LKMA logoLKMA Suvažiavimo darbai

Suvažiavimo darbai II

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
I. Suvažiavimo Problema: Šių dienų dvasios krizė
 Juozas Eretas
Quid de nocte? (Kelias ir etapai į šių dienų dvasios krizę)
 Stasys Šalkauskis
Ideologiniai dabarties krizių, pagrindai
  
II. Teologija - Religija - Bažnyčia
 Vincas Borisevičius
Šiandieninio lietuvio kataliko religinio charakterio bruožai
 Stasys Gruodis SJ
Negimusios gyvybės panaikinimas teologijos mokslo šviesoje
 Vysk. P. Būčys MIC
Mūsų dorovės atgaivinimo reikalu
 Vysk. P. Būčys MIC
Rusai stačiatikiai ir sentikiai Lietuvoje
  
III. Filosofija - Psichologija - Pedagogika
 Vysk. M. Reinys
Subjektyvaus objektyvaus problema
 Juozas Girnius
Pastaba apie egzistencializmą
 Antanas Maceina
Ideologiniai šių dienų pedagogikos pagrindai
 Ona Norušytė
Dorinis auklėjimas šeimoje
  
IV. Kalba — Literatūra — Menas
 Antanas Salys
Kalbotyra mokyklinių kalbų dėstyme
 Juozas Ambrazevičius
Naujosios lietuvių literatūros idėjinės ir forminės linkmės
 Jonas Grinius
Prancūzai integralinės poetikos kūryboje
  
V. Istorija
 Jonas Totoraitis MIC
Būdingieji Sūduvos arba Užnemunės istorijos bruožai
  
VI. Teisė
 Juozas Žagrakalys
Pozityvinės teisės krizė
 Pranas Sirūnas
Teisės pozityvizmo krizė
  
VII. Sociologija
 Pranas Kuraitis
Nacionalizmas krikščioniškosios doktrinos šviesoje
 Stasys Bačkis
Pijaus XI socialinės idėjos
 Pranas Dielininkaitis
Organinė valstybė
 Ona Labanauskaitė
Moterų darbo problema
  
VIII. Gamta — Geografija
 Antanas Puodžiukynas
Šių dienų fizikos pasaulivaizdžio bruožai
 Kazys Pakštas
Lietuva eikumenos erdvėje
  
IX. Mūsų Mirusieji
 Juozas Tarvydas
Marija Pečkauskaitė 1877—1930
 Zenonas Ivinskis
Antanas Alekna 1872—1930
 Konradas Kaveckas
Juozas Naujalis 1869—1934
  
X. Mūsų Mokslininkai - Sukaktuvininkai
 Redakcija 
Jo Eksc. Vysk. Kazimieras Paltarokas
 Redakcija 
Prof. D-ras Stasys Šalkauskis
 Redakcija 
Prof. D-ras Pranas Dovydaitis
 Steponas Kolupaila
Prof. Dovydaitis — „Kosmo“ redaktorius
  
XI. Mūsų darbai
 Stasys Yla
Antrasis L. K. Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų suva­žiavimas (1936 m.)