LKMA logoLKMA Suvažiavimo darbai

Suvažiavimo darbai IV

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
IŠ TEOLOGIJOS
 Antanas Liuima
Teologinė Mistinio Kristaus Kūno sąvoka
  
IŠ MEDICINOS ETIKOS
 Pranas Brazys
Medicinos etika pagal Pijaus XII direktyvas
  
IŠ TEISĖS
 Stasys Antanas Bačkis
Katalikų Bažnyčios doktrina apie tautų apsisprendimo teisę
  
IŠ FILOSOFIJOS
 Jonas Norkaitis
Istorinis materializmas katalikiškos filosofinės doktrinos šviesoje
  
IŠ ISTORIJOS
 Zenonas Ivinskis
Lietuvos ir Apaštalų Sosto santykiai amžių bėgyje (iki XVIII amž. galo)
 Steponas Matulis
Lietuva ir Apaštalų Sostas 1795-1940
  
PROF. STASIO ŠALKAUSKIO MINĖJIMAS
 Juozas Eretas
Šalkauskis idėjų keliais
  
MŪSŲ MIRUSIEJI
 Steponas Matulis
Vyskupas Pranciškus Būčys, M.I.C.
 Rapolas Krasauskas
Prelatas Blažiejus Čėsnys
 Jonas Grinius
Dr. Pranas Dielininkaitis
 Juozas Eretas
Prof. Dr. Pranas Dovydaitis
 Zenonas Ivinskis
Dr. Kazimieras Jokantas
 Steponas Matulis
Arkivyskupas Pranciškus Karevičius, M.I.C.
 Rapolas Krasauskas
Vyskupas Juozapas Kukta
 Matas Čyvas
Kun. Prof. Petras Malakauskis
 Vytautas Balčiūnas
Kanauninkas Juozapas Meškauskas
 Vladas Viliamas
Prof. Dr. Kazys Pakštas
 Vytautas Balčiūnas
Vyskupas Kazimieras Paltarokas
 Zenonas Ivinskis
Prelatas Pranas Penkauskas
 Steponas Matulis
Arkivyskupas Mečislovas Reinys
 Pranas Manelis
Vyskupas Justinas Staugaitis
 Steponas Matulis
Kun. Prop. Dr. Jonas Totoraitis, M.I.C
 Juozapas M. Venckus
Kan. Dr. Pranciškus Venckus
 Redakcija 
Kiti mirusieji L. K. M. Akademijos nariai
  
SUVAŽIAVIMO DARBŲ EIGA
  
PAULIUS RABIKAUSKAS