LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 3903    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2973
ID3903  
LaikotarpisXIX a.– XX a.  
PavardėDabrila / Dobryłło  
VardasMatas  
Gimė1846 08 30  
Mirė1935 01 24  
Gimimo vietaZnočkai  
IšsilavinimasSeinų kunigų seminarija  
Šventimų datakunigo: 1869 09 02        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų/Vilkaviškio  
ParapijaŠumovas (Szumowo), Zambruvas (Zambrów), Naumiestis, Leipalingis, Vilkaviškis  
AprašasValstiečių kilmės. Gimė Znočkų k. Vilkaviškio gminoje (Kalvarijos aps.). Marijampolėje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1864 m. spalio 1 d. Kunigu įšventintas 1869 m. rugsėjo 2 d. 1869–1871 m. Šumovo parapijos vikaras. Seinų vyskupijos administratoriaus 1871 m. rugpjūčio 31/rugsėjo 12 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė M. Dabrilą Zambruvo parapijos vikaru. 1872, 1873 m. Zambruvo parapijos vikaras. Seinų vyskupo 1873 m. birželio 13/25 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė Naumiesčio parapijos vikaru ir juo buvo iki 1885 m. 1885–1890 m. Leipalingio parapijos administratorius (klebonas). 1890 m. spalio 24/lapkričio 5 d. Seinų vyskupo rašte Suvalkų gubernatoriui nurodoma, kad Leipalingio parapijos administratorius M. Dabrila skiriamas Vilkaviškio parapijos klebonu ir dekanato dekanu. Varšuvos generalgubernatorius paskyrimą patvirtino 1890 m. gruodžio 1 d. Vilkaviškio klebonu išbuvo iki mirties. Suvalkų gubernatoriaus kanceliarijos 1915 05 13 d. raštas Suvalkų gubernijos valdybos Administraciniam skyriui, kad vidaus reikalų ministerija patvirtino Vilkaviškio kleboną ir dekaną M. Dabrilą Seinų katedros kapitulos garbės kanauninku. Pirmojo pasaulinio karo metais vyskupui A. Karosui pasitraukus i Rusiją Apaštalų Sostas paskyrė M. Dabrilą Seunų vyskupijos apaštališkuoju vikaru. 1920, 1921 m. kapitulos kanauninkas Vilkaviškio klebonas. 1924, 1925 m. katedros kapitulos prelatas kustošas. 1926, 1927, 1928 m. Vilkaviškio katedros kpitulos prelatas arkiadiakonas. 1929 m. paskirtas apaštalikuoju protonotaru. 1928–1935 m. Vilkaviškio katedros kapitulos prelatas dekanas, protonotaras, kurijos generalvikaras Vilkaviškio klebonas. Buvo kun. Martyno Sederevičiaus pagalbininkas, platino lietuvišką spaudą. Mirė Vilkaviškyje.  
Šaltiniai ir literatūraLit.: Elenchus 1870–1936; J. Totoraitis, Iš mūsų atgijimo istorijos, Ateities spinduliai, 1916, Nr. 1, p. 42; Jonas Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos istorija. II-asis leidimas..., p. 533; Lietuvių enciklopedija, t. 4, p. 217–218; Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904, Vilnius, 2004, p. 106.
Archyvai: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 105, 218; Vilkaviškio vyskupijos archyvas, D-011 (Kun. M. Dabrilos asmens byla, kurioje yra trys portretinės fotografijos ir laidotuvių nuotraukos); Apie kun. Silvestro Glinskio atleidimą iš Vilkaviškio dekano pareigų ir kun. Mato Dabrilos paskyrimą Vilkaviškio klebonu ir dekanu bei kun. Kazimiero Valavičiaus paskyrimą Leipalingio parapijos administratoriumi. 1890, LVIA, f. 1010, ap. 1, b. 1315; LVIA, f. 1009, ap. 1a, b. 239, l. 36.
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn