LKMA logoLKMA Suvažiavimo darbai

Suvažiavimo darbai IX

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
PILNATIES POSĖDŽIŲ PASKAITOS
 Juozas Brazaitis
Akademija tautos kryžkelėse. L. K. M. Akademijos 50 metų sukakties minėjimas
  
TEOLOGIJOS SEKCIJA
 Antanas Rubšys
Naujasis Testamentas ir mitas
  
ISTORIJOS MOKSLŲ SEKCIJA
 Viktoras Gidžiūnas
Pranciškonų observantų-bernardinų gyvenimas ir veikla Lietuvoje XV ir XVI amž.
 Benediktas Mačiuika
Istoriniai leidiniai okupuotoje Lietuvoje
 Paulius Rabikauskas
Lietuvos istorinių šaltinių leidimas
  
PSICHOLOGIJOS-PEDAGOGIKOS MOKSLŲ SEKCIJA
 Ina Užgirienė
Protinis vystymasis ir etinių normų supratimas
 Justinas Pikūnas
Humanistinės vertybės: Ugdymas ar paneigimas?
 Romualdas Kriaučiūnas
Trys tuzinai ryškiausių santykių studijinės anketos rezultatuose
 Antanas Paškus
Psichodelija, jos apraiškos, priežastys ir pamokos krikščionijai
  
ARCHITEKTŪROS IR MENO ISTORIJOS SEKCIJA
 Jurgis Gimbutas
Lietuvos bažnyčių statytojai XIX-XX amž.
 Edmundas Arbas
Lietuvis architektas dvidešimtajame amžiuje
  
GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ SEKCIJA
 Bronius Povilaitis
Tabako nikotinas ir rūkymas
 Petras Kaladė
Vėžį sukeikiantieji cheminiai maisto priedai
 Pranas Jucaitis
Bulvių virusų tyrimas
  
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS SEKCIJA
 Stasys Santvarkas
Poetų palikti pėdsakai. Eulogija Vaitkui ir Aisčiui
 Vladas Kulbokas
Keturi mūsų naujesniosios religinės poezijos atstovai
  
MEDICINOS MOKSLŲ SEKCIJA
 Balys Petrauskas
Medicinos pagalba vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse