LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XXII

LKMA Metraštis, t. XXII, Vilnius, 2003

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
PRATARMĖ
  
Moksliniai straipsniai
  
Konferencija, skirta Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos 100-osioms gimimo metinėms paminėti
Vysk. Akad. dr. Jonas Boruta, SJ
Marijos Pečkauskaitės gimimo 125 ąsias metines minint
dr. Stasė Dzenuškaitė
Krikščioniškosios meilės ženklai Marijos Pečkauskaitės tikrovėje
dr. Antanina Grabauskienė
M.Pečkauskaitės požiūris į motiną kaip į ugdymo veikėją
Habil. dr. Vanda Aramavičiūtė
Marija Pečkauskaitė – pažangių F.V.Foersterio pedagoginių idėjų skleidėja
dr. Eleonora Eglė Prėskienė
Šviesos pasaulio kūrėja
dr. juozas Žilionis
Ugdymo idėjos M.Pečkauskaitės beletristikoje
  
Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos bibliografija
  
Konferencijos LKMA 80-mečiui paminėti
dr. Aldona Vasiliauskienė
LKMA genezės aspektai
Akad. Antanas Tyla
Apie LKMA veiklos perspektyvas
dr. Mindaugas Bloznelis
Lietuvių katalikų mokslo akademijos raidos kelias
  
Straipsniai
Habil. dr. vytautas Merkys
Vilniaus vyskupijos kunigų tautybė ir jų paskirstymas 1908–1918 m
 Genovaitė Gustaitė
Vince malum in bono
Kan. dr. Kęstutis Žemaitis
Vyskupas Vincentas Brizgys ir jo likimas
 Regina Šukštulytė
Antanas Šilius – NKGB darbuotojas, tarnavęs Lietuvai
 Giedrius Rudzinskas
Agento „Kardas“ veikla
 Ilona Norvilaitė
Lietuviškų poterių ypatybės XVI – XVII a. tekstuose
dr. Petras Kalnius
Lietuvių tautos demografinės ir etnokultūrinės raidos bruožai XIX–XX a.
dr. Jonas Mardosa
Vardinės Lietuvoje: ištakos ir tradicijų kaita
Akad. Sofija Kanopkaitė
Iš užverstos gyvenimo knygos
Habil. dr. Valdas Pruskus
„Naujojo humanizmo“ visuomenės organizacijos modelis tarpukario Lietuvoje
dr. kun. Kazys Meilusdr. kun. Andrius Narbekovasdr. Jonas Juškevičius
Žmogaus mąstymo kaitos poveikis eutanazijos dimensijai
dr. Kazimieras Valančius
Kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovada: kanoninis teisinis reglamentavimas
dr. Aušrinė Zulumskytė Jovita Lipkienė
Katalikiškų mokyklų raida XX a. Lietuvos švietimo kontekste
dr. Vincentas Lamanauskas
Pradinių klasių pedagogo profesija studentų požiūriu
Habil. dr. Vanda Žekonienėdr. Daiva Baltramaitytė
Žieminių rugių (Secale cereale L.) grūdų derlius ekologiškai jautriuose sukultūrintuose dirvožemiuose, atsižvelgiant į priešsėlių ir pasėlių struktūrą
  
Publikacijos
  
Kunigo Jono Totoraičio užrašai apie 1905–1906 metų įvykius Lietuvoje (Parengė Algimantas Katilius)
  
Lietuviški XIX ir XX a. pradžios dvasininkų antkapinių paminklų įrašai (Parengė habil. dr. Vacys Milius)
  
Kronika