LKMA logoLKMA Suvažiavimo darbai

Suvažiavimo darbai V

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
PILNATIES POSĖDŽIŲ PASKAITOS
 Stasys Yla
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. Bendras žvilgsnis į praeitą kelią
 Juozas Girnius
Istorinė krikščionių atsakomybė. Krikščioniškoji atsako­mybė istorinėje laiko tėkmėje
 Juozas Eretas
Krikščionis ir kultūra. Mūsų vieta šių dienų minčių ir kūrybos pasaulyje
  
TEOLOGIJOS SEKCIJA
 Vincentas Brizgys
Pasauliečių dalyvavimas Bažnyčios misijoje
 Ladas Tulaba
Šv. Rašto aiškinimas pagal Bažnyčios nurodymus
  
FILOSOFIJOS SEKCIJA
 Andrius Baltinis
Modernusis žmogus ir tikėjimas į Dievą
 Petras Celiešius
Egzistencializmas krikščionybės šviesoje
 Justinas Pikūnas
Žmogaus uždaviniai mokslo šviesoje
  
SOCIOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA
 Vytautas Bagdanavičius
Santykiai tarp žmonių komunizme
 Gediminas Galva
Socialinės santvarkos krizė
  
PEDAGOGIKOS SEKCIJA
 Antanas Šerkšnas
Amerikos ir Sovietų mokykla
 Raimundas Jančauskas
Tautinės kultūros galimumai J. A. V. mokyklose
  
MEDICINOS MOKSLŲ SEKCIJA
 Juozas Meškauskas
Gimdymų kontrolės klausimas
 Aldona Balčytė-Gravrogkienė
Antibiotikai moderniojoje medicinoje
  
TIKSLIŲJŲ IR GAMTOS MOKSLŲ SEKCIJA
 Česlovas Masaitis
Determinizmas ir atsitiktinumas
 Jonas Rugis
Ar atomo tyrinėjimai pradėjo naują erą?
 Arūnas Liulevičius
Matematika ir realybė
 Vladas Litas
Evoliucijos teorija ir krikščioniškoji pasaulėžiūra
 Adolfas Damušis
Polimerų struktūra sintetikuose ir gyvoji ląstelė
  
ISTORIJOS MOKSLŲ SEKCIJA
 Antanas Kučas
Amerikos lietuvių ryšiai su tėvyne
 Kazimieras Matulaitis
Lietuvių vienuolijų įnašas mūsų išeivijai
 Kostas Jurgėla
Lietuviai Amerikoje prieš masinę imigraciją ir tautinį atgi­mimą
 Zenonas Ivinskis
Lietuvos istorija naujų šaltinių ir pokario tyrinėjimų švie­soje
  
SUVAŽIAVIMO DARBŲ EIGA
 Česlovas Grincevičius
Penktojo L. K. M. Akademijos Suvažiavimo eiga