LKMA logoLKMA Suvažiavimo darbai

Suvažiavimo darbai VIII

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
Pilnaties Posėdžių Paskaitos
 Juozas Girnius
Tauta kaip žmogiškoji tikrovė
 Jonas Aistis
Kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas
  
Teologijos sekcija
 Andrius Baltinis
Parapija — tautinio individualizmo puoselėtoja
 Antanas Paplauskas-Ramūnas
Tarp individualizmo ir kolektyvizmo
 Valdemaras M. Cukuras
Individualizmas
 Pranas Gaida-Gaidamavičius
Krikščionis tarp kolektyvizmo ir individualizmo
  
Filosofijos sekcija
  
Filosofijos sekcijos vadovo įžanginis žodis
 Kęstutis Skrupskelis
Royce žmogaus sampratos pagrindiniai bruožai
 Vaidievutis A. Mantautas
Žmogus, idėja ir idėjos problema Vlado Pūtvio filosofijoje
 Juozas L. Navickas
Sąmonės brendimo vyksmas Hėgelio fenomenologijoje
 Vincas Vyčinas
Mitinė etika Heideggerio filosofijos principų šviesoje
  
Literatūros ir kalbos mokslo sekcija
 Antanas Klimas
Teorinė kalbotyra ir lietuviai kalbininkai
 Alfred Senn
Lietuvių krikščioninimas kalbotyros ir tautosakos šviesoje
 William R. Schmalstieg
A question without a clear answer. One aspect of the relations between Baltic and Slavic
 Rimvydas Šilbajoris
Pastabos apie Donelaičio « metų » struktūrą
 Antanas Vaičiulaitis
Stendhalis Lietuvoje
  
Istorijos mokslų sekcija
 Juozas Jakštas
Lietuvos aušrinė istoriografija
 Romas J. Misiūnas
Algirdo tikėjimas
  
Architektūros ir meno sekcija
 Alfredas Kulpa-Kulpavičius
Lietuvių liaudies medinių bažnyčių proporcijų apžvalga
 Albertas J. Kerelis
Žvilgsnis į lietuvių architektūrą
 Telesforas Valius
Dailininkas Pranas Domšaitis ir jo kūryba
 Leonas Urbonas
Kelionė į pasąmonės gelmes
  
Sociologijos mokslų sekcija
 Irena K. Lukoševičienė
Lietuvių socialinė veikla organizacijose
 Antanas Musteikis
Akademinė ambasadorystė
  
Psichologijos mokslų sekcija
 Agota Šidlauskaitė
Neuropsichologija ir asmenybės ugdymas
 Antanas Paškus
Logoterapija ir dabarties žmogus
  
Pedagogikos sekcija
 Antanas Paplauskas-Ramūnas
Lietuvių pedagogika kryžkelėje
 Jonas Gutauskas
Šeimos ir mokyklos vaidmuo lietuvybės išlaikyme
 Jonas A. Račkauskas
Lietuvos ir Lenkijos edukacinė komisija ir jos įtaka kitų kraštų švietimo sistemoms
 Ginutis Procuta
Mokytojas sovietinėje Lietuvoje
 Stasys A. Bačkis
Sovietų Sąjungos laikysena nacijų, tautybių bei Lietuvos atžvilgiu
 Jonas Norkaitis
Ekonomijos dėsniai ir socialinė sritis
  
Medicinos sekcija
 Vytautas Pavilanis
Gyvybės samprata
 Zenonas Danilevičius
Biologinių mokslų pažanga paskutiniajame penkmetyje
  
Gamtos ir tiksliųjų mokslų sekcija
 Bronius Povilaitis
Mutacijos modernioje biologijoje
 Petras Kaladė
Žmonijos didėjimas ir sintetinis maistas