LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 4053    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2987
ID4053  
LaikotarpisXIX a.  
PavardėBartlinskis / Bartliński  
VardasIgnotas  
Gimė1824 11 09  
Mirė1898 09 07  
Gimimo vietaGelgaudiškio gmina  
IšsilavinimasSeinų kunigų seminarija  
Šventimų datakunigo: 1849 03 11        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų  
Bažnytinės pareigos ir garbės vardaiKapitulos narys  
ParapijaRaigardas (Rajgród), Lazdijai, Seinai, Liškiava, Seirijai, Zapyškis  
Represijosiki 1915 m. (caras)  
AprašasBajoras. Gimė Gelgaudiškio gminoje (Marijampolės aps.). Mokėsi Suvalkų gimnazijoje Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1845 m. spalio 1 d. Kunigu įšventintas 1849 m. kovo 11 d. 1849–1853 m. Raigardo parapijos vikaras. 1853–1854 m. buvo Lazdijų parapijos vikaru. 1854–1855m. Seinų katedros vikaras, 1855–1857 m. Seinų katedros vikaras vikaras ir vicekustošas. 1857–1860 m. Liškiavos vikaras. 1860– 1864 m. buvo Liškiavos parapijos kuratu (klebonu). Už santykių su sukilėliais palaikymą, už ginkluotų ir sužeistų sukilėlių priėmimą vienuolyne Laikinojo lauko auditoriato 1864 m. liepos 30 d. sprendimu ištremtas į Sibirą. Iš tremties Tomsko gubernijoje sugrįžo 1870 m. 1872, 1873 m. Zapyškio parapijos administratorius (klebonas). Seinų vyskupo 1873 m. gruodžio 17/29 d. raštas Lenkijos Karalystės vietininkui, kad paskyrė I. Bartlinskį Lazdijų parapijos administratoriumi (klebonu). Varšuvos generalgubernatorius patvirtino 1874 m. kovo 4/16 d. raštu Seinų vyskupui.. 1891 m. paskirtas Seirijų parapijos administratoriumi (klebonu). 1896 m. prašant parapijiečiams vėl sugrąžintas į Lazdijus ir Lazdijų parapijos klebonu išbuvo iki mirties. Nuo 1898 m. Seinų dekanato dekanas. Seinų kapitulos garbės kanauninkas ir vėliau tikrasis kanauninkas, prosinodinis egzaminatorius. 1893–1898 m. Seinų kunigų seminarijos provizorius. Mirė būdamas Lazdijų parapijos administratoriumi (klebonu) ir Seinų dekanato dekanu. Palaidotas Lazdijų parapijos kapinėse.  
Šaltiniai ir literatūraLit.: Elenchus 1850–1899; Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915. Opracował Paweł Kubicki, Część pierwsza, t. 3, Sandomierz, 1933, p. 301; Witold Jemielity, Księża diecezji Augustowskiej, czlyli Sejneńskiej, ukarania za udział w powstaniu styczniowym, Rocczniki Teologiczno-Kanoniczne, 1975, t. 22, zeszyt 4, p. 122. Kan. Egidijaus Juravičiaus informacija.
Archyvai: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 104, 218.
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn