LKMA logoLKMA Bažnyčios istorijos studijos

Tomas III

LKMA metraštis, t. XXXII, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, III: RELIGIJA IR VISUOMENĖ NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE (1918–1940 M.), Vilnius: LKMA, 2010.

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
Sudarytojo pratarmė
 Arūnas Streikus
Lietuva Šventojo Sosto akimis (1922–1939 m.): naujų šaltinių atodangos
 Dangiras Mačiulis
Moksleiviai ateitininkai Nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940): veikimo laisvė ir politinis režimas
 Artūras Svarauskas
Studentai ateitininkai ir politika 1926–1940 metais
 Ramūnas Labanauskas
Jaunųjų katalikų sąjūdžio santykis su komunizmo doktrina ir praktika (1936–1940)
 Regina Laukaitytė
Lietuvos religinės mažumos 1918–1940 m. valstybės globoje
  
Istorinis Vilniaus kapitulos 1926 m. protokolas Nr. 83