozapui Sruogai: Pareigingoji bičiulystė
 Linas Šipavičius
Evangelijos pagal Morkų leksiniai aramėjizmai lyginant su sinoptine tradicija
  
Recenzijos
  
Irena Eglė Laumenskaitė, Krikščioniškumas kaip socialinių laikysenų veiksnys totalitarinėje ir posovietinėje visuomenėje, Vilnius, 2015; Arūnas Streikus, Dalia Kristina Kuzmickaitė, Vidmantas Šimkūnas, Iš sovietinės patirties į laisvės erdvę: Vienuolijos Lietuvoje XX a. antroje pusėje, Vilnius, 2015; Paulius Subačius, Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai, 1988 – 2013: Krikščionys Lietuvos visuomenėje po atgimimo, t. 1 – 2, Vilnius, 2015; Alina Zavadzka, Duszpasterstwo polskie na Wileńszczyźnie w okresie sowieckim, Białystok, 2017 (Katarzyna Korzeniewska)
  
In memoriam

Mykolui Jonui Henrikui GIEDRAIČIUI
(1929-01-25 – 2017-12-29)

 Aldona Prašmantaitė
Atgailos regulinių kanauninkų vienuolio Mykolo Giedraičio kulto ženklai Lietuvoje