LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 3709    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2984
ID3709  
LaikotarpisXIX a.– XX a.  
PavardėMarma / Marmo  
VardasJuozapas  
Gimė1837 09 08  
Mirė1913 08 24  
Gimimo vietaMergbūdis  
IšsilavinimasSeinų kunigų seminarija  
Šventimų datakunigo: 1860 09 08        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų  
ParapijaNaumiestis, Žemoji Panemunė, Griškabūdis  
AprašasValstiečių kilmės. Gimė Mergbūdžio kaime Griškabūdžio parapijoje. Marijampolės apskrities mokykloje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1855 m. rugsėjo mėn. Kunigu įšventintas 1860 m. rugsėjo 8 d. Po seminarijos baigimo paskirtas į Naumiesčio parapiją vikaru ir juo buvo iki 1872 m. rugsėjo 30 d. Seinų vyskupijos administratoriaus 1872 m. rugsėjo 19/spalio 1 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė J. Marmą Žemosios Panemunės vikaru. 1872 m. lapkričio 1/13 d. Seinų vyskupo rašte Suvalkų gubernatoriui nurodoma, kad Žemosios Panemunės klebonas Izidorius Bartoševičius atsisakė klebonas pareigų, tai laikinai administruoti parapiją pavedama vikarui J. Marmai. 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 m. buvo Žemosios Panemunės administratorius. Žemojoje Panemunėje pastatė mūro bažnyčią. Seinų vyskupo P. P. Viežbovskio 1878 m. vasario 18/kovo 2 d. raštas Varšuvos generalgubernatoriui, kad paskyrė kun. J. Marmą Griškabūdžio parapijos vikaru rektoriumi ir juo buvo iki mirties. Griškabūdžio kaimo valstiečiai Jonas Samuolis ir Antanas Baltrušaitis Vyšnynės kaimo valstietis Adomas Kudirka kun. Marmos įpareigoti rinko pinigus popiežiaus Leono XIII 50 metų kunigystės jubiliejui. Iš viso surinko 35 rb ir perdavė kun. Marmai. Kanauninkas. Mirė Griškabūdyje. Palaidotas Griškabūdyje.  
Šaltiniai ir literatūraLit.: Elenchus 1863–1914; Kun. Apysenis (K. Prapuolenis), Griškabūdis, Šaltinis, 1910, Nr. 33, p. 523; K. M. G., A. a. kun. Kanauninkas Juozapas Marma, Žiburys, 1914, Nr. 5, p. 37–38; Rimvydas Butautas-Kudirka, Pilviškių ir Barzdų parapijos – jų ganytojai, Vilnius: Gediminas, 2011, p. 123. Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904, Vilnius, 2004, p. 290
Archyvai: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 89, 218; Suvalkų gubernatoriaus raštas Seinų vyskupui. Nr. 2055, 1872 09 30, LVIA, f. 1009, ap. 7, b. 94, l. 1; Seinų vyskupo raštas Suvalkų gubernatoriui. Nr. 1307, 11 01/13, ten pat, l. 2; Apie Griškabūdžio filijinės bažnyčios kun. Marmos rinktas aukas popiežiaus Leono XIII jubiliejui. 1888, LVIA, f. 1010, ap. 1, b. 1233.
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn