LKMA logoLKMA Bažnyčios istorijos studijos

Tomas V

LKMA Metraštis, t. XXXVI, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, V: RELIGINĖS BENDRIJOS LIETUVOS ISTORIJOJE: GYVENIMAS IR TAPATYBĖ, Vilnius: LKMA, 2012.

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
Sudarytojo pratarmė
 Vytautas Ališauskas
Kulto tradicija lokalioje religinėje bendrijoje: Birutės atvejis
 Wioletta Pawlikowska-Butterwick
The Prelates and Canons of Vilnius in the Second Half of the 16th Century: A Prosopographical Study of Selected Questions
 Darius Baronas
Stačiatikių Šv. Dvasios brolijos įsisteigimas Vilniuje 1584–1633 m.
 Liudas Jovaiša
Žemaičių vyskupijos dvasininkai 1601–1650 m.
 Reinis Norkārkls
Diocesan Clergy of Livonia-Courland 1685–1772/1795
 Mindaugas Paknys
Vienuolių pareigos Pažaislio kamaldulių vienuolyne 1718–1756 m.
 Martynas Jakulis
Vilniaus bonifratrų Šv. Kryžiaus konvento bendruomenė XVIII a.: struktūra, sudėtis, sugyvenimas
 Aldona Prašmantaitė
Žemaičių vyskupijos dvasininkai, 1863 m. sukilimo tremtiniai, Tunkos dvasininkų tremtinių bendruomenėje
 Arūnas Streikus
Klaipėdos krašto katalikų integravimas į Lietuvos bažnytinę provinciją 1926–1939 m.
 Regina Laukaitytė
Katalikų ir religinių mažumų pogrindis Lietuvoje 1944–1956 m.
 Regina Laukaitytė
Evangelikų Liuteronų Bažnyčios likimas Lietuvoje: istorija be vokiečių
 Arūnas Streikus
Krikščionybės Lietuvoje istorijos tyrimai 2011–2012 m.