LKMA logoLKMA Suvažiavimo darbai

Suvažiavimo darbai VI

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
PILNATIES POSĖDŽIŲ PASKAITOS
 Juozas L. Navickas
Vertybių prasmė materializmo akivaizdoje
 Simas Sužiedėlis
Lietuvių tautos kova dėl raidės
  
TEOLOGIJOS SEKCIJA
 Pranas Brazys
Psichoanalizė katalikiškosios doktrinos šviesoje
 Valdemaras Cukuras
Konkrečios gyvenimo tikrovės teologija
 Antanas Liuima
Gyvosios dvasios uždaviniai materializmo akivaizdoje
  
FILOSOFIJOS SEKCIJA
 Feliksas Jucevičius
Medžiagos samprotis
  
TEISĖS MOKSLO SEKCIJA
 Bronis Kaslas
Moderniosios valstybės sąvokos raida
  
ISTORIJOS MOKSLŲ SEKCIJA
 Juozas Jakštas
Pavėluotas Lietuvos krikštas
 Rapolas Krasauskas
Katalikų bažnyčia Lietuvoje XVI-XVII amžiuje. Nuosmukio priežastys ir atgimimo veiksniai
 Viktoras Gidžiūnas
Vienuolijos Lietuvoje, IX-XV amžiai
 Kazimieras Matulaitis
Arkivyskupas Pranciškus Karevičius, jo asmens ir veiklos bruožai
  
POLITINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA
 Antanas Musteikis
Koegzistencija ir religinė laisvė
  
PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS SEKCIJA
 Antanas Sužiedėlis
Kaltės sąvoka psichinio sutrikimo samprotyje
  
TIKSLIŲJŲ IR GAMTOS MOKSLŲ SEKCIJA
 Adolfas Damušis
Įvadas atidarant tiksliųjų ir gamtos mokslų sekcijos posėdį L. K. M. Akademijos suvažiavimo metu
 Jonas Gylys
Keletas bruožų iš antidepresinių vaistų vystymosi
  
MEDICINOS MOKSLŲ SEKCIJA
 Zenonas Danilevičius
Vėžio etiologija
 Algimantas Grinius
Hormonai modernioj terapijoj ir patologijoj
 Domas Jasaitis
Nacionalsocialistinis ir komunistinis genocidas Lietuvoje
  
LITERATŪROS IR KALBOS MOKSLO SEKCIJA
 Antanas Vaičiulaitis
Lietuvių literatūros problemos svetur
  
SUVAŽIAVIMO DARBŲ EIGA
 Antanas Liuima
Į mokslą ir kūrybą