LKMA logoLKMA Suvažiavimo darbai

Suvažiavimo darbai VII

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
Pilnaties Posėdžių Paskaitos
 Juozas Eretas
Dvi generacijos mūsų krikščioniškosios kultūros tarny­boje
 Zenonas Ivinskis
Žemaičių (medininkų) vyskupijos įkūrimas (1417) ir jos reikšmė lietuvių tautai (1417-1967)
  
Teologijos sekcija
 Ladas Tulaba
Apaštalų ir vyskupų kolegija
 Jonas Jūraitis
Kelios mintys apie maldos galimybes šiuolaikinio nihilizmo akivaizdoje
 Augustinas Rubikas
Hierarchija ir pasauliečiai. Mintys apie hierarchinės kunigystės pobūdį ir jos santykį su bendrąja
  
Istorijos mokslų sekcija
 Paulius Rabikauskas
Mokslinė pažanga Vilniaus akademijoje
 Paulius Jatulis
Kardinolo Jurgio Radvilo veikla lietuvių tarpe
 Juozas Vaišnora
Lietuviai misininkai Sibire
 Povilas Rėklaitis
Du Vilniaus vaizdo tipai XVI-XIX amžių grafikoje
  
Sociologijos mokslų sekcija
 Kajetonas Julius Čeginskas
Visuomeninės raidos bruožai šiandieninėje Lietuvoje
 Vytautas Kazlauskas
Šiuolaikinio ateizmo socialinis vertinimas
  
Lietuvių literatūros sekcija
 Jonas Grinius
Laiko balsas ir lietuvių literatūra
  
Medicinos mokslų sekcija
 Vytautas Pavilanis
Specifinis viruso sukelto vėžio imunitetas
 Domas Jasaitis
Hipotermijos fiziologiniai padariniai ir jos pritaikymas medicinoje
 Balys Petkauskas
Über die Adsorption und Extraktion des 3,4-benzpy-rens an bestimmten russ-sorten
  
Suvažiavimo darbų eiga
 Rapolas Krasauskas
Septintojo L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Eiga
 Antanas Liuima
Evangelijos ir krikščioniškosios kultūros santykio uždaviniai
 Antanas Liuima
Kalba pasakyta uždarant septintąjį akademijos suva­žiavimą