LKMA logoLKMA Bažnyčios istorijos studijos

Tomas VII

LKMA Metraštis, t. XXXVIII, Serija B: Bažnyčios istorijos studijos, VII: ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS IR KRIKŠČIONYBĖ ŽEMAITIJOJE: ŠEŠIŲ ŠIMTMEČIŲ ISTORIJA, Vilnius: LKMA, 2014.

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
Sudarytojo pratarmė
 Darius Baronas
Žemaičių Krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios: 1413–1417 m
 Alfredas Bumblauskas
Žemaičių christianizacijos plentas: geografinės ir istoriografinės pastabos
 Mangirdas Bumblauskas
Žemaitijos konversijos pabaiga: keli XVII a. pradžios faktai
 Guoda Gediminskaitė
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapinė bažnyčia XVI a.: architektūra ir socialinis kontekstas
 Lijana Birškytė-Klimienė
Šv. Onos brolijos Žemaičių vyskupijoje XVII–XVIII a
 Jonas Vilimas
Žemaitiškoji ir kitos Patrem giesmės XVII–XVIII a. LDK giesmynuose
 Girėnas Povilionis
Vargondirbystės menas žemaičių vyskupijoje: tradicijos ir gyvasis paveldas
 Vytautas Ališauskas
Žemaičių krikšto pasakojimas: nuo Dlugošo iki Kojalavičiaus
 Liudas Jovaiša
Kritinis diskursas ar literatūrinė vaizduotė? XVII a. Žemaičių vyskupijos istorija Motiejaus Valančiaus Žemaičių vyskupystėje
 Mindaugas Paknys
Žemaitijos bažnyčių dailė ir architektūra Vincento Juzumo Žemaičių vyskupijos aprašyme
 Rafał Witkowski
Pažaislio kamaldulių vienuolyno ir bažnyčios 1797 metų rugpjūčio 3 dienos vizitacija
 Antanas Smetona
Keli štrichai Motiejaus Valančiaus portretui
 Andrius Grodis
Bažnyčia ir Lietuvos Respublikos kūrimasis britų diplomatų akimis: keletas 1921 m. refleksijų