LKMA logoLKMA HTI

Apie LKMA Humanitarinių tyrimų institutą

Lietuvių katalikų mokslo akademijos Humanitarinių tyrimų instituto veikla pristabdyta nuo 2012 m. balandžio pabaigos dėl finansavimo problemų

Lietuvių katalikų mokslo akademijos Humanitarinių tyrimų instituto

ĮSTATAI

 I. Bendroji dalis

 1. Viešoji įstaiga „Lietuvių katalikų mokslo akademijos Humanitarinių tyrimų institutas“ (toliau – Institutas) – tai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Savo veikloje Institutas vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais Įstatais (toliau – Įstatais).

2. Institutas yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su pavadinimu, simboliką, banko sąskaitas. Institutas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris turi ir valdo savo turtą įstatymu nustatyta tvarka. Institutas pagal savo prievoles atsako tik jam nuosavybės teise priklausančiu turtu.

3. Instituto oficialus pavadinimas lietuvių kalba yra Viešoji įstaiga „Lietuvių katalikų mokslo akademijos Humanitarinių tyrimų institutas“. Instituto pavadinimo trumpinys – HTI. Instituto pavadinimas anglų kalba – „Humanities research institute at Lithuanian Catholic Academy of Science“. Instituto pavadinimo anglų kalba trumpinys – HRI.

4. Institutas yra mokslo įstaiga, atliekanti mokslinius tyrimus, naudodama humanitarinių ir socialinių mokslų metodus bei šiuolaikines technologijas.

5. Instituto steigėjas yra Lietuvių katalikų mokslo akademija, sprendimą steigti Institutą priimanti pagal Lietuvių katalikų mokslo akademijos Įstatų 4 straipsnį.

6. Instituto buveinės adresas: Pilies g. 8 / Bernardinų g. 1, Vilnius, LT-01123.

7. Instituto veiklos trukmė neribota.

8. Instituto finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. Instituto veiklos tikslai ir formos

9. Instituto misija – plėtoti šalies humanitarinę kultūrą, ypatingą dėmesį skiriant krikščioniškojo paveldo ir krikščioniškosios minties, jos visuomeninio poveikio bei sociokultūrinės skverbties tyrimui bei aktualizavimui, akademinės bendruomenės tradicijų puoselėjimui. Instituto vizija – tapti šalies ir užsienio mokslininkams bei visuomenei gerai žinoma mokslinių tyrimų ir jų sklaidos institucija.

10. Instituto tikslai:

10.1. krikščioniškojo paveldo ir jo aktualiosios įtakos Lietuvoje bei pasaulyje moksliniai tyrimai;

10.2. akademinių tyrimų publikavimas bei sklaida;

10.3. archyvinių dokumentų paieška, tyrimas bei publikavimas tradiciniais ir šiuolaikiniais pavidalais;

10.4. bendradarbiavimas su kitų Europos ir Pasaulio šalių institucijomis, kurios siekia panašių tikslų, bendradarbiaujančių institucijų tinklo kūrimas;

10.5. Lietuvos humanitarinių tyrimų integravimas į Europos akademinę erdvę;

10.6. gabių studentų, doktorantų, mokslininkų, mokslo populiarintojų bei krikščioniškos kultūros skleidėjų ugdymas ir profesinis tobulinimas;

10.7. švietėjiškų, kultūrinių ir visuomeninių programų rengimas bei vykdymas.

11. Institutas įgyvendindamas savo tikslus:

11.1. dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose bei projektuose, juos inicijuoja bei koordinuoja;

11.2. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Valstybės, privačioms, visuomeninėms ir bažnytinėms institucijoms mokslo, kultūrinės ir socialinės politikos, muziejų veiklos, kultūrinio turizmo ir piligrimystės, kultūros paveldo vertinimo ir kitais su krikščioniška Lietuvos tradicija susijusiais klausimais;

11.3. neatlygintinai valdo ir naudoja įvairių organizacijų ir fondų jam perduotą turtą, skirtą nekomercinei veiklai, jį saugo bei gausina;

11.4. savarankiškai nustato savo produkcijos ir teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, darbo apmokėjimo sistemą, išskyrus tuos atvejus, kai produkcija ir paslaugos teikiami steigėjui;

11.5. savo nuožiūra naudoja Instituto mokslininkų, tyrėjų ir darbuotojų darbo rezultatus, jei tai neprieštarauja įstatymų ginamoms autorių teisėms;

11.6. savarankiškai naudoja savo sąskaitose esančias lėšas, kokiu mastu tai neprieštarauja teisės aktams;

11.7. mokslo, kultūriniams, socialiniams ir ūkiniams uždaviniams spręsti užmezga nuolatinius ar laikinus asociacinius ryšius bei sudaro sutartis;

11.8. organizuoja simpoziumus, konferencijas, seminarus, konkursus ir kitus mokslinius bei kultūrinius renginius;

11.9. skatina ir premijuoja gabius studentus, doktorantus, mokslininkus, mokslo populiarinimo bei krikščioniškos kultūros skleidimo srityje veikiančius asmenis, remia jų profesinio tobulinimosi ir akademinių mainų projektus;

11.10. leidžia bei platina mokslinius, istorinius, kultūrinius, mokslo populiarinimo leidinius.

11.11. vykdo šią ekonominę veiklą:
11.11.1. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (73.20);
11.11.2. medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (73.10.40);
11.11.3. programinės įrangos leidyba (72.21);
11.11.4. programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir jos tiekimas (72.22);
11.11.5. duomenų apdorojimas (72.30);
11.11.6. veikla, susijusi su duomenų bazėmis (72.40);
11.11.7. konsultacinė verslo ir valdymo veikla (74.14);
11.11.7. kvalifikacijos tobulinimas (80.42.30);
11.11.8. papildomas mokymas (80.42.40);
11.11.9. mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla (74.87.20);
11.11.10. leidyba (22.1);
11.11.11. knygų ir laikraščių mažmeninė prekyba (52.47.10);
11.11.12. užsakomasis pardavimas paštu (52.61);
11.11.13. viešosios nuomonės tyrimas (74.13.20);
11.11.14. sekretoriavimo ir vertimo veikla (74.85);
11.11.15. užsakomųjų informacinių paslaugų centro veikla (74.86);
11.11.16. visuomeninių organizacijų veikla (91.12.10);
11.11.17. bibliotekų veikla (92.51.10);
11.11.18. lektoriumų veikla (92.51.40);

 III. Instituto teisės ir pareigos

12. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Institutas turi teisę:

12.1. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir juo disponuoti įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka;

12.2. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;

12.3. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;

12.4. teikti bei gauti labdarą ir paramą;

12.5. steigti filialus ir atstovybes;

12.6. reorganizuotis, steigti įstatymo nustatyta tvarka nepelno organizacijas, įmones;

12.7. naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;

12.8. užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais;

12.9. stoti į nepelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje;

12.10. turėti ir įgyti kitokių teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, šiems Įstatams ir instituto veiklos tikslams.

13. Institutui neleidžiama:

13.1. gautų pajamų skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta šiuose Įstatuose;

13.2. neatlygintinai perduoti Instituto turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį asmeniui, priklausančiam Instituto savininko vadovybei ar su ja susijusio, išskyrus įstatymų numatytus atvejus;

13.3. skolintis pinigų už palūkanas iš asmens, priklausančio Instituto savininko vadovybei ar su ja susijusio;

13.4. užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

IV. Instituto dalininkų teisės, naujų dalininkų priėmimo tvarka, dalininko teisių perleidimo kitiems asmenims tvarka, dalininkų įnašų perdavimo Institutui tvarka

 14. Jeigu Instituto dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Instituto savininku. Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių Įstatų nuostatos, kurios taikomos dalininkams, taikomos ir savininkui.

15. Instituto dalininkas turi šias neturtines teises:

15.1. susipažinti su Instituto dokumentais ir gauti Instituto turimą informaciją apie jo veiklą;

15.2. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti Instituto valdymo organų sprendimus, pripažinti negaliojančiais jų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, šiems įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams;

15.3. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti Instituto valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Instituto veiklos tikslams ar pažeidžiančius Instituto valdymo organų kompetenciją;

15.4. kitas įstatymuose nustatytas neturtines teises.

16. Instituto dalininkas turi šias turtines teises:

16.1. gauti likviduojamo Instituto turtą įstatymų nustatyta tvarka;

16.2. šių įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims savo dalininko teises; 

16.3. kitas įstatymuose nustatytas turtines teises.

17. Instituto dalininkai, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų norminių teisės aktų ir šių įstatų. Institutas neatsako pagal savo dalininkų prievoles, o dalininkai neatsako pagal Instituto prievoles, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

18. Instituto dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka yra perdavęs Institutui įnašą ir turi šio įstatymo nustatytas teises. Sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo priima Susirinkimas. Asmenys, kuriuos Susirinkimas nusprendė priimti naujais dalininkais, dalininko statusą įgyja tik perdavę Institutui Susirinkimo nustatyto dydžio įnašą. Nuo šio momento asmuo (fizinis ar juridinis) tampa Instituto dalininku, ir jam išduodamas įnašo vertę patvirtinantis dokumentas. Dalininkas turi teisę perleisti kitiems asmenims dalininko teises. Prieš perleisdamas savo teises, likus iki sandorio ne mažiau kaip keturiolika dienų, dalininkas turi pranešti direktoriui apie numatomą sandorį. Naujam dalininkui išduodamas jo įnašo vertę patvirtinantis dokumentas. Dalininkas, įnešdamas įnašą materialiuoju turtu, turi pateikti Instituto direktoriui nepriklausomų turto vertintojų ataskaitą apie įnešamo materialaus turto vertę. Perdavus Institutui įnašą – materialųjį turtą, surašomas šio turto priėmimo – perdavimo aktas. Piniginės lėšos įmokamos į Instituto sąskaitą banke. Instituto dalininkų kapitalas yra lygus dalininkų įnašų vertei. Instituto dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi Instituto dokumentuose, o dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. Jei dalininkas papildomai perduoda Institutui įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai Instituto dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai.

 V. Instituto organai

 19. Instituto organai yra: visuotinis dalininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas) ir direktorius (Instituto vadovas – vienasmenis valdymo organas).

 a) Susirinkimas

 20. Susirinkimas yra aukščiausias Instituto organas. Instituto savininko raštiški sprendimai prilyginami Susirinkimo sprendimams.

21. Susirinkimas:

1) keičia Instituto įstatus;

2) nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;

3) skiria ir atleidžia Instituto vadovą – direktorių, nustato jo darbo sutarties sąlygas;

4) nustato pagrindines Instituto mokslinės veiklos kryptis, svarsto perspektyvinį Instituto veiklos planą;

5) tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;

6) nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Instituto veiklą;

7) priima sprendimą dėl Institutui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

8) priima sprendimą dėl Instituto reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

9) priima sprendimą pertvarkyti Institutą;

10) priima sprendimą likviduoti Institutą ar atšaukti jo likvidavimą;

11) skiria ir atleidžia likvidatorių, kai Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti Institutą priima Susirinkimas;

12) nustato Instituto vidaus kontrolės tvarką;

13) priima sprendimą dėl Instituto audito ir renka audito įmonę;

14) sprendžia kitus Viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

22. Susirinkimas sušaukiamas direktoriaus sprendimu, įspėjus visus dalininkus raštu (registruotu laišku arba pasirašytinai) prieš 30 dienų. Sprendimai priimamai Susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Sprendimai, nurodyti šių Įstatų 21 dalies 8, 9 ir 10 punktuose, priimami kvalifikuota 2/3 visų Susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma. Susirinkimas gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų dalininkų. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Instituto dalininkai. Vienas dalininkas Susirinkime turi vieną balsą.

23. Kasmet per keturis mėnesius nuo Instituto finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis Susirinkimas. Instituto direktorius eiliniam Susirinkimui privalo pateikti Instituto metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų Instituto veiklos ataskaitą. Instituto Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Viešųjų įstaigų įstatymo ir šių Įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Instituto dalininkas ar organo narys. Susirinkimai turi būti protokoluojami.

 c) Direktorius

24. Instituto direktorius skiriamas trejiems metams. Instituto direktorius turi būti Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys ar narys pagalbininkas. Instituto direktorių skiria ir atleidžia Susirinkimas.

25. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Instituto įstatais, Susirinkimo sprendimais.

26. Instituto direktorius:

26.1. organizuoja ir vykdo Instituto veiklą;

26.2. įgyvendina Instituto tikslus;

26.3. vykdo Susirinkimo sprendimus;

26.4. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Instituto darbuotojais, nustato jų atlyginimus įstatymų nustatyta tvarka, skatina darbuotojus ir skiria darbuotojams drausmines nuobaudas;

26.5. vadovauja projektų ir programų įgyvendinimui;

26.6. rengia ir Susirinkimui teikia metinę Instituto veiklos ataskaitą;

26.7. atstovauja Institutą valdžios ir valdymo institucijose, teismuose, santykiuose su kitais asmenimis;

26.8. atidaro ir uždaro Instituto sąskaitas bankų įstaigose;

26.9. Instituto vardu, įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka, sudaro sutartis;

26.10. įstatymų nustatyta tvarka suteikia įgaliojimus kitiems asmenims vykdyti jo kompetencijai priskiriamas funkcijas;

26.11.  vadovauja Instituto personalui, nustato darbuotojų pareigines instrukcijas;

26.12. leidžia įsakymus, kurių vykdymas Instituto darbuotojams yra privalomas;

26.13. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą;

26.14. atsako už Susirinkimo sušaukimą;

26.15. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

26.16. atsako už pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Instituto veiklai

26.17. atsako už Instituto dalininkų registravimą;

26.18 atsako už informacijos apie Instituto veiklą pateikimą visuomenei;

26.19. atsako už viešos informacijos paskelbimą;

26.20. turi kitas teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ir šiems Įstatams.

 VI. Instituto turtas

 27. Instituto turtą sudaro savininko jam perduotas turtas, intelektualinio darbo produktai (tiek, kiek tai neprieštarauja autorinėms teisėms), taip pat turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai, kitas teisėtai įsigytas turtas. Institutas gali gauti turtą neatlyginamai naudotis panaudos pagrindais. Instituto turto panaudos sutartis su Valstybės ar savivaldos institucija numato panaudos davėjo atstovo teisę dalyvauti Susirinkime su patariamojo balso teise.

28. Valstybės ir savivaldybės turtas, perduotas Institutui panaudos pagrindais, naudojamas ir valdomas įstatymų bei sutartyje nustatyta tvarka.

29. Institutas įstatymų nustatyta tvarka gali parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti Instituto turtą tik Susirinkimo sprendimu.

30. Dalininko įnašas gali būti pinigai taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.

VII. Lėšų šaltiniai ir jų naudojimo tvarka

 31. Instituto lėšų šaltiniai yra šie:

31.1. dalininkų skiriamos lėšos;

31.2. pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus bei turto nuomą;

31.3. Valstybės ir savivaldybės biudžetų asignavimai;

31.4. Lietuvos ir užsienio fondų bei programų asignavimai;

31.5. lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;

31.6. skolintos lėšos;

31.7. pajamos už parduotą Instituto turtą;

31.8. palūkanos už lėšas, laikomas bankuose ir kitose finansinėse įstaigose;

31.9. kitos teisėtai įgytos lėšos.

32. Lėšoms, gaunamoms iš Lietuvos Valstybės ar savivaldybių biudžetų bei fondų, panaudoti sudaroma išlaidų sąmata. Lėšoms, gaunamoms iš kitų šaltinių, panaudoti išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja lėšas suteikiantys subjektai.

33. Institutas lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas naudoja konkretiems jas perdavusio asmens nurodytiems (jei perduodamas šias lėšas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. Institutas negali priimti lėšų, jei jas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta šiuose įstatuose.

34. Institutas iš Valstybės ir savivaldybių biudžetų gautas lėšas laiko atskiroje Instituto sąskaitoje.

35. Instituto gautos pajamos gali būti naudojamos tik šiuose Įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti.

VIII. Informacijos pateikimo dalininkams tvarka, pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, informacijos apie Instituto veiklą pateikimo visuomenei tvarka

36. Dalininkui raštu pareikalavus, Institutas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti jam galimybę susipažinti ir  pateikti kopijas šių dokumentų: Instituto įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Instituto veiklos ataskaitų, auditoriaus  išvadų bei audito ataskaitų, Susirinkimų protokolų, dalininkų sąrašų, kitų įstaigos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Instituto dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai. Dalininkui pateikiamame Instituto dalininkų sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Instituto turimus duomenis dalininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, adresai korespondencijai.

37. Dalininkas privalo pateikti Institutui savo adresą korespondencijai. Pasikeitus šiam adresui, dalininkas nedelsdamas, per protingą terminą, turi informuoti apie tai Institutą. Dalininkų adresai korespondencijai fiksuojami Instituto dalininkų sąraše.

38. Instituto vadovas privalo išsiųsti dalininkams pranešimus registruotu paštu jų nurodytais adresais ir neatsako už tai, jog dalininkas nurodytu adresu pranešimų negavo. Išsiuntus registruotą laišką dalininko nurodytu adresu, pranešimas yra laikomas dalininkui pateiktu.

39. Instituto pranešimai ir informacija, su kuria pagal įstatymus turi susipažinti kiti asmenys (nesantys Instituto dalininkais), siunčiami laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu, po to juos išsiunčiant laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.

40. Pranešimai ir skelbimai, kuriuose pateikiama Instituto viešoji informacija, skelbiami leidinyje ,,LKMA Metraštis”.

41. Informacija apie Instituto veiklą visuomenei pateikiama instituto buveinėje direktoriaus nustatyta tvarka. Ši informacija taip pat skelbiama Instituto ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos internetiniuose puslapiuose.

IX. Instituto filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo tvarka

 42. Sprendimus steigti ir likviduoti Instituto filialus ir atstovybes priima Instituto direktorius, gavęs Susirinkimo pritarimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

43. Instituto filialai ir atstovybės veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, jų nuostatus, patvirtintus Susirinkimo.

X. Instituto reorganizavimas ir likvidavimas

 44. Institutas gali būti reorganizuotas, pertvarkytas ar likviduotas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 XI. Baigiamosios nuostatos

 45. Paaiškėjus, kad šiuose Įstatuose yra nuostatų, prieštaraujančių Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymui ar kitiems įstatymams, Įstatai turi būti pakeisti.

46. Įstatų pakeitimo ir papildymo iniciatyvos teisę turi bet kuris Instituto dalininkas bei direktorius.

47. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Viešosios įstaigos Vienintelio steigėjo – Lietuvių katalikų mokslo akademijos – sprendimas įsteigti LKMA HTI priimtas 2007 m. birželio 15 d.

LKMA atstovo parašo tikrumą Vilniaus miesto 29-ojo notarų biuro notarė Svajonė Šaltauskienė paliudijo 2007 m. birželio 15 d., notarinio registro Nr. 2347

Įstatai įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 2007 m. birželio 22 d.

Juridinio asmens kodas 300887612

Paramos gavėjo statusas suteiktas 2007 m. birželio 22 d.

Juridinis asmuo į Mokesčių mokėtojų registrą įtrauktas 2007 m. liepos 3 d.

Direktorius - LKMA akad. Paulius V. Subačius

aukštyn